Επιθεωρήσεις προεκτίμησης ασφαλιστικών κινδύνων αλλά και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, ρίσκα, ασφαλιστικές καλύψεις και κριτήρια επιλογής της ασφαλιστικής εταιρείας από τη μεριά των κατασκευαστών και των real estate developers.

Ηυλοποίηση ενός έργου, είτε πρόκειται για μεγάλο τεχνικό έργο είτε για υποδομή, είναι μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από ένταση κινδύνου και ευθύνης. Ανθρώπινα λάθη, τυχαία γεγονότα και καιρικές συνθήκες είναι παράγοντες που δεν μπορούν να εκμηδενιστούν και, εν δυνάμει, είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές και να κοστίσουν ακριβά. Έτσι, είναι προφανές πως η ασφάλιση είναι αναγκαία και έχει μεγάλη σημασία για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου.

Η σημασία των επιθεωρήσεων
Σύμφωνα με τον Γιώργο Χριστοφορίδη, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό και Γενικό Διευθυντή της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ», οι επιθεωρήσεις προεκτίμησης ασφαλιστικών κινδύνων, καθώς και οι επιθεωρήσεις όσο διαρκεί η ασφάλιση, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει εξαρχής το επίπεδο ασφάλειας του έργου. Όπως επισημαίνει, «οι επιθεωρήσεις προεκτίμησης ασφαλιστικών κινδύνων, όπως και οι επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης στα τεχνικά έργα είναι πολύ σημαντικές και βοηθούν αφενός την ασφαλιστική εταιρία και αφετέρου την ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Τη μεν πρώτη καθώς, λαμβάνοντας μια αναλυτική τεχνική έκθεση με την περιγραφή των ασφαλιζομένων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, την ανάλυση και αξιολόγηση των βασικών κινδύνων και την εκτίμηση της μέγιστης δυνατή ζημιάς, μπορεί να υπολογίσει ένα πιο αντικειμενικό και «δίκαιο» ασφάλιστρο με μικρότερη αβεβαιότητα. Τη δε ασφαλιζόμενη επιχείρηση καθώς θα έχει στη διάθεσή της μια έκθεση, η οποία θα αποτυπώνει το επίπεδο ασφάλειας που βρίσκεται αλλά και προτάσεις για τη λήψη προστατευτικών μέτρων. Συνεπώς, ένα χρήσιμο εργαλείο που θα μπορεί να αξιοποιήσει για να βελτιώσει εξαρχής το επίπεδο ασφάλειας του έργου και να μειώσει τις πιθανότητες, αλλά και τις συνέπειες ενός ενδεχόμενου ατυχήματος. Βέβαια, έχει μεγάλη σημασία και το ποιος διενεργεί την επιθεώρηση. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο κάθε πραγματογνώμονας που ασχολείται πχ με πραγματογνωμοσύνες τροχαίων ατυχημάτων. Απαιτείται εξειδίκευση στο αντικείμενο της ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, εμπειρία από διαχείριση ατυχημάτων σε τεχνικά έργα και ευρεία γνώση των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με ένα τεχνικό έργο».

Γιώργος Χριστοφορίδης, Γενικός Δ/ντής “Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ”

Τα ρίσκα
Τα ρίσκα που παρουσιάζονται στα μεγάλα έργα είναι διάφορα και προφανώς σχετίζονται (και) με το είδος του έργου. Η Ανδρομάχη Πασσαλίδου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός και Επικεφαλής Διεύθυνσης Ασφαλίσεων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δηλώνει πως «το κάθε έργο ή δραστηριότητα που επιθυμούμε την ασφάλισή του έχει τις ιδιαιτερότητές του και τα χαρακτηριστικά του, όπως πολυπλοκότητα και ειδικές κατασκευές που ενδεχομένως περιλαμβάνει, ειδική τοποθεσία ανάπτυξης και χρονική περίοδο ανάπτυξης. Το κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν και τα κριτήρια για την ταυτοποίηση της επικινδυνότητας –τα ρίσκα που λέμε. Στην προσπάθεια να αξιολογήσουμε ποια είναι η επικινδυνότητα, και άρα η εμφάνιση ζημιών σε μεγαλύτερο βαθμό από έναν κίνδυνο συγκριτικά με άλλον κίνδυνο, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 10 ετών παγκοσμίως ότι στα μεγάλα (ή και μικρά) έργα υποδομής, τόσο για την κατασκευή τους όσο και για την λειτουργίας τους, σημαντικό ρόλο παίζουν, και έχουν την μερίδα του λέοντος στις ζημιές, οι φυσικές καταστροφές – καιρικά φαινόμενα, η συχνότητα και σφοδρότητα των οποίων βαίνει ανοδικά κλιμακούμενη με γεωμετρική πρόοδο λόγω της κλιματικής κρίσης. Θα ακολουθήσουν οι ζημιές που οφείλονται στην ειδική κατασκευή του έργου (ιδιαίτερη μεθοδολογία / σωστές μελέτες/σωστή κατασκευή από τον κατασκευαστή βάσει προδιαγραφών). Τέλος, σε χαμηλό ποσοστό, θα παρουσιασθούν ζημιές που είναι εξωγενείς και τυχαίοι (π.χ. μετάδοση φωτιάς, η εστία της οποίας δεν έχει καμία σχέση με το έργο). Στα βιομηχανικά έργα, και γενικά στα έργα ανάπτυξης και τεχνολογίας, τόσο για την κατασκευή τους όσο και για την λειτουργία τους, σημαντικό ρόλο και την μερίδα του λέοντος στις ζημιές έχουν οι μηχανικές βλάβες του μηχανολογικού εξοπλισμού (ηλεκτρομηχανολογικού – Η/Μ) που ενδεχομένως οφείλονται στη λειτουργίας τους ατυχηματικής φύσεως – αστοχίας, όσο όμως και στα ελαττώματα σχεδιασμού και παραγωγής αυτού του εξοπλισμού από τους κατασκευαστές τους κατά την διάρκεια παραγωγής τους. Θα ακολουθήσουν ζημιές όπως και στα λοιπά έργα υποδομής που αναφέραμε ανωτέρω με την ίδια σειρά».

Μαρία Κιουμουρτζίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Ασφαλίσεων Ομίλου ΑΒΑΞ

Η Μαρία Κιουμουρτζίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Ασφαλίσεων του Ομίλου ΑΒΑΞ, στέκεται και στα πρόσθετα ρίσκα που συνδέονται με έργα όπως το μετρό. «Τα ρίσκα ποικίλουν ανάλογα με τη φύση του έργου (υποδομής, οικοδομικό ή άλλο), τις ιδιαιτερότητες και τη μεθοδολογία της κατασκευής, την τοποθεσία, τη χώρα. Κοινοί κίνδυνοι αποτελούν οι φυσικές καταστροφές, ιδιαίτερα με την κλιματική κρίση, αστοχίες μελέτης ή υλικού, τυχαία γεγονότα (φωτιά, κλοπή, ανθρώπινο σφάλμα), περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, ζημιές σε τρίτους, εργατικά ατυχήματα. Έργα μετρό, ενεργειακά, βιομηχανικά, περιβαλλοντικά υπόκεινται σε πρόσθετους κινδύνους κατά την κατασκευή (γεωτεχνικά, τεχνολογία ειδικού εξοπλισμού κλπ.), όπως και έργα σε χώρες υψηλού κινδύνου με πολιτικούς κινδύνους, τα οποία, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους, απαιτούν ειδική αντιμετώπιση για τον μετριασμό του ρίσκου. Παρά την επιμέλεια, τα αυστηρά κριτήρια επιλογής εξοπλισμού/υλικών, το εξειδικευμένο προσωπικό-συνεργάτες, την τήρηση μέτρων ασφαλείας-προδιαγραφών, μπορεί να επέλθουν κίνδυνοι ή απρόβλεπτα γεγονότα προκαλώντας σοβαρή οικονομική ζημιά ή αναστολή των εργασιών», επισημαίνει.

Φώτης Γιόφτσιος, Δ/νων Σύμβουλος Ten Brinke Hellas

Ο Φώτης Γιόφτσιος, Δ/νων Σύμβουλος της Ten Brinke Hellas, στέκεται και στην τοποθεσία του έργου, καθώς τα ρίσκα είναι διαφορετικά όταν το οικόπεδο βρίσκεται π.χ. κοντά σε ρέμα σε σύγκριση με ένα έργο στο κέντρο της Αθήνας. «Οι κίνδυνοι είναι ανάλογοι με τη φύση και την τοποθεσία του έργου. Αν, για παράδειγμα, το οικόπεδο είναι κοντά σε ρέμα, οφείλουμε να συμπεριλάβουμε την ασφάλιση έναντι πλημμυρών. Ιδίως τώρα, με την κλιματική κρίση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι συχνά και εντάσσονται μόνιμα πια στις ασφαλιστικές μας καλύψεις. Σε οικιστικό έργο το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη σε επικλινές έδαφος και υπήρχε ο κίνδυνος ανατροπής κατά τις εργασίες εκσκαφής, αυτός καλύφθηκε με εξειδικευμένες ρήτρες. Σε διαφορετικό έργο μας όπου έπρεπε να πάμε σε πολύ μεγάλο βάθος, προχωρήσαμε σε ειδική ασφάλιση για την πρόκληση ζημιών όμορων κτηρίων και παρακείμενων περιουσιών. Μεγάλος ασφαλιστικός «πονοκέφαλος», ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι τα ακίνητα τα οποία προέρχονται από πλειστηριασμό. Αυτά, ασφαλίζονται πάντα για ζημίες από κακόβουλες ενέργειες. Ενώ, τέλος, χαρακτηριστικό παράδειγμα ρίσκου λόγω τοποθεσίας αποτελούν τα έργα μας στην καρδιά της Αθήνας, όπου υπήρχαν φόβοι για βανδαλισμό ή ακόμη και για τρομοκρατικό χτύπημα λόγω εγγύτητας σε πρεσβείες ή/και προξενικές αρχές. Όλα αυτά έπρεπε να προβλεφθούν», τονίζει.

Αννίβας Βασιλόπουλος, Ιδρυτής & Δ/νων Σύμβουλος ANICON

Ο Αννίβας Βασιλόπουλος, Ιδρυτής & Δ/νων Σύμβουλος της ANICON, ξεχωρίζει πως «από την πλευρά των κατασκευαστών, μπορεί να μη συμβαδίζουν οι μελέτες και στη συνέχεια να μη γίνεται κατάλληλο follow up από τους μελετητές. Συχνά μπορεί να εμφανιστούν απρόσμενες ελλείψεις στο έργο. Από την πλευρά των υπεργολάβων, κατά πόσο ακολουθούν τις συμβάσεις τους, τα χρονοδιαγράμματα και τα μέτρα προστασίας, υγείας και ασφάλειας. Η καθυστέρηση στα υλικά, η ελλιπής τεχνολογία, η αδυναμία στην τεχνογνωσία της ομάδας αλλά και δυσκολίες στο cash flow, μπορούν επίσης να αποτελούν ρίσκα στα έργα αυτά. Για την πρόληψη ατυχημάτων, χρειαζόμαστε πρόληψη στην πράξη. Στην ΕΕ, οι κατασκευές είναι ο κλάδος με τον μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχημάτων, όπου σημειώνονται περισσότερο από 1.000 θάνατοι ετησίως οι οποίοι οφείλονται σε ατυχήματα εργαζομένων στις κατασκευές. Παγκοσμίως, οι εργαζόμενοι στις κατασκευές έχουν 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν θανατηφόρο ατύχημα και 2 φορές περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστούν σε σύγκριση με εργαζομένους άλλων κλάδων. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι περιλαμβάνουν εργασίες που εκτελούνται σε μεγάλο ύψος, εκσκαφές και κατά την διάρκεια μετακινήσεων φορτίων. Είναι ύψιστης σημασίας να δίνεται προτεραιότητα και πόροι σε μέτρα εξάλειψης ή μείωσης και επίβλεψης στην πηγή του κινδύνου και να παρέχεται συλλογική προστασία».

Νατάσα Λαζαρίδου, Εμπορική Δ/νση ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Η Νατάσα Λαζαρίδου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εμπορική Διεύθυνση της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ, ξεχωρίζει και αυτή τα ακραία φυσικά φαινόμενα, τις κλοπές καθώς και την κλιματική αλλαγή. Για την ίδια, «η υλοποίηση των τεχνικών έργων αποτελεί τη σύνθεση πολλών δραστηριοτήτων ταυτόχρονα. Είναι μια διαδικασία η οποία ενέχει αρκετούς κινδύνους, όπως ακραία φυσικά φαινόμενα, φωτιά, κλοπή, ελλαττωματικά υλικά κ.α. Η εταιρεία μας εφαρμόζει ως πάγια τακτική την ασφάλιση όλων των έργων της, οποιουδήποτε μεγέθους, πάντα με μεμονωμένα ξεχωριστά συμβόλαια. Αυτό εξασφαλίζει τον καλύτερο εντοπισμό όλων των ιδιαιτεροτήτων του κάθε τεχνικού έργου ξεχωριστά και την σωστότερη ασφάλισή του. Κάποια από τα έργα μας αναλαμβάνει να τα ασφαλίσει ο πελάτης από μόνος του, κάτι το οποίο αποδεχόμαστε, αφού πρώτα εξετάσουμε όλους τους όρους ασφάλισης και κυρίως τις εξαιρέσεις. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που δεν καλυφθήκαμε από το συγκεκριμένο συμβόλαιο και εκδώσαμε συμπληρωματική ασφάλιση. Η πολιτική της εταιρείας μας είναι να προβαίνουμε σε ένα συμβόλαιο το οποίο να προστατεύει τους ανθρώπους μας, το τεχνικό έργο και το κόστος του. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πως η κλιματική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα να συμβαίνουν πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να πλήξουν έργα που βρίσκονται σε ενδιάμεση φάση κατασκευής, με αυξημένο κίνδυνο κατάρρευσης και ατυχημάτων. Επίσης, έργα αυξημένου κινδύνου είναι και αυτά τα οποία κατασκευάζονται μέσα σε πυκνό αστικό ιστό και απαιτείται κατεδάφιση και ταυτόχρονη ανέγερση».

Οι ασφαλιστικές καλύψεις
Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές καλύψεις, η κα Πασσαλίδου (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) τονίζει πως «η ταυτοποίηση των κινδύνων οδηγεί και στην ανάγκη τοποθέτησης ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύπτει -στον μεγαλύτερο βαθμό και διαθεσιμότητα της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς- αυτόν τον κίνδυνο. Παγκοσμίως, οι ασφαλιζόμενοι επιθυμούν την αύξηση των ορίων κάλυψης για καιρικά φαινόμενα και σεισμούς στα έργα τους και την κάλυψη συνεπειών από λάθος μελέτη/κακή κατασκευή/ελαττωματικό σχεδιασμό και κατασκευή Η/Μ εξοπλισμού. Το κρίσιμο στις ημέρες μας, όμως, δεν είναι τι ζητά ο ασφαλιζόμενος αλλά τι μπορεί να διαθέσει η ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά για το συγκεκριμένο έργο/ασφαλισμένο -τόσο σε καλύψεις όσο και έως ποιου ορίου».

Η κα Κιουμουρτζίδου (ΑΒΑΞ) υπογραμμίζει πως «βασική προτεραιότητα της ΑΒΑΞ είναι η εξασφάλιση της πληρέστερης ασφαλιστικής κάλυψης. Για τον σκοπό αυτό, παρακολουθεί εσωτερικά στενά τις εξελίξεις και τάσεις της διεθνής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς και ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα πρότυπων ασφαλιστικών λύσεων. Για τη διεξαγωγή έρευνας στην τοπική και διεθνή ασφαλιστική αγορά προηγείται εσωτερικά ανάλυση των κινδύνων και ευθυνών (συχνότητα, βαρύτητα, επίπτωση) που απορρέουν από τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου, τις συμβατικές υποχρεώσεις ή το νομοθετικό πλαίσιο έργων εξωτερικού, βάσει της οποίας προδιαγράφεται το απαιτούμενο πλαίσιο ασφάλισης με διαμόρφωση πρότυπων όρων σε ασφαλιστήρια CAR (τα οποία είναι ευρέως αποδεκτά). Η συμφωνία επί πρότυπων όρων (αντί standard Munich Re λεκτικού), διασφαλίζει πληρέστερη κάλυψη και περιορίζει ασάφειες σε απαιτήσεις αποζημιώσεων. Πέραν των πρότυπων όρων ασφάλισης, συνάπτονται “tailor made” ασφαλιστήρια συμβόλαια σε έργα μετρό, ενεργειακά, έργα ΣΔΙΤ ή παραχωρήσεις. Εκτός των συμβατικά απαιτούμενων ασφαλίσεων (CAR, Αστική Ευθύνη, Εργοδοτική), τηρούνται πρόσθετες ασφαλίσεις, όπως επαγγελματικής ευθύνης, περιβαλλοντικής ευθύνης, μεταφορών, μηχανολογικού εξοπλισμού, πολιτικών κινδύνων (εκκένωση εργοταξίου, επαναπατρισμό προσωπικού) και άλλες προς πληρέστερη εξασφάλιση».

Ο κ. Γιόφτσιος (Ten Brinke Hellas) ανέτρεξε στην εμπειρία της εταιρείας για να μας απαντήσει στο ερώτημα περί ασφαλιστικών καλύψεων. Έτσι, αναφέρει πως «πέραν του CAR, κατά παντός κινδύνου, της εργοδοτικής ευθύνης και αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων, που αποτελούν τη βάση των ασφαλιστικών μας συμβολαίων, έχουμε συμπεριλάβει κατά καιρούς καλύψεις έναντι τρομοκρατικών ενεργειών, ζημιών από θεομηνίες -και ιδιαίτερα από πλημμύρες και σεισμούς, καθιζήσεις που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κι άρα να ενταχθούν στην μελέτη και τον σχεδιασμό. Ιδιαίτερη κάλυψη έγινε σε project μας όπου βρισκόταν κοντά σε ρέμα για την εκκαθάριση συντριμμάτων, δηλαδή άμμου, μπάζων και λάσπης που παρασύρθηκαν από νερά κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης».

Ο κ. Βασιλόπουλος (ANICON) υπογραμμίζει πως «υπάρχει ένα εύρος ασφαλιστικών καλύψεων που ξεκινά από υλικές ζημιές έργου, αστική ευθύνη προς τρίτους, καλύψεις για ανεγέρσεις και καλύψεις για ανακαινίσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντική η αρτιότητα και πληρότητα του ασφαλιστηρίου. Η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, καλύπτει όλους εκείνους που συμμετέχουν στην κατασκευή, από τον χρηματοδότη – κύριο του έργου, τον εργολάβο κατασκευαστή, τους υπεργολάβους αλλά και τους προμηθευτές, για τυχόν ζημιές στο έργο, σε προϋπάρχοντα/παρακείμενα/όμορα κτίρια, καθώς επίσης για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων. Πολλές φορές, μπορεί να συνδυαστεί και με την ασφαλιστική κάλυψη των οικονομικών συνεπειών στα πλαίσια ατυχημάτων στο απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό (Αστική Ευθύνη Εργοδότη)».

Η κα Λαζαρίδου (ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ) δίνει έμφαση στο ότι «οι ασφαλιστικές καλύψεις -από την ανάληψη ενός έργου μέχρι την οριστική παράδοσή του- είναι συγκεκριμένες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο να μελετηθεί σωστά το έργο και να αναλυθούν/προβλεφθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι. Μεγάλη προσοχή, επίσης, πρέπει να δίνεται στις εξαιρέσεις κάθε συμβολαίου οι οποίες θα πρέπει να αναλύονται σε βάθος. Όπως εξήγησα, το κάθε έργο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και πρέπει να αναλύεται διεξοδικά και η ασφάλισή του να αποτελεί εργαλείο για την πρόοδό του. Η μακρόχρονη πορεία της μητρικής μας εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., σε έναν κλάδο μεγάλης επικινδυνότητας, κληροδότησε στην ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ τεχνογνωσία και σωστές συνεργασίες με τον ασφαλιστικό κλάδο».

Τα κριτήρια επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας
Για την κα Πασσαλίδου (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), «τα βασικά κριτήρια επιλογής ασφαλιστή/αντασφαλιστή είναι η φερεγγυότητά του, η δυνατότητα ανάληψης μεγάλου ποσοστού του έργου, το “capacity” που λέμε συνήθως, και η δυνατότητά και διάθεσή του να καλύψει με υψηλότερα όρια τους κινδύνους που επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Η φερεγγυότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί τον ασφαλιστή/αντασφαλιστή τον θέλεις να είναι εκεί μέχρι το τέλος της περιόδου ασφάλισης δίπλα σου, να μην κινδυνεύεις να χρεωκοπήσει, να μην κινδυνεύεις να μη γράφει πια τον εν λόγω κίνδυνο και να θελήσει να αποχωρήσει από την ασφάλιση εντός της περιόδου αυτής, και να μπορεί να αποζημιώνει τις ζημιές που τυχόν εμφανισθούν στο διάβα του χρόνου. Το capacity επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί επιθυμείς ο ασφαλιστής/αντασφαλιστής που έχεις επιλέξει να μπορεί να αναλάβει το 100% του κινδύνου, ή εάν δεν είναι αυτό εφικτό να κρατά ικανό ποσοστό συμμετοχής στον κίνδυνο, ώστε να είναι ο ηγέτης (leader) σε ένα συνασφαλιστικό σχήμα. Η δυνατότητα και διάθεσή του να καλύψει με υψηλότερα όρια τους κινδύνους που επιθυμεί ο ασφαλισμένος, το οποίο ναι μεν είναι αποτέλεσμα των δύο ανωτέρω συνδυαστικά, είναι και αποτέλεσμα επικρατουσών συγκυριών τη στιγμή της ασφάλισης παγκοσμίως. Για παράδειγμα, μετά από μεγάλες καταστροφές παγκοσμίως (ο μεγάλος σεισμός στη Χιλή, τρομοκρατικό χτύπημα στην Νέα Υόρκη Αμερικής και άλλα τέτοιας κλίμακας γεγονότα), οι ασφαλιστές/αντασφαλιστές είναι διστακτικοί να παρέχουν υψηλά όρια για τους εν λόγω κινδύνους -ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν ήταν οι ίδιοι οι ασφαλιστές/αντασφαλιστές που εκλήθησαν να αποζημιώσουν σε αυτά τα γεγονότα. Εν κατακλείδι, ο κόσμος των ασφαλίσεων/αντασφαλίσεων είναι ένας κόσμος γεμάτος προκλήσεις, εναλλάσσεται με γρήγορους ρυθμούς και -μέσα σε αυτό το περιβάλλον- ο ασφαλισμένος καλείται (τουλάχιστον να προσπαθήσει) να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα προς όφελός του».

Σύμφωνα με την την κα Κιουμουρτζίδου (ΑΒΑΞ), «στα βασικά κριτήρια επιλογής της ασφαλιστικής εταιρίας ή του αντασφαλιστή περιλαμβάνεται η φερεγγυότητα, τεχνογνωσία, εμπειρία/ευελιξία στελεχών, capacity & risk appetite ανάληψης κινδύνων, διαφάνεια, αμοιβαία εμπιστοσύνη, γρήγορη εξυπηρέτηση, δίκαιος διακανονισμός ζημιών. Σημαντικό ρόλο έχει και ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός μεσίτης, ο οποίος πρέπει να είναι φερέγγυος και να διαθέτει αντίστοιχα τεχνογνωσία, καλή γνώση των συνθηκών/τάσεων της αγοράς, διαπραγματευτική δύναμη και επιρροή στην αγορά ώστε να δρα συμβουλευτικά σε θέματα risk management με προτάσεις κατάλληλων ασφαλιστικών λύσεων, και να διεκπεραιώνει άμεσα και αποτελεσματικά ασφαλιστικά θέματα καθώς και απαιτήσεις αποζημιώσεων καθόλη τη διάρκεια του έργου».

Ο κ. Γιόφτσος (Ten Brinke Hellas) δηλώνει πως «πρωτεύοντα ρόλο έπαιξε φυσικά η φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας αλλά και η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση των αιτημάτων μας. Προφανώς, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των υπηρεσιών εξετάζονται εκ των ων ουκ άνευ. Στο τελικό στάδιο επιλογής, συγκρίναμε την ειδική μελέτη η οποία συμπεριλαμβάνει τις καλύψεις, απαλλαγές και rate τιμής των ασφαλιστικών εταιρειών που κάλυπταν τα παραπάνω αναφερθέντα ποιοτικά μας standards».

Για τον κ. Βασιλόπουλο (ANICON), «η εμπειρία στην ασφάλιση κατασκευών, προηγούμενη καλή συνεργασία και οι συστάσεις, είναι για εμάς κρίσιμα κριτήρια στην επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας. Η εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει σωστά για τους κινδύνους και την ασφάλισή τους, να διαπραγματεύεται το κόστος ελέγχοντας τους όρους ασφάλισης και να διευθετεί αποτελεσματικά τις τυχόν ζημιές ή απαιτήσεις αποζημίωσης», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Φώτης Πουλής, Υπεύθυνος Πωλήσεων & Δραστηριοτήτήτων Ασφαλιστικής

Είναι γεγονός ότι δρομολογούνται μεγάλα έργα (Ελληνικό, Ταμείο Ανάκαμψης κλπ.) τα οποία έχουν ιδιαίτερες και αυξημένες κατασκευαστικές απαιτήσεις, κάτι που συνεπάγεται και αυξημένες απαιτήσεις ως προς την ασφάλισή τους. Είναι η ασφαλιστική αγορά έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτές τις αυξημένες απαιτήσεις; Ο Φώτης Πουλής, Υπεύθυνος Πωλήσεων & Δραστηριοτήτων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ, απαντάει καταφατικά. «Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, με βασικούς πυλώνες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες και τους Μεσίτες Ασφαλίσεων, είναι σε θέση να καλύψει πλέον άρτια και αποτελεσματικά οποιοδήποτε τεχνικό έργο, ανεξαρτήτως μεγέθους ή/και απαιτήσεων. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία έχει κερδηθεί από τις προηγούμενες δεκαετίες, την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου υπήρχε η απαίτηση για την κάλυψη μεγάλων τεχνικών έργων όπως η επέκταση του Μετρό, τα Ολυμπιακά Ακίνητα και άλλα σημαντικά έργα οδοποιίας. Με την πάροδο του χρόνου και την τριβή με νέες ασφαλιστικές εργασίες, η γνώση αυτή εξελέγχθηκε καταλυτικά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, σε σχήματα με τις μητρικές τους εταιρείες, ή τους αντασφαλιστές τους, αξιοποιούν ουσιαστικά τη δυναμική τους, ανταποκρινόμενες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες ανάγκες των πελατών. Η συνδρομή της ασφαλιστικής αγοράς, κρίνεται ουσιώδους σημασίας και αξίας σε όλα τα στάδια ενός τεχνικού έργου. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής:

  • Συμβουλευτική στο λεκτικό των τεχνικών προκηρύξεων των έργων, για την έγκυρη αποφυγή μελλοντικών αστοχιών.
  • Εγγυητικές επιστολές διαφόρων τύπων, μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων, βάσει της πιστοληπτικής διαβάθμισης εκδότη εγγυητικής που απαιτείται ανά περίπτωση.
  • Αναζήτηση, εύρεση και τοποθέτηση της βέλτιστης ασφαλιστικής πρότασης, για τη σωστότερη κάλυψη των κινδύνων του έργου.
  • Διαχείριση πιθανών γεγονότων αποζημίωσης».
Αθανάσιος Ράμμος, Director PPP Projects & Advisory Services Hill International Inc.

Ο Αθανάσιος Ράμμος, Director PPP Projects & Advisory Services της Hill International Inc., κινείται στο ίδιο μήκος κύματος και δηλώνει πως «η παραγωγή κατασκευαστικού έργου στην Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς και στο παρελθόν αυξημένες απαιτήσεις αριθμού και αξίας συμβάσεων με σύνθετες ή εξειδικευμένες υποχρεώσεις. Η ασφαλιστική αγορά υποστήριξε τις κατασκευαστικές απαιτήσεις της χώρας και ωρίμασε μέσα από αυτήν τη διαδικασία κάλυψης των κλασικών και εξειδικευμένων ασφαλιστικών συμβάσεων. Ως δείγμα της ωριμότητας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, θα μπορούσε να αναφερθεί ο υψηλός βαθμός εσωτερικού ανταγωνισμού αλλά και η έμφαση των εταιρειών του κλάδου στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ωριμότητα πάντα αποδεικνύεται και βελτιώνεται ενσωματώνοντας τα μαθήματα από τα προβλήματα, τους ενθουσιασμούς αλλά και τις κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει, αλλά και την μεταφορά της εμπειρίας στις νεότερες γενιές. Θεωρείται σημαντικό στην κατασκευή του έργου, η κατανόηση και κατανομή των κινδύνων, ειδικά των έργων που συνδέονται με επενδύσεις και μακρά περίοδο λειτουργίας και αποπληρωμής. Η ασφαλιστική αγορά θα πρέπει να συνυπολογίσει τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν ενσωματωθεί στην παραγωγή έργου όπως και τις αυξημένες απαιτήσεις κάλυψης αποζημιώσεων λόγω καθυστερήσεων και περιβαλλοντικών κινδύνων».

Τέλος, πηγές από την πλευρά της MYTILINEOS σχολιάζουν πως «η ‘σωστή’ ασφάλιση των τεχνικών έργων είναι απαραίτητη -τόσο από πλευράς ικανοποίησης συμβατικών και ουσιαστικών δεσμεύσεων όσο και από πλευράς σωστού risk management. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν διασφαλίζει ούτε επηρεάζει ουσιαστικά το θέμα της ‘ποιότητας’ του παραδοτέου Έργου. Αυτό είναι ευθύνη της αναδόχου εταιρείας. Η MYTILINEOS αναλαμβάνει πάντα να παραδώσει τα έργα που αναλαμβάνει με το ανώτατο επίπεδο ποιότητας, όπως ορίζουν οι συμβατικές της υποχρεώσεις και μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει τεθεί κατά περίπτωση».