Σε διαβούλευση logistics park κόστους 244,2 εκατ. στον Ασπρόπυργο

Αίτημα για υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της για δημιουργία logistics park στον Ασπρόπυργο στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων υπέβαλε η εταιρεία «Στριμ Αναπτύξεις Α.Ε.». Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το έργο τέθηκε από την Enterprise Greece σε διαβούλευση έως τις 4 Μαρτίου. Όπως αναφέρουν τα δημοσιευθέντα στοιχεία, η εταιρεία «Στριμ Αναπτύξεις Α.Ε.» κατέθεσε φάκελο-αίτηση για το έργο, ο τίτλος του οποίου είναι «Hull Logistics Park». Σημειώνεται ότι η εταιρεία διοικείται από τους Στέλιο Θεοδοσίου και Κωνστανίνο Μπήτρο, γνωστά στελέχη του ομίλου HIG Capital. O φορέας επιθυμεί την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του ν. 4864/2021 ως «Στρατηγική Επένδυση 1, περίπτωση αα» και αιτείται το κίνητρο της χωροθέτησης (εκπόνηση Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.), του σταθερού φορολογικού συντελεστή και της ταχείας αδειοδότησης (άρθρα 7, 8§1 και 9 του ν. 4864/2021, αντίστοιχα).

Το αντικείμενο και το κόστος του έργου
Πάντοτε σύμφωνα με τα στοιχεία, το έργο έχει ως αντικείμενό του την κατασκευή και λειτουργία ενιαίας πρότυπης υπερσύγχρονης μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και συνδυασμένων μεταφορών, χερσαίων-θαλάσσιων-σιδηροδρομικών (tri-modal). Θα υλοποιηθεί, δε, στην περιοχή του Ασπρόπυργου στη Δυτική Αττική και είναι προϋπολογισμού 244,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, η επένδυση, κατά την περίοδο της λειτουργίας της, αναμένεται να δημιουργήσει 900 νέες θέσεις εργασίας.

Τι θα περιλαμβάνει το «Hull Logistics Park»
Η, επιφάνειας 291 στρεμμάτων, περιοχή επέμβασης βρίσκεται εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Διυλιστηρίων, στο 17ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου. Η έκταση διαχωρίζεται από την Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου σε δύο τμήματα, τμήμα Α (238 στρέμματα) και τμήμα Β, παραλιακό (53 στρέμματα). Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρα, που θα κατασκευαστεί.
Στα δύο προαναφερθέντα τμήματα προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων αποθηκών εμβαδού 122.690 τ.μ., γραφείων επιφάνειας 14 χιλ. τ.μ., τεσσάρων γραφείων αποθηκών έκτασης 10,7 χιλ. τ.μ., χώρων φιλοξενίας οδηγών (1,4 χιλ. τ.μ.), εστιατορίου (χιλίων τ.μ.), 2.416 θέσεων στάθμευσης σε έκταση 60,4 χιλ. τ.μ. και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στις οροφές των αποθηκών συνολικής ισχύος 175.200 Mwh.

Επίσης, η έκταση έχει μέτωπο στον κόλπο της Ελευσίνας, όπου θα κατασκευαστεί προβλήτας πρόσδεσης πλοίων με τα αντίστοιχα λιμενικά έργα και τις απαραίτητες υποδομές για την φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων μέσω θαλάσσης. Ακόμη, η έκταση συνορεύει στα βόρεια με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο (σ.σ. τη σιδηροδρομική γραμμή Θριάσιο-Νέο Ικόνιο), μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η άμεση μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων σε χώρες της Ευρώπης. Κατά τους επενδυτές, ο συνδυασμός αυτός, που δίνει στο προτεινόμενο έργο τη δυνατότητα να ενώσει και να εκμεταλλευτεί τα τρία βασικά δίκτυα μεταφορών και περαιτέρω με το αεροδρόμιο, καθιστά εφικτή τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας για τις εταιρείες που θα εδράσουν σε αυτό, καθώς και περιβαλλοντικά οφέλη (μείωση εκπομπών CO2, ηχορύπανσης, κατανάλωσης μη-ΑΠΕ, κλπ).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Η BriQ Properties απορροφά την Intercontinental International

Συμφωνία με την Intercontinental International (ICI) και την κύρια μέτοχό της, την κυπριακή Ajolico Trading Limited (κατέχει ποσοστό 78,78%), υπέγραψε η BriQ Properties, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η μελλοντική απορρόφηση της Intercontinental International από την BriQ Properties. Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από τις δύο εισηγμένες εταιρείες, την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου BriQ Properties περιλάμβανε 26 ακίνητα συνολικής αξίας €130,5 εκατ. και η εύλογη αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων ανερχόταν σε €129,3 εκατ., ενώ η ICI στις 30 Ιουνίου 2022 κατείχε 34 ακίνητα – κυρίως καταστήματα και γραφεία – επιφάνειας 52.936 τετραγωνικών μέτρων και η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της ανερχόταν στα 111,2 εκατ. ευρώ.

Τα τρία στάδια προς τη συγχώνευση των δύο εταιρειών
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα βασικά στάδια έως την ολοκλήρωση της συγχώνευσης είναι τα εξής: – Στάδιο πρώτο: Μεταβίβαση δεκαεπτά ακίνητων της ICI στην BriQ έναντι συνολικού τιμήματος 60.577.000 ευρώ. Από το ποσό του τιμήματος πρόκειται να αποπληρωθούν δανειακές υποχρεώσεις που συνδέονται με τα εν λόγω ακίνητα. Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος και του ποσού αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων πρόκειται να διανεμηθεί στους μετόχους της ICI δια μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου και διανομής προσωρινού μερίσματος.

– Στάδιο δεύτερο: Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, η Ajolico θα μεταβιβάσει λόγω πώλησης στην BriQ, μετοχές έκδοσης της ICI, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 25,92% του μετοχικού κεφαλαίου της ICI, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τις διανομές του πρώτου σταδίου έναντι ποσού 10.200.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της BriQ στην απόληψη μερίσματος της ICI για τη χρήση 2022.

– Στάδιο τρίτο: Κατόπιν της ολοκλήρωσης του δεύτερου σταδίου, τα μέρη θα προχωρήσουν σε συγχώνευση δια απορροφήσεως της ICI από την BriQ, με σχέση ανταλλαγής που έχει καταρχήν συμφωνηθεί ως μία μετοχή έκδοσης ICI για κάθε 1,41787307238 νέες μετοχές έκδοσης BriQ, ενώ οι μέτοχοι της BriQ θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών που κατέχουν. Η σχέση ανταλλαγής θα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών κειμένων και θα τελεί υπό την αίρεση της επιβεβαίωσης του δίκαιου και ευλόγου της από τους ορκωτούς ελεγκτές που θα οριστούν όπως προβλέπεται από την κειμένη νομοθεσία.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, το καθένα από τα παραπάνω στάδια τελεί υπό σχετικές και αντίστοιχες για όμοιες συναλλαγές αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Alpha Bank ενεργεί ως κοινός χρηματοοικονομικός σύμβουλος των BriQ, Ajolico και ICI, η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της BriQ και η δικηγορική εταιρεία Μαχάς και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος της ICI.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

To κοινό project της οικογένειας Γούτου, της Cedar Capital και της Taconic Capital στην Ερμιόνη

Ένα από τα μεγαλύτερα spa στην Ευρώπη συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. πρόκειται να δημιουργηθεί στην τοποθεσία Πετροθάλασσα που βρίσκεται στην Ερμιόνη Αργολίδας, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ που είναι προγραμματισμένη στην έκταση των 75 στρεμμάτων στην περιοχή που βρισκόταν κατά το παρελθόν το ξενοδοχείο Costa Perla. Στην έκταση και στην επένδυση αυτή εκτός από την οικογένεια Γούτου που διατηρεί ως συμμετοχή το 33%, έχοντας εκτεταμένη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή λόγω και του γεγονότος ότι έλκει την καταγωγή της από εκεί, το υπόλοιπο μέρος της συγκεκριμένης επένδυσης και ιδιοκτησίας μοιράζεται σύμφωνα με πληροφορίες του Build μεταξύ των Τaconic Capital και Cedar Capital Partners.

Πολυτελές ξενοδοχείο και κατοικίες
Στο σημείο θα δημιουργηθεί ένα πολυτελές τουριστικό συγκρότημα με ξενοδοχείο και κατοικίες προς πώληση, με διαχειριστή έναν από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους του κόσμου, ο οποίος θα λανσάρει στην περιοχή το πολυτελές brand φιλοξενίας που διατηρεί. Το σημείο της επένδυσης θεωρείται κομβικό καθότι βρίσκεται σε απόσταση περίπου 7 ναυτικών μιλίων από τις Σπέτσες και από την Ύδρα, ενώ έχει νότιο προσανατολισμό γεγονός που το καθιστά προστατευμένο από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Στην τοποθεσία που θα υλοποιηθεί η επένδυση, υφίσταται αυτή τη στιγμή το ξενοδοχείο Costa Perla, με δομημένη επιφάνεια 12.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα κατεδαφιστεί.

Στη θέση του θα δημιουργηθεί ένα νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων με επιφάνεια δόμησης 8.000 τ.μ. και 10 βίλες προς πώληση με επιφάνεια δόμησης 8.000 τ.μ. από τις οποίες η καθεμία θα έχει επιφάνεια περίπου 800 τ.μ. Η Taconic Capital αποτελεί μια παγκόσμια θεσμική επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1999 από δύο πρώην συνεργάτες της Goldman Sachs τους Frank Brosens και Ken Brody. Σε ό,τι αφορά την Cedar Capital Partners τοποθετείται επενδυτικά αποκλειστικά στον τομέα της φιλοξενίας με επενδύσεις σε σημαντικά ξενοδοχεία ανά τον κόσμο όπως το Monte Carlo Grand του Μονακό και τοποθέτηση ύψους 200 εκατ. ευρώ το 2004, το The Savoy του Λονδίνου με τοποθέτηση 220 εκατ. ευρώ την ίδια χρονιά, το Palazzo Ricasoli της Φλωρεντίας το 2001, το Gansevoort Meatpacking της Νέας Υόρκης. Από την ίδρυσή του, οι επενδυτές της Cedar Capital έχουν αποκτήσει ξενοδοχεία αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Γνώριμη στην Ελλάδα από τη συμμετοχή της στο Angsana Corfu
Η Cedar Capital δεν είναι άγνωστη στην Ελλάδα, καθότι είναι ο επενδυτικός βραχίονας της York Capital, ο οποίος ενεργοποιήθηκε στον εγχώριο τουριστικό τομέα το 2021, συνεπενδύοντας με την ελληνικών συμφερόντων Raven International στο ξενοδοχείο Angsana Corfu της Κέρκυρας, σε μία τοποθέτηση συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η συγκεκριμένη έκταση αποκτήθηκε από την οικογένεια Γούτου που διατηρεί το γνωστό γραφείο Golden Land Goutos και λειτουργούσε υπό την ευθύνη operator ως ξενοδοχείο δυναμικότητας τεσσάρων αστέρων. Στη νέα του μορφή θα διαθέτει εκτός από κεντρική μαρίνα ελλιμενισμού και επιμέρους πλωτές μαρίνες για κάθε μία από τις βίλες. Το συνολικό μήκος της παραλίας είναι 1.200 μέτρα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build