Αύξηση των συμβατικών εσόδων κατά 4.51% το 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο οικονομικό έτος του 2020, παρουσίασε η Intercontinental International. Η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του ομίλου αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με το 2020 και ανέρχεται πλέον στα 111,4 εκατ. ευρώ. Έτσι το 2021 ο όμιλος είχε στην κατοχή του 34 ακίνητα, συνολικής επιφάνειας 52.936,52 τ.μ. μία αύξηση 9.662,87 τ.μ. ή 22,33% σε σχέση με το 2020. Από τα 34 ακίνητα του ομίλου τα 32 είναι επενδυτικά ενώ δύο ιδιοχρησιμοποιούνται. Ο όμιλος, μέσα στο 2021, προέβη «σε δύο σημαντικές νέες επενδύσεις ακινήτων» συνολικής αξίας 20,67 εκατ. ευρώ. Οι εύλογες αξίες των ακινήτων του ομίλου ανέρχονται σε 111,4 εκατ. ευρώ και για την εταιρεία σε 101,2 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 20,7% σε επίπεδο ομίλου και 23,11% σε επίπεδο εταιρείας «συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών μειώσεων από αναπροσαρμογές στις εύλογες αξίες, στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των ακινήτων». Η εύλογη αξία των δύο ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται ανέρχεται σε 2,66 εκατ. ευρώ (2,72 εκατ. ευρώ, 2020). Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση η μείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συντελεστών προεξόφλησης των μελλοντικών χρηματοροών των ακινήτων για τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας.

Στα 7,55 εκατ. ευρώ τα έσοδα από μισθώματα
Όπως γνωστοποίησε η Intercontinental International τα έσοδα από μισθώματα σε επίπεδο ομίλου κατέγραψαν μείωση κατά 606.000 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 1,46 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα τα έσοδα του ομίλου από μισθώματα ανήλθαν σε 7,55 εκατ. ευρώ (8,16 εκατ. ευρώ, 2020), ενώ για την εταιρεία τα αντίστοιχα ποσά είναι 6,9 εκατ. ευρώ 2021, (7,42 εκατ. ευρώ, 2020). Η αρνητική αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου στην εύλογη αξία ανήλθε σε 1,57 εκατ. ευρώ (ζημιά 0,82 εκατ. ευρώ), ενώ αυτή της εταιρείας σε 1,69 εκατ. ευρώ (ζημιά 0,69 εκατ. ευρώ). Τα έξοδα του ομίλου σημείωσαν αύξηση για το 2021 κατά 66.000 ευρώ, ενώ για την εταιρεία η αύξηση ανήλθε σε 51.000 ευρώ χιλιάδες.

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 0,85 εκατ. ευρώ για τον όμιλο (0,81 εκατ. ευρώ, 2020) και 0,82 εκατ. ευρώ για την εταιρεία (0,79 εκατ. ευρώ, 2020) εξαιρουμένων της είσπραξης μερισμάτων από θυγατρικές που για το 2020 ανήλθαν στο ποσό των 0,66 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι αποφασίστηκε η μη διανομή μερισμάτων από τις θυγατρικές.
Τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση του 2021, ανήλθαν σε 3,84 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 3,1 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής προσαρμογής στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν για τον όμιλο σε 3,72 εκατ. ευρώ για το 2021 (5,37 εκατ. ευρώ, 2020), ενώ για την εταιρεία σε 3 εκατ. ευρώ για το 2021 έναντι 5,5 εκατ. ευρώ το 2020.

Συνεχίζει τις προσπαθειες για το επενδυτικό πρόγραμμα
Σε σχέση με το 2022 ο όμιλος υπογραμμίζει πως παρά τη συνέχιση της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, συνεχίζει τις προσπάθειες να ολοκληρώσει το επενδυτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε προ διετίας, δηλαδή την απόκτηση ακινήτων συνολικής αξίας 40 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build<