Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, κατακυρώθηκε η σύμβαση για κατασκευή φράγματος και αγωγών μεταφοράς και διανομής νερού επί του ρέματος Λιβαδόρεμα, στον νομό Λάρισας. Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 7.490.000 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), ανέλαβε η Τέδρα, η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 6,63% ενώ θα έχει στη διάθεσή της 36 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για να το αποπερατώσει. Αρχικά, πάντως, το εργολαβικό συμφωνητικό για το έργο αυτό είχε κατακυρωθεί στην κοινοπραξία των Άτραξ ΑΤΕ και Ατραπός ΑΤΕ, η οποία, ωστόσο, όταν της ζητήθηκε να παρατείνει τη διάρκεια της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής της κατά έξι μήνες, αρνήθηκε να το κάνει και αποχώρησε από τον διαγωνισμό.

Το ίδιο ακριβώς έπραξαν ο δεύτερος και ο τέταρτος κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχων στη διαδικασία, η ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ και η Βέρμιον ΑΤΕΕ αντίστοιχα. Αντιθέτως, ο τρίτος κατά σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενος, η Τέδρα, αποδέχθηκε να παρατείνει την ισχύ της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής της, ενώ κατέθεσε και τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που έγιναν αποδεκτά. Έτσι, η αρχική απόφαση κατακύρωσης ακυρώθηκε και το εργολαβικό συμφωνητικό κατακυρώθηκε στην Τέδρα.

Τα έργα που θα γίνουν
Οι προς υλοποίηση εργασίες αφορούν σε κατασκευή λιθόρριπτου φράγματος με κεντρικό αργιλικό πυρήνα και ελεύθερης λειτουργίας υπερχειλιστή ασφαλείας. Θα εκτελεστούν, ακόμη, έργα εκτροπής, εκκένωσης και υδροληψίας: προβλέπεται, συγκεκριμένα, να δημιουργηθεί ένας χαλύβδινος αγωγός εκτροπής συνολικού μήκους 215 μέτρων. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος και πριν την πλήρωση του ταμιευτήρα ο αγωγός εκτροπής θα μετατραπεί σε αγωγό υδροληψίας και εκκένωσης. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν και έργα μεταφοράς νερού από το φράγμα, τα οποία περιλαμβάνουν χαλύβδινο αγωγό μεταφοράς, ο οποίος θα εκκινεί από το κτίριο χειρισμού δικλείδων. Επί του άξονα της όδευσης του αγωγού, προβλέπεται η τοποθέτηση φρεατίων αερεξαγωγού διπλής ενέργειας, εκκένωσης καθώς και διατάξεις πιεζοθραύσης.