Ε. Τσαούσογλου: « Έρχονται σπουδαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα χρώματα»

Σημαντικές ρυθμίσεις και μεταβολές επίκεινται στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη βιομηχανία των χρωμάτων και το Build συζήτησε για αυτές με τον Δρ. Ευριπίδη Τσαούσογλου, Managing Director του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Χρώματος.
Ο κ. Τσαούσογλου στάθηκε, επίσης, στις νομοθετικές αλλαγές που έρχονται με κατεύθυνση προς τη βιωσιμότητα των χρωμάτων αλλά και στα κενά που υπάρχουν τώρα στη νομοθεσία για αυτά.

Σε τι αφορούν οι επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και μεταβολές που αφορούν στα χρώματα;

Η νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και χρήση χημικών ουσιών και μειγμάτων (συμπεριλαμβανομένων επιχρισμάτων και μελανιών) αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Το νομοθετικό πλαίσιο προέρχεται ως επί το πλείστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση με άμεση εφαρμογή στην Ελλάδα καθώς πρόκειται για κανονισμούς (regulations), δηλαδή δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις που πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολό τους σε ολόκληρη την ΕΕ.
Ορισμένες από τις βασικότερες επερχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι οι εξής:

Μικροπλαστικά
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώνει επί του παρόντος τον κανονισμό για τα πρωτογενή μικροπλαστικά (αυτά που προστέθηκαν σκόπιμα). Για τα επιχρίσματα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε νέες απαιτήσεις αναφοράς και επισήμανσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επίσης σε μέτρα για τη μείωση των δευτερογενών μικροπλαστικών (αυτών που προστέθηκαν ακούσια ή δημιουργούνται λόγω φθοράς), τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται επίσης σε χρώματα και επιχρίσματα. Αφορά κυρίως στις ρητίνες.

– Πρόταση περιορισμού πολυφθοροαλκυλικών ουσιών

Η πρόταση περιορισμού υποβλήθηκε στον ECHA στις 13/1/2023. Στόχος του είναι να μειώσει τις εκπομπές PFAS στο περιβάλλον και να καταστήσει τα προϊόντα και τις διαδικασίες ασφαλέστερα για τους ανθρώπους. Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2025 ή το 2026. Αφορά κυρίως σε ορισμένα χρωστικά πιγμέντα. Επίσης, οι διαρκείς αλλαγές στην ταξινόμηση των χημικών ουσιών ως προς την επικινδυνότητά τους, λόγω νέων ερευνών και αποτελεσμάτων, δημιουργεί συνεχώς αλλαγές στην χρήση τους και την ανάγκη για νέες πρώτες ύλες φιλικότερες ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές είναι τακτικότατες.

Θα επέλθουν νομοθετικές μεταβολές και ρυθμίσεις σχετικές με τη βιωσιμότητα των χρωμάτων;

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) αποσκοπεί στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, μια κυκλική οικονομία και μια κοινωνία ελεύθερη από τοξικά έως το 2050. Ασφαλή και βιώσιμα από τον σχεδιασμό (SSbD) υλικά και χημικά είναι η βασική προσέγγιση πρόληψης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Χημικών για την Αειφορία και την φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το SSbD είναι μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων χημικών ουσιών και υλικών και την αξιολόγηση των υπαρχόντων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) ανέπτυξε ένα πλαίσιο για να αξιολογήσει εάν μια χημική ουσία ή υλικό μπορεί να θεωρηθεί SSbD, πλαίσιο που παρέχει μια προσέγγιση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των κινδύνων, των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.Παράλληλα, η Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού για αειφόρα προϊόντα (ESPR) θα αντικαταστήσει την τρέχουσα Οδηγία οικολογικού σχεδιασμού, εισάγοντας περισσότερα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού για ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων. Στόχος, να καταστήσει τα βιώσιμα προϊόντα τον κανόνα στην αγορά της ΕΕ. Ο οικολογικός σχεδιασμός ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής ενός προϊόντος μέσω σχεδιαστικών λύσεων που βασίζονται σε περιβαλλοντικά δεδομένα.

Ακόμη, στις 30/3/2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια ευρείας εμβέλειας πρόταση ESPR, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντος (DPP) της ΕΕ. Τώρα βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έγκριση στη νομοθετική διαδικασία. Το ESPR θα μπορούσε να αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2024. Επιπλέον, η Εκτεταμένη Ευθύνη Παραγωγού (EPR) είναι μια προσέγγιση πολιτικής που αναθέτει στους παραγωγούς την ευθύνη για το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τόσο οικονομική όσο και λειτουργική ευθύνη. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να παρέχουν χρηματοδότηση ή/και υπηρεσίες που βοηθούν στη διαχείριση καλυπτόμενων προϊόντων μετά τη φάση χρήσης.

Σήμερα, τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ διαθέτουν συστήματα EPR, μα η οδηγία για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν συστήματα EPR για τις συσκευασίες έως το 2024. Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα έχει εισαγάγει γενικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της εναρμόνισης, την αύξηση της διαφάνειας και του κόστους-αποτελεσματικότητα, λογοδοσία και καλύτερη επιβολή των υποχρεώσεων EPR σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η οικολογική διαφοροποίηση των τελών EPR έχει καταστεί υποχρεωτική με σκοπό την ενίσχυση της δυνατότητας ανακύκλωσης.
Στις νομοθετικές μεταβολές που αφορούν στα χρώματα περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

Πρόταση για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Τον Νοέμβριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. Η πρόταση στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας στην Ευρώπη και στην προώθηση εναλλακτικών λύσεων που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Ο κανονισμός για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας τώρα επανεξετάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Product Environmental Footprint (PEF)
Η μεθοδολογία PEF επιτρέπει την καλύτερη σύγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του κύκλου ζωής και έχει δοκιμαστεί σε 24 πιλοτικές κατηγορίες υλικών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, σε μια πιλοτική φάση τεσσάρων ετών που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2013. Το ευρωπαϊκό συμβούλιο για τα χρώματα συμμετείχε στην πιλοτική φάση με τα οικοδομικά χρώματα

Χρωματοπωλεία

Βάσει του νόμου 4819/2021, από 1/1/2024 τα απόβλητα από χρώματα και βερνίκια θα συλλέγονται υποχρεωτικά στα χρωματοπωλεία. Οι φορείς λειτουργίας των χρωματοπωλείων υποχρεούνται να οργανώσουν τη συλλογή των αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες, εντός των χώρων λειτουργίας τους. Οι ΟΤΑ α’ βαθμού θα μεριμνούν για τη συλλογή και μεταφορά των απόβλητων. Αυτός ο νόμος αναμένεται να προκαλέσει αναστάτωση, ειδικά στα συνοικιακά χρωματοπωλεία που ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος.

Πώς επηρεάζουν οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις τις ελληνικές επιχειρήσεις χρωμάτων;

Δημιουργείται ένα νέο τοπίο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας, με σκοπό την ενεργειακή ουδετερότητα και την ασφάλεια ανθρώπων και περιβάλλοντος, ωθούν τις εταιρείες στη δημιουργία τμημάτων που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την εναρμόνιση με τις νέες νομοθεσίες. Τα νέα τμήματα ή οι εξωτερικές συνεργασίες, μαζί με τα κόστη των αναλύσεων και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, αναμένεται να αυξήσουν τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών. Υπάρχουν φόβοι, ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις νέες εξελίξεις.

Σε ποια σημεία του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τα χρώματα εντοπίζετε κενά;

Κατ’ αρχάς, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην εναρμόνιση των κανονισμών σε διάφορες περιοχές, δημιουργώντας προκλήσεις για τους παγκόσμιους κατασκευαστές επιχρισμάτων – απαιτείται μεγαλύτερη διεθνής συνεργασία και τυποποίηση. Επίσης, η ταχεία πρόοδος στις τεχνολογίες επιχρισμάτων μπορεί να ξεπεράσει τους υπάρχοντες κανονισμούς – οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να προσαρμόζονται στις νέες εξελίξεις για να διασφαλίζουν τόσο την καινοτομία όσο και την ασφάλεια. Ακόμη, οι κανονισμοί πρέπει να είναι σαφείς, ώστε οι κατασκευαστές να μπορούν εύκολα να κατανοήσουν και να συμμορφωθούν. Τέλος, η διασφάλιση της συμμόρφωσης και η επιβολή των κανονισμών μπορεί να είναι πρόκληση και ίσως να απαιτούνται ισχυρότεροι μηχανισμοί επιβολής για την αποτροπή της μη συμμόρφωσης.

Είναι επαρκές το νομοθετικό πλαίσιο για τη σήμανση και τη συσκευασία των προϊόντων βαφής;

Η βασική νομοθεσία σχετικά με την σήμανση των επιχρισμάτων (μείγματα ουσιών) είναι παγιωμένη εδώ και χρόνια, ενώ τακτικά εκδίδονται αναθεωρήσεις σχετικά με νέες έρευνες για τις χημικές ουσίες που περιέχουν. Η επισήμανση των επιχρισμάτων καλύπτεται από πολλούς κανονισμούς και είναι επαρκέστατη. Βέβαια, οι πρόσφατες συζητήσεις για να γίνουν οι γραμματοσειρές μεγαλύτερες δημιουργούν έναν πρόσθετο προβληματισμό, καθώς σε μικρές συσκευασίες (συνηθισμένες στο do it yourself) η ετικέτα δεν θα χωρά όλη την πληροφορία. Ως Ινστιτούτο, θα προτείναμε την ευαισθητοποίηση των ιδιωτών και των επαγγελματιών, που οφείλουν να διαβάζουν και να κατανοούν την υπάρχουσα πληροφορία στις ετικέτες, καθώς παρατηρείται ότι σπανίως γίνεται αυτό.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Φιλοξενία: Ο νέος πυλώνας δραστηριότητας για την Ten Brinke

Δυναμική είσοδο στον τομέα της φιλοξενίας κάνει η Ten Brinke, η οποία, με αυτόν τον τρόπο, ανοίγει έναν ακόμα πυλώνα δραστηριότητας πέρα από τις ήδη υπάρχουσες, σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία. Θυμίζουμε, ότι η επιχείρηση έχει αναπτύξει στη χώρα μας ένα ευρύ φάσμα οικιστικών ακινήτων, ακινήτων γραφείων ενώ συνεργάζεται και στον τομέα των εμπορικών ακινήτων με την Trade Estates του ομίλου Φουρλή, όπου μέσω κοινών εταιρειών δημιουργούνται νέες εγκαταστάσεις όπως είναι εμπορικά πάρκα και καταστήματα λιανικής ανά την ελληνική επικράτεια. Στο κάδρο συνεργασίες με σημαντικούς ξενοδοχειακούς ομίλους Οι περιοχές που η Ten Brinke επικεντρώνει αυτή τη στιγμή την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα της φιλοξενίας είναι οι δύο μεγάλες πόλεις της χώρας μας, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας που έχουν αναπτυγμένες υποδομές.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της κατασκευαστικής της δραστηριότητας στον τομέα αυτόν, η Ten Brinke αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αποτελέσει τη γέφυρα εισόδου σημαντικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που αυτή τη στιγμή δεν έχουν παρουσία στην Ελλάδα και διατηρούν έντονο ενδιαφέρον να αναπτύξουν δραστηριότητα στη χώρα μας. Η Ten Brinke ακολουθεί τις απαιτήσεις και τη ζήτηση που παρουσιάζεται στην αγορά, έχοντας την εξειδίκευση για ένα ευρύ φάσμα ακινήτων, τα οποία αναλαμβάνει στη χώρα μας.

Σημειώνεται, ότι για το διάστημα των ετών 2024-2025 η Ten Brinke έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει στην Ελλάδα συνολικές επενδύσεις που θα αγγίξουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ.
Στην Ελλάδα η Ten Brinke διατηρεί επιχειρηματική δραστηριότητα τα τελευταία 15 χρόνια, έχοντας κατασκευάσει συνολικά 617.900 τετραγωνικά μέτρα έργων. Αυτή τη στιγμή, είναι ενεργά συνολικά 19 εργοτάξια σε όλη την Ελλάδα, τα 8 εκ των οποίων αφορούν σε εμπορικές και τα υπόλοιπα 11 σε οικιστικές αναπτύξεις. Έως και τις αρχές καλοκαιριού του 2024, η εταιρεία θα έχει εν ενεργεία συνολικά 31 εργοτάξια.

Η συνεργασία με τον όμιλο Φουρλή
Σε ό,τι αφορά, τώρα, στις εμπορικές αναπτύξεις της Ten Brinke εκτός των υπολοίπων κοινών projects με τον όμιλο Φουρλή και την Trade Estates ΑΕΕΑΠ στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης, οι δύο θα προχωρήσουν από κοινού στην αξιοποίηση οικοπέδου το οποίο βρίσκεται έναντι του Smart Park στα Σπάτα, με σκοπό τη δημιουργία νέων χώρων λιανικής πώλησης συνολικής επιφάνειας 9.700 τ.μ. Θα πρόκειται, επί της ουσίας, για την επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού πάρκου Smart Park. Ωστόσο, τα πάντα ως προς τη συγκεκριμένη κίνηση θα εξαρτηθούν από την πορεία αλλά και τις επιδόσεις που θα έχει η πρόσφατη εξαγορά του Smart Park από πλευράς ομίλου Φουρλή.
Η προϋπολογισμένη επένδυση για το έργο της ανάπτυξης στα Σπάτα, με βάση το ενημερωτικό δελτίο της Trade Estates, πρόκειται να ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να αντλείται από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

«Σύννεφα» πάνω από την ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας

Eρωτηματικά γύρω από την τύχη της ανάπλασης της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας δημιουργεί η δέσμευση του εκλεγμένου δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για εκ νέου άνοιγμά της για τα αυτοκίνητα, που έρχεται σε αντίθεση με τη στόχευση της απερχόμενης δημοτικής αρχής για πεζοδρόμησή της. Υπενθυμίζεται, σε αυτό το σημείο, πως οι εργασίες για την ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας βρίσκονται σε εξέλιξη, με την εταιρεία LM Construction να έχει αναλάβει το έργο ήδη από τον Νοέμβριο του 2022, επικρατώντας στον σχετικό διαγωνισμό. Η σύμβαση με τον δήμο Αθηναίων (μέσω του φορέα Ανάπλαση Αθήνας) υπεγράφη τον περασμένο Φεβρουάριο και αφορά στην πεζοδρόμηση της λεωφόρου, με τη συνολική επιφάνεια της ανάπλασης να φτάνει τα 28.360 τετραγωνικά μέτρα. Ωστόσο, το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας για τα αυτοκίνητα ήταν μία από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του Χάρη Δούκα, την οποία και εμφανίζεται αποφασισμένος να υλοποιήσει.

Ο Χ. Δούκας κατήγγειλε πέντε «παραδοξότητες» για τη Βασιλίσσης Όλγας
Είναι χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε χθες σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), καταγγέλλοντας πέντε «παραδοξότητες» για τη Βασιλίσσης Όλγας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Δούκας υποστηρίζει ότι παρά τις ανακοινώσεις της υπουργού Πολιτισμού περί ανακάλυψης αρχαιοτήτων στη διάρκεια των εργασιών, που δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση ασφαλτοτάπητα, την ίδια στιγμή τραμ και λεωφορεία συνεχίζουν να διέρχονται κανονικά και η μελέτη δεν έχει αλλάξει, ενώ διερωτάται πώς θα συνεχιστεί το έργο, εφόσον πρέπει να γίνουν ανασκαφές για αρχαιότητες και πώς προβλέπεται ότι η ολοκλήρωση των εργασιών θα επιτευχθεί έως τις αρχές του 2024, όπως προγραμματιζόταν. Διαμηνύει, ακόμα, ότι «οι μονομερείς ενέργειες πρέπει να σταματήσουν» και σχολιάζει πως «όλοι αντιλαμβάνονται τις μεθοδεύσεις και τα προσκόμματα που επιχειρείται να τεθούν».

Κίνδυνος για αθέτηση σύμβασης
Ωστόσο, μία ενδεχόμενη ακύρωση της εργολαβίας θα σήμαινε αθέτηση της σύμβασης με την LM Constructions και θα υποχρέωνε τον δήμο Αθηναίων να αποζημιώσει την εταιρεία, γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση.
Αυτό, άλλωστε, ανέφερε και ο ίδιος ο απερχόμενος δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης, στον Χάρη Δούκα στη συνάντηση που είχε μαζί του μετά τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, επιμένοντας στην ορθότητα της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας.

Ένα επιπλέον θέμα, το οποίο εγείρει το υπουργείο Πολιτισμού, είναι το γεγονός ότι η πεζοδρόμηση της Βασιλίσσης Όλγας συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, που έχει εγκριθεί από το υπουργείο Πολιτισμού από το 2000. Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας υποστηρίζει πως η αρχική πρόταση για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χωρών δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιχειρείται να υλοποιηθεί, καθώς είχε ως βασικό της στοιχείο την υπογειοποίηση της λεωφόρου Αμαλίας. Για την ώρα, πάντως, οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας συνεχίζονται κανονικά.Σημειώνεται, τέλος, ότι ο Χάρης Δούκας πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου του 2024.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Prodea: Εξαγόρασε το οικόπεδο που στεγάζει τα Αηδονάκια και ετοιμάζει γραφεία στην Κηφισίας

To τέλος μίας εποχής –νοσταλγικής, στα μάτια κάποιων– με τη διακοπή λειτουργίας του ιστορικού λούνα παρκ «Τα Αηδονάκια» και την απαρχή μίας νέας με την αξιοποίηση του οικοπέδου που φιλοξενούσε μέχρι πρότινος το λούνα παρκ, σηματοδοτεί η απόκτηση του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου από την Prodea Investments. Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απέκτησε στις αρχές του 2022 όμορο ακίνητο με κτίριο 4.172 τ.μ. όπου παλαιότερα στεγαζόταν η Εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχωβά επί της λεωφόρου Κηφισίας 7. Από τη συνένωση των δύο οικοπέδων θα προκύψει νέο κτίριο γραφείων με συνολική δομημένη επιφάνεια 15.000 τετραγωνικών μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη κατασκευής του νέου συγκροτήματος γραφείων, ενώ το συνολικό κόστος κατασκευής εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Τα Αηδονάκια ιδρύθηκαν το 1952 και ήταν το παλαιότερο εν λειτουργία λούνα παρκ της Αττικής. Εκτός από το γνωστό λούνα παρκ στο Μαρούσι, είχε δημιουργήσει και ένα ακόμη στην παραλία Μαρκοπούλο Ωρωπού, καθώς και καταστήματα σε εμπορικά κέντρα όπως το The Mall Athens, το McArthur Glen και το Escape Center.

Τον Νοέμβριο η έγκριση του ενημερωτικού για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση
Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Prodea Investments από την Invel του Χρ. Παπαχριστοφόρου. Το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας πρότασης βρίσκεται στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση και ακολούθως ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Πηγές με γνώση το θέματος εκτιμούν ότι η έγκρισή του είναι κάτι που θα λάβει χώρα εντός του Νοεμβρίου. Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση ήρθε μετά την πρόσφατη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχούν στο 87% του μετοχικού κεφαλαίου από την Castlelake σε εταιρεία συμφερόντων της Invel.

Κατόπιν τούτου η Invel κατέθεσε δημόσια πρόταση για την απόκτηση του υπολοίπου 13% του μετοχικού κεφαλαίου της Prodea Investments, προσφέροντας 7,5 ευρώ ανά μετοχή.
Επί της ουσίας δεν πρόκειται να αλλάξει η ουσία της διασποράς μετοχών, καθότι επενδυτές όπως για παράδειγμα η Alpha Bank που μεταξύ άλλων εισήλθε τον τελευταίο χρόνο στο μετοχικό κεφάλαιο της Prodea καθώς και άλλοι θεσμικού χαρακτήρα επενδυτές δεν φαίνονται διατεθειμένοι να πουλήσουν μέρος ή το σύνολο του ποσοστού τους. Να σημειωθεί, ότι μέσα σε περίπου έναν χρόνο και μετά την είσοδο θεσμικών στο μετοχικό της κεφάλαιο η Prodea κατάφερε να αυξήσει τη διασπορά των μετοχών της από το 2% στο 13%, ενώ σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω το συγκεκριμένο ποσοστό κατά το προσεχές διάστημα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάτι που αναμένεται να συμβεί σταδιακά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Δημιουργείται το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών

Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται η ψηφιακή βάση δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Γεφυρών της χώρας, ύστερα από απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα και του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις υποδομές, Νίκου Ταχιάου. Με την απόφαση, εγκρίνεται ο Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών, ενώ συγκροτείται και η Διοικητική Αρχή Γεφυρών. Στόχος του υπουργείου είναι να τεθούν στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών τα κατάλληλα εργαλεία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την καταγραφή, επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρηση των γεφυρών της χώρας, μήκους άνω των έξι μέτρων.

Ειδικότερα, σκοπός του Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών είναι η θεσμοθέτηση των διαδικασιών για την καταγραφή υφισταμένων και νέων γεφυρών στο Εθνικό Μητρώο Γεφυρών. Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετούνται επίσης οι κανόνες και οι διαδικασίες για την επιθεώρηση, αξιολόγηση και συντήρηση των γεφυρών, όπως και όλες οι ενέργειες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με κύριες διεργασίες, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η οργάνωση και διενέργεια περιοδικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων μέσω των εθνικών εγχειριδίων επιθεώρησης και αξιολόγησης υφισταμένων γεφυρών. Έτσι, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας και συντήρησης των γεφυρών και προσδιορίζεται η ακριβής μεθοδολογία για την καταγραφή και παρακολούθηση της κατάστασης και της συντήρησης όλων των γεφυρών της χώρας.

Οι στόχοι της Διοικητικής Αρχής Γεφυρών
Μέσω του ψηφιακού Εθνικού Μητρώου Γεφυρών θα γίνεται πλήρης καταγραφή και αποτύπωση της κατάστασης και των ενεργειών για τη συντήρηση και λειτουργία των γεφυρών. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών από τη Διοικητική Αρχή Γεφυρών για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού. Με βάση τα παραπάνω, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, η Διοικητική Αρχή Γεφυρών εγγυάται, α) τη διαφάνεια και τον έλεγχο τήρησης του θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την επιθεώρηση και συντήρηση του συνόλου των γεφυρών της χώρας, β) τη θεσμοθετημένη οργάνωση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου της πολιτείας και γ) τη διασφάλιση της τήρησης και της συμμόρφωσης με το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών, που ορίζονται από τον Κανονισμό Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών. Το Εθνικό Μητρώο Γεφυρών θα αποτελέσει μέρος του Εθνικού Μητρώου Υποδομών της χώρας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Αναβαθμίζονται ενεργειακά κτίρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Προχωρά το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, το Πρυτανικό Συμβούλιο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ενέκρινε τα τελικά σχέδια, τη διακήρυξη, τα τεύχη δημοπράτησης και την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου που θα υλοποιήσει τις παρεμβάσεις που προβλέπονται και έτσι το έργο οδεύει προς δημοπράτηση. Να σημειωθεί, ότι το project έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ενώ το κόστος του ανέρχεται σε 1.860.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Τα κτίρια που θα αναβαθμιστούν
Όπως προβλέπεται, θα γίνουν επεμβάσεις ώστε να αναβαθμιστεί η ενεργειακή απόδοση των εξής δύο κτιρίων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου: 1) Κεντρικό κτίριο (Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα). Πρόκειται για νεοκλασικό κτίσμα, που αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα (ισόγειο, πρώτο όροφο και σοφίτα) και στεγάζει εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, την Πρυτανεία, τη γραμματεία του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής, την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Υποδομών, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων ‘Έρευνας και γραφεία διδακτικού προσωπικού. Η ενεργειακή του κατάταξη τώρα βρίσκεται στην κατηγορία Γ και, μετά το τέλος των εργασιών, θα ανέλθει στην κατηγορία Β+. 2) Κεντρικό κτίριο βιβλιοθήκης (Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα). Πρόκειται για κτίριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία διδασκόντων και γραφεία διοικητικού προσωπικού, το οποίο στεγάζει την βιβλιοθήκη και τις ανάγκες δύο τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (σ.σ. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής και Τμήμα Γεωγραφίας). Στόχος είναι η ενεργειακή του κατάταξη να ανέλθει στην κατηγορία Β+, από την κατηγορία Γ στην οποία βρίσκεται σήμερα.

Οι εργασίες που θα γίνουν
Οι επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κάθε κτιρίου. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα αφορούν, εκτός από την βελτίωση της ενεργειακής κατάταξης των δύο κτιρίων, στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών και καταναλώσεων, στην βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και εργασίας και στην μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στις παρεμβάσεις οι οποίες θα εκτελεστούν περιλαμβάνεται επισκευή της υπάρχουσας θερμομόνωσης δωμάτων (και στα δύο κτίρια), αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων (στο κεντρικό κτίριο), εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου (αισθητήρες παρουσίας) και στα δύο κτίρια, εγκατάσταση συστημάτων αερισμού και στα δύο κτίρια, αντικατάσταση υφιστάμενων ψυκτών με ψύκτες νέας τεχνολογίας και στα δύο κτίρια, εγκατάσταση συστημάτων ψύξης-θέρμανσης και στα δύο κτίρια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού ισχύος 40kW και στα δύο κτίρια. Εξάλλου, στο πλαίσιο της ωρίμανσης του κατασκευαστικού έργου, προβλέπεται η εκτέλεση προπαρασκευαστικών ενεργειών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν της αναγκαίες, για την ωρίμανσή του, μελέτες. Τέλος, αφού τελειώσουν πια τα έργα, προβλέπεται και να εκδοθούν τα τελικά πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) των δύο κτιρίων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build