Η τεχνική ασφάλιση είναι μια διαδικασία που πρέπει οι συντελεστές ενός έργου να τη λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους. Ο Corporate Accounts Manager της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, προχωρά ένα βήμα παρακάτω και περιγράφει τις παραλείψεις, αλλά και τα σημεία που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι ασφαλισμένοι, προκειμένου να απολαύσουν πλήρως την κάλυψη που θα τους προσφέρει το ασφαλιστικό συμβόλαιο.

Στη συνείδηση αρκετού κόσμου, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι συνυφασμένος μόνο με τις τηλεπικοινωνίες και τις υπηρεσίες διαδικτύου. Ποια η σχέση του όμως με τις υποδομές και συγκεκριμένα με τις τεχνικές ασφαλίσεις;

Ο Όμιλος ΟΤΕ, μέσω των διαφόρων εταιρειών του, συμμετέχει σε έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας και όχι μόνο, είτε ως Κύριος του Έργου είτε ως Ανάδοχος. Επίσης έχει βραβευθεί πρόσφατα (09/2021) ως η ICT εταιρεία (έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών) της 10ετίας. Αυτή την εποχή, μάλιστα, εκτός των άλλων είναι σε εξέλιξη τόσο το έργο της ανακαίνισης του Διοικητικού Μεγάρου του ΟΤΕ στο Μαρούσι Αττικής στα πρότυπα του Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) όσο και το έργο της εγκατάστασης γραμμών οπτικής ίνας με κάλυψη από τον ΟΤΕ στα δύο τρίτα της χώρας. Όσον αφορά τη σχέση του Ομίλου ΟΤΕ με την τεχνική ασφάλιση, κάθε έργο, είτε μικρό είτε μεγάλο, ενσωματώνει διάφορα ρίσκα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η επιχειρησιακή μονάδα του Executive Director Compliance, ERM & Insurance του Ομίλου ΟΤΕ διαχειρίζεται αυτά τα ρίσκα. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο κίνδυνος του ρίσκου μεταφέρεται επιλεκτικά σε κάποια ασφαλιστική, ανάλογα με την ανοχή κινδύνου (Risk Appetite) εκ μέρους της ασφαλιστικής ανά εποχή. Στη διαδικασία αυτή ο ρόλος της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ είναι καίριος.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παραλείψεις που εντοπίζονται στην ασφάλιση ενός τεχνικού έργου;

Ξεκινώντας από τη φάση της μελέτης του έργου είναι απαραίτητη η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης του Μελετητή, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν όταν εφαρμοστεί η μελέτη αυτή. Στο στάδιο της προκήρυξης του έργου, έχει παρατηρηθεί ότι δεν δίνεται πάντα η δέουσα επιμέλεια στους όρους και στις προδιαγραφές ασφάλισης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρερμηνειών. Ενδεικτικά, αναφέρω να ζητούνται καλύψεις που δεν έχουν σχέση με το συγκεκριμένο κατά περίπτωση έργο, να ζητούνται αφύσικα υψηλά κεφάλαια ακόμα και για έργα μικρού προϋπολογισμού κ.λπ. Πλέον μπορεί να εκδοθεί Ασφαλιστήριο Εγγυήσεων που να καλύπτει τις απαιτήσεις εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καλής εκτέλεσης κ.λπ., και να ωφεληθεί ο ανάδοχος με βελτίωση των δεικτών ρευστότητάς του. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται επαρκής χρόνος για την εξεύρεση της βέλτιστης προσφοράς ασφάλισης και όχι να ενημερώνεται ο ασφαλιστικός πράκτορας μία ή δύο ημέρες πριν από την κατάθεση του φακέλου. Αφού έχει γίνει η αποτύπωση της ασφαλιστικής αγοράς για την ασφάλιση ενός έργου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και έχουμε επιλέξει ασφαλιστική, θα πρέπει να έχει υπογραφεί πρώτα η σύμβαση του έργου, ώστε να υπάρχει το έννομο συμφέρον, και ύστερα να εκδοθεί ασφαλιστήριο, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης, εντός ενός λογικού χρονικού πλαισίου. Μια διέξοδος θα ήταν η προσκόμιση επιστολής πρόθεσης ασφάλισης (Letter of Intent) από την ασφαλιστική της επιλογής μας και όχι το ίδιο το ασφαλιστήριο. Απαραίτητη προϋπόθεση έναρξης ισχύος της κάλυψης είναι, εκτός της έκδοσης του ασφαλιστηρίου, και η καταβολή έστω της τμηματικής δόσης του ασφαλίστρου. Τα ασφαλιστήρια των Τεχνικών Κινδύνων είναι τύπου Κατά Παντός Κινδύνου, που σημαίνει πως ό,τι δεν εξαιρείται ρητά, καλύπτεται. Επίσης αυτόματα περιλαμβάνονται ως ασφαλιζόμενοι όλοι οι εμπλεκόμενοι όπως ο κύριος του έργου, ο ανάδοχος, οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι κ.λπ.

Σε ποια τμήματα της τεχνικής ασφάλισης εφιστάτε την προσοχή του τεχνικού κόσμου; Τι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι ασφαλισμένοι σχετικά με την καταγραφή και δήλωση των ζημιογόνων γεγονότων;

Υπάρχουν τρία τμήματα κάλυψης, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Τμήμα I, που αφορά Υλικές Ζημιές στο ίδιο το έργο.
  • Τμήμα II, που αφορά Γενική Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων (II Α) αλλά και έναντι υπαλλήλων, Εργοδοτική Αστική Ευθύνη.
  • Τμήμα III, που αφορά Απώλεια Μελλοντικών Κερδών.

Αντίστοιχα, επισημαίνουμε προσοχή:

  • Τμήμα I, να προστίθενται κεφάλαια για κάλυψη Παρακείμενης Περιουσίας, Οικοδομικού/Εργοταξιακού Εξοπ­λισμού και Αποκομιδής Συντριμ­μάτων. Οι ασφαλιστικές αναγράφουν την κάλυψη και στο κεφάλαιο αναγράφουν ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ, για να ενισχύεται η διαφάνεια. Επίσης, να γίνεται υπενθύμιση στη λήξη της περιόδου κατασκευής για τυχόν παρατάσεις αυτής (σχεδόν πάντα).
  • Τμήμα II, στην κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης. Συγκεκριμένα, θα προτείναμε και ξεχωριστό ασφαλιστήριο κλάδου Προσωπικών Ατυχημάτων.
  • Τμήμα III, δυστυχώς συναντάται σπάνια.

Σημειωτέον ότι για όλα τα τμήματα είναι απαραίτητη η τήρηση των προϋποθέσεων ασφάλισης, όπως να τηρούνται τα ελάχιστα μέτρα προστασίας που προβλέπει η νομοθεσία. Σε περίπτωση δε ζημιογόνου γεγονότος, χρειάζεται η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και του ασφαλιστή/ασφαλιστικής, καθώς και η προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, με σκοπό την άρτια και γρήγορη διευθέτηση της κάθε αποζημίωσης. Τέλος, θα πρέπει να καταγράφονται όλα τα γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν σε αποζημίωση, ακόμα και τα μικρά που μπορεί να εμπίπτουν στις απαλλαγές, αφού θα μοιραστεί η εμπειρία και σε ενδεχόμενο επόμενο συμβάν να μπορέσει να αποφευχθεί.