Η έλλειψη εργατικού δυναμικού έχει αναδειχθεί ως μια κρίσιμη πρόκληση που αντιμετωπίζουν πολλές εταιρείες, η οποία παρεμποδίζει την παραγωγικότητα και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Δημιουργείται κατά συνέπεια επιτακτική ανάγκη επίλυσης ζητημάτων, όπως η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, οι παρατεταμένες διαδικασίες πρόσληψης και τα γραφειοκρατικά εμπόδια που σχετίζονται με την έκδοση θεωρήσεων εισόδου και αδειών παραμονής για επιλογή εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες.  Η INGROUP προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Οι υπηρεσίες  καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως  κατασκευές,  logistics,  εστίαση,  βιομηχανία,  πληροφορική, ο αγροτο- κτηνοτροφικός τομέας,  ενέργεια,  τουρισμός και θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Η εταιρεία αναλαμβάνει όλες τις διαδιακασίες εύρεσης του βέλτιστου υποψηφίου μέχρι και την εγκατάστασή του στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρέχει ένα πλήρες πλάνο συμβουλευτικής, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που σχετίζονται με δημόσιους φορείς και φορολογικές αρχές.

Ο Νικόλαος Παπαλάμπρου, Διευθύνων Σύμβουλος της INGROUP, αναφέρει: «Με πάνω από δύο δεκαετίες τεχνογνωσίας στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, αναγνωρίζουμε την επιτακτική ανάγκη να ξεπεραστούν οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και να εξορθολογιστεί η διαδικασία στελέχωσης. Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουμε, όχι μόνο αμβλύνουν τις προκλήσεις της εύρεσης ειδικευμένου προσωπικού αλλά και αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα της διαδικασίας».