Η συμβολή του τεχνητού κλιματισμού στον στόχο της αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία. Συγκεκριμένα, συμβάλλει και αφορά τους τομείς της Υγείας και Ευεξίας, Ενέργειας, Ρύπανσης και Διαχείρισης κατά την λειτουργία των κτιρίων.

Υγεία και Ευεξία
Ο σκοπός του τεχνητού κλιματισμού (θέρμανση, ψύξη και αερισμός) είναι η επίτευξη θερμικής άνεσης, η ποιότητας του εσωτερικού αέρα και η εσωτερική ακουστική άνεση. Στόχος της θερμικής άνεσης είναι η διασφάλιση των κατάλληλων επίπεδων θερμοκρασίας μέσω του σχεδιασμού και της επιλογής συστημάτων ελέγχου έτσι ώστε να διατηρείται ένα θερμικά άνετο εσωτερικό περιβάλλον για τους ενοίκους των κτιρίων. Περαιτέρω, κρίνεται απαραίτητη η χρήση θερμικών μοντέλων καθώς και η υιοθέτηση καλών πρακτικών όπως αυτές των ζωνών θέρμανσης και της δυνατότητας ελέγχου και λειτουργίας από τους ενοίκους των κτιρίων.

Στόχος της ποιότητας του εσωτερικού αέρα είναι η ελαχιστοποίηση της συγκέντρωσης και ανακύκλωσης των ρύπων στα κτίρια. Κατ’ αρχήν, πρέπει να παρέχεται φρέσκος αέρας στο κτίριο σύμφωνα με τα κριτήρια του εκάστοτε εθνικού προτύπου βέλτιστης πρακτικής για τον αερισμό. Περαιτέρω, η θέση των εισόδων φρέσκου αέρα πρέπει να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί την είσοδο ατμοσφαιρικών ρύπων στα κτίρια.

Επιπλέον, σε τμήματα των κτιρίων που υπόκεινται σε μεγάλες συγκεντρώσεις κοινού (πχ. κινηματογράφοι κλπ.) κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος των επίπεδων διοξειδίου του άνθρακα. Τέλος, στόχος της εσωτερικής ακουστικής άνεσης είναι η ελαχιστοποίηση των παραγόμενων θορύβων των κλιματιστικών εγκαταστάσεων του αερόφερτου ήχου (ταχύτητα αέρα, επίπεδα θορύβου μηχανημάτων, κλπ) καθώς και του κτυπογενούς ήχου (δονήσεις κλιματιστικών εγκαταστάσεων).

Ενέργεια
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και τα παθητικά συστήματα των κτιρίων αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα για την μείωση της ζήτησης της ενέργειας. Επιπροσθέτως, υπάρχουν και πρέπει να βελτιστοποιούνται παράγοντες που καθορίζουν την κατανάλωση της ενέργειας ενός συστήματος τεχνητού κλιματισμού όπως:
• Ο συντελεστής απόδοσης των εγκαταστάσεων θέρμανσης (COP)
• Ο συντελεστής απόδοσης των εγκαταστάσεων ψύξης (EER)
• Η επιλογή μεταξύ κεντρικών και τοπικών συστημάτων
• Η επιλογή του μέσου μεταφοράς θέρμανσης και ψύξης
• Η επιλογή του καυσίμου για την παραγωγή θέρμανσης/ψύξης
• Η χρήση ζωνών κλιματισμού, καθώς και τα κατάλληλα συστήματα ελέγχου και χειρισμού από τους ενοίκους
• Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστημάτων που χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως γεωθερμία, αντλίες θερμότητας κλπ.
• Η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των χώρων με μηχανικό αερισμό
• Η χρήση κλιματιστικών μονάδων με Variable Speed Drives, η χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα όγκου αερισμού, ο έλεγχος διαρροών στα κανάλια διανομής αέρα και η δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας

Ρύπανση
Τα χρησιμοποιούμενα ψυκτικά των κλιματιστικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, πρέπει να έχουν μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής Όζοντος (Ozone Depletion Potential-ODP) και χαμηλό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη (Global Warming Potential-GWP) όπως πχ το R32. Η ανίχνευση και ειδοποίηση (alarm) κατά την διαρροή του ψυκτικού μέσου αποτελεί πλέον μία πολύ σημαντική προδιαγραφή για όλα τα συστήματα παραγωγής θέρμανσης και ψύξης καθώς και ο τερματισμός λειτουργίας τους (shut down) στην ανίχνευση της διαρροής.

Αποτρέπεται η χρήση ορυκτών καυσίμων λόγω των εκλύσεων μονοξείδιων του αζώτου (ΝΟχ emissions), αιωρούμενων σωματιδίων και πτητικών οργανικών ενώσεων. Στον αντίποδα συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (πχ αντλίες θερμότητας). Τέλος, για τη ελαχιστοποίηση του παραγόμενου θορύβου των εξωτερικών εγκαταστάσεων κλιματισμού προτείνεται η επιλογή μηχανημάτων με χαμηλά επίπεδα θορύβου συνεπικουρούμενα από σχεδιαστικές λύσεις Ακουστικού Μηχανικού (π.χ., ηχομονωτικά πετάσματα στα μηχανήματα, ηχοπαγίδες σε στόμια απόρριψης, κλπ).

Διαχείριση
Η Λειτουργική Παραλαβή Συστημάτων (Commissioning) πριν την αποπεράτωση της κατασκευής, αλλά και η εποχιακή της επανάληψη 12 μήνες μετά την λειτουργία του κτιρίου, αποτελεί μια πολύ σημαντική πρακτική για την αποτελεσματική, αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων κλιματισμού.