Στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα στην κεντρική κοίτη του χειμάρρου Τρίγλιας στην Τρίγλια Χαλκιδικής προχώρησαν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Βαφειάδης ΑΤΕ. Η τελευταία είναι η ανάδοχος του έργου, έχοντας προσφέρει μέση έκπτωση 13,96%, με τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 6.390.000 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ έχει στη διάθεσή της 24 μήνες για να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες. Το φράγμα θα κατασκευαστεί στη θέση Πλατάνια, περί την συμβολή των κλάδων Πλατάνια και Ξηρόλακκου του χειμάρρου. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η δημιουργία αγωγού μεταφοράς του διαθέσιμου για αξιοποίηση νερού από τη θέση υδροληψίας, με σκοπό την άρδευση των καλλιεργειών μέσω των υφιστάμενων δικτύων και μέσω νέου δικτύου που θα εξυπηρετεί έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων.

Θα γίνει κατασκευή
• ομοιογενούς χωμάτινου φράγματος από αδιαπέρατο αργιλικό υλικό,
• υπερχειλιστή ασφαλείας,
• εγκιβωτισμένου αγωγού εκτροπής των υδάτων (στάδιο κατασκευής) από χαλυβδοσωλήνα για την εκτροπή των πλημμυρικών υδάτων,
• εγκιβωτισμένου αγωγού υδροληψίας-εκκένωσης,
• φρεατίου δικλείδων του αγωγού υδροληψίας-εκκένωσης και
• τριών φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλών.

Για τη μεταφορά νερού, προβλέπονται:
• Κατασκευή αγωγού μεταφοράς του διαθέσιμου για αξιοποίηση νερού από τη θέση υδροληψίας στον ταμιευτήρα «Πλατάνια», σε υφιστάμενη δεξαμενή του Τ/Δ Νέας Τρίγλιας
• Κατασκευή αντλιοστασίου με μία υπέργεια δεξαμενή νερού και ενός οικίσκου για εγκατάσταση των φυγόκεντρων αντλιών και του υπόλοιπου η/μ εξοπλισμού

Για την άρδευση της έκτασης που έχει επιλεγεί, προβλέπονται:
• Κατασκευή ακτινωτού δικτύου διανομής εφοδιασμένου με το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών
• Εγκατάσταση υδροληψιών άρδευσης σε κάθε αρδευτική μονάδα

Τα έργα που θα γίνουν συνοψίζονται ως ακολούθως:
• Λιθόρριπτο φράγμα, με κεντρικό αργιλικό πυρήνα, με στάθμη της στέψης στο +801, πλάτος 10 μ. και κλίσεις πρανών του σώματος 1:2,5 (κ:ο) ανάντη και 1:2 (κ:ο) κατάντη. Η στέψη του φράγματος προβλέπεται ηλεκτροφωτισμένη με ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλάτους 6 μ.

• Υπερχειλιστής ασφαλείας, ελεύθερης λειτουργίας, μετωπικός-πλευρικός (τύπου L), με διώρυγες απαγωγής και πτώσης, κάδο εκτίναξης στο κατάντη άκρο της διώρυγας πτώσης και λεκάνη αποτόνωσης

• Έργα εκτροπής-εκκένωσης-υδροληψίας. Ειδικότερα, προβλέπεται χαλύβδινος αγωγός εκτροπής 215 μ. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος και πριν την πλήρωση του ταμιευτήρα ο αγωγός εκτροπής θα μετατραπεί σε αγωγό υδροληψίας και εκκένωσης. Ο έλεγχος της ροής του αγωγού θα πραγματοποιείται από κτίριο χειρισμού δικλείδων

• Έργα μεταφοράς νερού από το φράγμα, τα οποία περιλαμβάνουν τον χαλύβδινο αγωγό μεταφοράς, που θα εκκινεί από το κτίριο χειρισμού δικλείδων. Επί του άξονα της όδευσης του αγωγού, θα τοποθετηθούν φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενέργειας και εκκένωσης καθώς και διατάξεις πιεζοθραύσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build