Ο νέος φορέας που φέρνει διαφάνεια στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ως μέλος των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων European Demolition Association (EDA) και European Decontamination Institute (EDI), ακολουθώντας τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία υπέβαλε πρόταση στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑν) για σύσταση Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO.

Η πρότασή μας εγκρίθηκε από τον ΕΟΑν και συστάθηκε η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, δηλαδή ο Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, που σκοπό έχει να συνεισφέρει με διαφανείς διαδικασίες στην αποδοτικότερη εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ σε εθνικό επίπεδο.

Η αγορά των ΑΕΚΚ
Πρωταρχικός στόχος της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO είναι η υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία, η συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και η προάσπιση των συμφερόντων των μελών της Ένωσης. Παράλληλος στόχος είναι η απόκτηση πανελλήνιας γεωγραφικής εμβέλειας, τον οποία ευελπιστεί να υλοποιήσει άμεσα.

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, που είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα, έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα διαχείρισης. Αντιπροσωπεύουν το 25% – 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Υπάρχει ένα υψηλό δυναμικό για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ, δεδομένου ότι ορισμένα από τα υλικά αυτά έχουν μεγάλη αξία. Ειδικότερα, υπάρχει μια νέα αγορά για χρήση αδρανών υλικών που προέρχονται από ΑΕΚΚ για διάφορα κατασκευαστικά έργα. Επιπλέον, η τεχνολογία για τον διαχωρισμό και την ανάκτηση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι καλά εδραιωμένη, εύκολα προσβάσιμη καθώς και γενικά χαμηλού κόστους.

Ωστόσο, το επίπεδο της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την Ε.Ε. από λιγότερο από 10% έως και πάνω από 90%. Στην Ελλάδα, δεδομένου ότι μέχρι πρότινος δεν υπήρχε ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησής τους, η διαχείριση των υλικών αυτών γινόταν αποσπασματικά, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους.

Για μια κοινωνία της ανακύκλωσης
Η πολιτική μας για τη διαχείριση των αποβλήτων σκοπό έχει να μειώσει τις επιπτώσεις των αποβλήτων στο περιβάλλον. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να μετατραπεί η χώρα μας σε κοινωνία της ανακύκλωσης, με αποφυγή την παραγωγή αποβλήτων και χρησιμοποίηση των αναπόφευκτων αποβλήτων ως πόρου όπου είναι δυνατό.

Ο σκοπός είναι η επίτευξη πολύ υψηλότερων επιπέδων ανακύκλωσης και η ελαχιστοποίηση της άντλησης πρόσθετων φυσικών πόρων καθώς η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της Κυκλικής Οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO είναι το Σύστημα που θα διασφαλίσει την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών Οδηγιών με στόχο την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ανταποκρινόμενη στις ταχύτατες αλλαγές και προκλήσεις του κλάδου και της αγοράς εργασίας σχεδιάζοντας και συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά και εθνικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών κατάρτισης και πιστοποίησης των απασχολούμενων στην κατασκευαστική βιομηχανία, στη διάγνωση των αναγκών του κλάδου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, εξειδίκευσε αυτή τη δράση ως εξής: Με την προώθηση και υλοποίηση από την ΠΕΔΜΕΔΕ του Erasmus+ Προγράμματος «CDWaste-ManageVET».

Σκοπός του έργου «CDWaste-ManageVET»-«Developing VET for addressing Construction and Demolition Waste Management skills needs» είναι η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδου στο πεδίο της διαχείρισης των αποβλήτων ΑΕΚΚ και σύμφωνα με την κυκλική οικονομία, μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης. Στο έργο συμμετέχουν 7 εταίροι που προέρχονται από 6 χώρες της ΕΕ, εκπροσωπώντας το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στους τομείς της αειφόρου ανάπτυξης και της κατάρτισης.
Ευχαριστώ για την ευκαιρία παρουσίασης της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO καθώς είναι σημαντική η προβολή της στον Τύπο, και η γνωριμία της με το ευρύ κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της (www.pedmede-eco.gr), να την αναζητήσουν και να την ακολουθήσουν σε όλα τα social media.

Ελπίζουμε μέσω των δράσεων και της προβολής της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO να συνδράμουμε στο μέγιστο δυνατόν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κατασκευαστικού κοινού για τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην διαχείριση των ΑΕΚΚ.

*Ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) & νόμιμος εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO