«Η ΑΝΑΚΕΜ θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση ελάχιστου ποσοστού δευτερογενών υλών στα δημόσια έργα», τονίζει ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Πώς υποστηρίζει η ΑΝΑΚΕΜ τους μηχανικούς, εργολάβους και εργολήπτες όσον αφορά την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ;

Η σύναψη σύμβασης με την ΑΝΑΚΕΜ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της με αυτοματοποιημένη διαδικασία. Η διεκπεραίωση των συμβάσεων γίνεται άμεσα από ένα τμήμα με καταρτισμένους πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς περιβάλλοντος, οι οποίοι παρέχουν συμβουλές και οδηγίες για την αποτελεσματική διαχείριση των ΑΕΚΚ στο εργοτάξιο και την οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα του έργου. Διαθέτουμε ιδιαίτερη εμπειρία και τεχνογνωσία σε τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα κατά την υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η σύναψη σύμβασης με ένα ΣΣΕΔ, όπως η ΑΝΑΚΕΜ, και η Βεβαίωση που εκδίδεται, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανακύκλωσης, αποτελούν προϋπόθεση για τη νόμιμη διεκπεραίωση ενός τεχνικού έργου. Τέλος, η ΑΝΑΚΕΜ υποστηρίζει όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή τεχνικών έργων προτείνοντας λύσεις τόσο στα θέματα αδειοδότησης όσο και σε θέματα χρηματοδότησης της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.

Ποια είναι η «απάντηση» της ΑΝΑΚΕΜ στις απαιτήσεις της ΕΚΕ και με ποιες δράσεις επιτυγχάνει τους στόχους της;

Η ΑΝΑΚΕΜ αναλαμβάνει περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού ρυπασμένων χώρων με ΑΕΚΚ, τα οποία οδηγεί σε μονάδες προς επεξεργασία. Οι αμιγώς κοινωνικού χαρακτήρα δράσεις της περιλαμβάνουν τη δωρεά εξοπλισμού σε Νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της Covid19, την παροχή οικονομικής βοήθειας σε πυρόπληκτες οικογένειες της Βόρειας Εύβοιας, δωρεές κ.ά. Επιπλέον διοργανώνει δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα για μαθητές επαγγελματικών σχολών και φοιτητές. Σκοπός των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ και η κινητοποίηση περισσότερων φορέων για την ανάληψη παρόμοιων δράσεων. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο πολίτης ότι οι εισφορές του για την ανακύκλωση αποδίδονται και πάλι στο κοινωνικό σύνολο.

Ποια είναι η άποψή σας για τη χρήση των δευτερογενών υλικών από την ανακύκλωση σε δημόσια και ιδιωτικά έργα;

Σήμερα παράγονται πανελλαδικά περίπου δύο εκατομμύρια τόνοι δευτερογενών υλικών. Η μισή από την παραπάνω ποσότητα διατίθεται άτυπα σε δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα. Η αναγκαιότητα της χρήσης των δευτερογενών υλών στα τεχνικά έργα αναγνωρίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 και στον θεσμό των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων. Η ΑΝΑΚΕΜ θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση ελάχιστου ποσοστού δευτερογενών υλών στα δημόσια έργα, ή, εναλλακτικά, την επιπλέον μοριοδότηση των υποψηφίων αναδόχων που δεσμεύονται στη χρήση ανακυκλωμένων αδρανών. Με τον τρόπο αυτό θα «ανοίξει» η πόρτα εξόδου στις μονάδες ανακύκλωσης. Δεν νοείται ανακύκλωση ΑΕΚΚ χωρίς τους τρόπους αξιοποίησης των ανακυκλωμένων προϊόντων. Σήμερα, σε πολλές από τις συνεργαζόμενες με την ΑΝΑΚΕΜ μονάδες παράγονται ποιοτικά δευτερογενή υλικά, με πιστοποίηση CE, που πληρούν τις προδιαγραφές αξιοποίησής τους για συγκεκριμένες χρήσεις. Η ΑΝΑΚΕΜ, για την υποστήριξη φορέων, κατασκευαστών και μονάδων συμμετέχει σε σχετικά ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το HORIZON.