Το ΤΕΕ φορέας υλοποίησης για έργα έξυπνων υποδομών του Ταμείου Ανάκαμψης

Ως φορέας υλοποίησης δύο υπο-έργων της δράσης «Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (smart infrastructure)» του Ταμείου Ανάκαμψης επελέγη το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με κοινή πόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, το ΤΕΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση των υπο-έργων Sub.1 «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των Υδατορεμάτων» και Sub. 4 «Ψηφιακή Δράση μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων». Η υλοποίηση των συγκεκριμένων υπο-έργων αφορά, αφενός, στη συγκέντρωση, καταγραφή, ανάρτηση και εμπλουτισμό του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη με την πληροφορία που αφορά στις οριοθετήσεις των υδατορεμάτων και, αφετέρου, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και τεχνολογικά προηγμένων ψηφιακών λύσεων, που συμβάλλουν στην καταγραφή και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων.

Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ, αφορούν: – Για το υπο-έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων»: Τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών μέσω της ενδεδειγμένης διερεύνησης συγκέντρωσης και καταγραφής σχετικών αποφάσεων, φακέλων, υδρολογικών, τοπογραφικών και υδραυλικών στοιχείων, την ψηφιοποίηση των πληροφοριών αυτών και οποιασδήποτε άλλης κρίσιμης, χρήσιμης ή/και καταγεγραμμένης πληροφορία, τις υπηρεσίες αποτύπωσης των σχετικών έργων, τις υπηρεσίες για τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, τις υπηρεσίες για την υποβοήθηση της πολιτείας σε μελλοντική σύνταξη φακέλων οριοθέτησης, τις υπηρεσίες για ιεράρχηση μελλοντικών ενεργειών/δράσεων, τη δημιουργία υδρομετρητικού δικτύου και βάσεων δεδομένων, και τις λοιπές υπηρεσίες σχετικά με τα προηγούμενα. – Για το υπο-έργο «Ψηφιακή Δράση μέτρησης και παρακολούθησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών ελέγχων»: Τις μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής, την ανάπτυξη και παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων, την εγκατάσταση υποδομών, την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία και τις υπηρεσίες διαχειριστικής, επιχειρησιακής και τεχνολογικής υποστήριξης.

Καθήκοντα αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση και διαχείριση της δράσης
Το ΤΕΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης και διαχείρισης της δράσης, αναλαμβάνει και καθήκοντα αναθέτουσας Αρχής και, συγκεκριμένα, δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξή του έργου του, κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργεί τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build