Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για το λιμενικό έργο της Γ` φάσης του λιμένα Μαντουδίου στην Εύβοια, το οποίο αφορά στη συνέχιση της κατασκευής του λιμένα Μαντουδίου σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη. Μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία, μειοδότης αναδείχθηκε η SICAP με ποσοστό έκπτωσης 38,90%, δεύτερη ήρθε η ΕΡΤΕΚΑ με 37,59% και τρίτη η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ με 34,7%.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ. Το κόστος του έργου είναι 10 εκατ.ευρώ με ΦΠΑ (8,04 εκατ.ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 5 Οκτωβρίου 2020 και στις 10 του ίδιου μήνα αποσφραγίστηκαν οι προσφορές. Η διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Βασικά στοιχεία του έργου

Το έργο προβλέπει την κατασκευή του εναπομείναντος τμήματος του προσήνεμου μόλου, μήκους περίπου 220 m, με το ακρομόλιο προστασίας του, καθώς επίσης και παραλιακού κρηπιδώματος μήκους περίπου 110 m και τμήματος του κρηπιδωμένου υπήνεμου μόλου. Με την παρέμβαση αυτή θα μεγαλώσει και θα αναβαθμιστεί το λιμάνι, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την ανάπτυξη του τουρισμού και την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών.