ΣΙΔΜΑ: Το «ολυμπιακό» ρεκόρ ανεκτέλεστου των 11,7 δισ. κόντρα στο αυξημένο κόστος υλικών

Σημάδια διόρθωσης με ολυμπιακό ρεκόρ έχουν ξεκινήσει να εμφανίζουν οι τιμές στις πρώτες ύλες, όπου η εικόνα στην αγορά έχει διαφύγει του ράλι αύξησης στο κόστος που καταγράφηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως ανέφερε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΙΔΜΑ, Αντώνης Καραδελόγλου, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του ομίλου. «Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται διόρθωση τιμών με μείωση περίπου 20%. Το γεγονός αυτό θα δώσει ανάσα σε πολλά έργα. Υπάρχει σημαντικό ανεκτέλεστο στις κατασκευαστικές εταιρείες και ήδη έχουν αρχίσει να βγαίνουν έργα στην αγορά, ούτως ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησής τους».

«Ολυμπιακό» ρεκόρ στο ανεκτέλεστο
Σύμφωνα με τον κύριο Καραδελόγλου ο κλάδος των κατασκευών διατηρεί ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης με βασικό όχημα της συγκεκριμένης αισιοδοξίας να αποτελεί το γεγονός ότι το ανεκτέλεστο στις κατασκευές είναι ύψους 11,7 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας ακόμα και εκείνο των Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
83% η αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών από τον Σεπτέμβριο του 2020 στον Μάιο του 2022
Όπως φαίνεται πάντως από τον πίνακα που παρουσίασε η ΣΙΔΜΑ στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, η αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών από τον Σεπτέμβριο του 2020 στον Μάιο του 2022 έφτασε το 83%.

Αναφορικά με το γεγονός ότι αρκετά κατασκευαστικά έργα πέρασαν στην διαδικασία της ανακοστολόγησης του αρχικού τους προϋλογισμού λόγω της αύξησης τιμών στις πρώτες ύλες, ο κύριος Καραδελόγλου ανέφερε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της ανακοστολόγησης των έργων και από εκεί και ύστερα δεν θα υπάρχει κανένα άλλο εμπόδιο για να ξεκινήσει να υλοποιείται απρόσκοπτα ένα μεγάλο μέρος των έργων.

Σημειώνεται ότι η ΣΙΔΜΑ έχοντας ολοκληρώσει πλήρως την απορρόφηση της Μπήτρος Μεταλλουργική στις δραστηριότητές της, το 2021 είχε αυξημένο τζίρο κατά 69,9%, με ένα μέρος της αύξησης αυτής να προέρχεται από τον αυξημένο όγκο πωλήσεων (6,1%) και το υπόλοιπο από την αύξηση των τιμών στα προϊόντα. Ταυτόχρονα κατάφερε να αυξήσει τους πελάτες της κατά 20% στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς και σε σύγκριση με το 2020.

Μετά την διαδικασία εξυγίανσης κατάφερε να καταστεί κερδοφόρα με τα κέρδη μετά από φόρους να είναι στο τέλος του 2021, 25,58 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 792 χιλ. ευρώ μετά από φόρους το 2020. Αυτή την περίοδο η ΣΙΔΜΑ προχωράει στην υλοποίηση επένδυσης ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για την προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής πανέλων. Η συγκεκριμένη κίνηση εκτός από τα νέα προϊόντα που θα παράγει η εταιρεία, θα συμβάλει και στη μείωση του κόστους παραγωγής.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Τροπολογία για τα δημόσια έργα: Αλλαγές στον υπολογισμό αξίας υλικών, επιμηκύνσεις χρονοδιαγραμμάτων και πριμ 5% στους… συνεπείς

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, περιλαμβάνει τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ψηφίστηκε χθες. Ειδικότερα, με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας ορίζεται πως, κατ’ εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, με κοινή απόφαση των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών μπορούν να καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ) απολογιστικά, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημόσιων έργων, εφόσον η προμήθεια των υλικών έλαβε χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. Η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου. Για εργασίες που αποζημιώνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, λόγω συμπερίληψης των προαναφερθέντων υλικών, καταβάλλεται δαπάνη αναθεώρησης.

Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος
Στο δεύτερο άρθρο της τροπολογίας τονίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση αυτή καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και αποτελεί παράταση συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου. Επιπλέον, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της τροπολογίας.

Ταυτόχρονα, για όσο διάστημα υφίσταται η ενεργειακή κρίση και μέχρι την ουσιαστική λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραψών και Τιμολόγησης Τεχνικών ‘Εργων και Μελετών (και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022), επιτρέπεται η έκδοση των πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.). Οι τιμές των υλικών αναθεωρούνται ενιαία για όλη την επικράτεια κατά τρίμηνο, ήτοι αναθεωρητική περίοδο, σύμφωνα με τον μέσο όρο κάθε τριμήνου, όπως προκύπτει από τη μηνιαία διακύμανση τιμών.

Πριμ σε όσους τηρούν τα χρονοδιαγράμματα
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 3, ανάδοχοι που εκτελούν συμβάσεις έργων και δεν υποβάλλουν δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου, δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριμ) 5% του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος. Στην περίπτωση αυτή, για την πληρωμή του πριμ απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μετά από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Για την καταβολή του πριμ απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σε περίπτωση όμως που από τα έγγραφα προκύπτει ότι το υπολειπόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσου πριμ προς τον ανάδοχο, δεν απαιτείται η κατάθεση πρόσθετης εγγύησης. Αν από τα έγγραφα προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος πριμ, αυτό λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης που καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού του πριμ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του έργου, το πριμ καθίσταται επιστρεπτέα καταβολή και συμψηφίζεται οποιαδήποτε οφειλή προς τον ανάδοχο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build

Alpha Αστικά Ακίνητα: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Ιωάννης Γκάνος

Τον Ιωάννη Γκάνο επέλεξε ως νέο μέλος του το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Αστικά Ακίνητα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Αλέξανδρου Χουσάκου, ενώ τον όρισε και ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο. Σύμφωνα με την Alpha Αστικά Ακίνητα, ο κ. Γκάνος διαθέτει πολύπλευρη γνώση και επάρκεια επί των δραστηριοτήτων της εταιρείας, ενώ πληροί τα κριτήρια ήθους και φήμης, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κρίσης και διάθεσης επαρκούς χρόνου. Ο κ. Γκάνος θα κληθεί επίσης να διεκπεραιώσει το έργο της αναδιοργάνωσης της εταιρείας και της υλοποίησης του project Skyline.

Ο Ιωάννης Γκάνος εντάχθηκε στο δυναμικό της Alpha Bank το 2017 ως σύμβουλος ακινήτων και το 2018 ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή της θυγατρική της Alpha Bank, Alpha Real Estate Management & Investments. Προηγουμένως είχε εργαστεί μεταξύ άλλων στην Bluehouse Capital ως Senior Investment Director, στην Τεχνική Ολυμπιακή ως Real Estate Associate και στην ΟΤΕ Estate ως Associate.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build