Η P&C Development αναδείχθηκε ανάδοχος του, αρχικού προϋπολογισμού 13,2 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), έργου της αποκατάστασης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) στο Αρσάκειο Μέγαρο.
Στον διαγωνισμό, τον οποίο είχε προκηρύξει η «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», η εταιρεία προσέφερε έκπτωση 11,73% και 11.682.728,78 ευρώ (με ΦΠΑ), επιτυγχάνοντας να της κατακυρωθεί η σύμβαση (ενώ έχει προθεσμία 730 ημερολογιακές ημέρες -δύο χρόνια- από την υπογραφή του συμφωνητικού για να αποπερατώσει το έργο).

Τα προς υλοποίηση έργα
Οι προβλεπόμενες εργασίες θα γίνουν στο Κτίριο Α και σε τμήμα του Κτιρίου Β (σ.σ. Α’ όροφος, Β’ όροφος, στέγες και δώματα) του κτιριακού συγκροτήματος του Αρσακείου και, συνοπτικά, αφορούν στα ακόλουθα:
• Αποκατάσταση/ενίσχυση του φέροντος οργανισμού των κτιρίων Α και Β (πλην ισογείου και παταριών Κτιρίου Β),
• Αποκατάσταση/ενίσχυση των φερόντων στοιχείων της στέγης και των λοιπών στοιχείων του δώματος των κτιρίων Α και Β (που περιλαμβάνει, λ.χ., αποκατάσταση/ενίσχυση των ξύλινων στεγών του Κτιρίου Α και αποκατάσταση/ενίσχυση των ξύλινων στεγών, κατασκευή διαζωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος, αποκατάσταση των υφισταμένων στηθαίων, κατασκευή νέων στηθαίων, αποκατάσταση των λεβήτων και αποκατάσταση των θόλων του Κτιρίου Β),
• Αποκατάσταση στεγών και δωμάτων των Κτιρίων Α και Β, συμπεριλαμβανομένης και της αποκατάστασης των αντίστοιχων συστημάτων απορροής ομβρίων,
• Αποκατάσταση όψεων των κτιρίων Α και Β προς τις οδούς Σταδίου, Αρσάκη, Πανεπιστημίου και Πεσμαζόγλου καθώς και προς το αίθριο πλην του ισογείου του Κτιρίου Β (περιλαμβάνεται αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων όψεων του Κτιρίου Α και των ορόφων Α’ και Β’ του Κτιρίου Β με νέα, όμοια με τα υφιστάμενα στην μορφή και τη λειτουργία τους και χρωματισμοί όλων των στοιχείων των όψεων),
• Συντήρηση και αποκατάσταση των εξωτερικών επιχρισμάτων, των τραβηχτών στοιχείων και εν γένει όλων των μορφοπλαστικών και χαρακτηριστικών διακοσμητικών στοιχείων των όψεων των κτιρίων Α και Β, πλην του ισογείου Κτιρίου Β,
• Συντήρηση και αποκατάσταση του γραπτού διάκοσμου και των χαρακτηριστικών λίθινων και επίπλαστων αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών στοιχείων στο εσωτερικό του Κτιρίου Α,
• Ανακαίνιση χρωματισμών, επισκευές και συντήρηση-αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΣτΕ (Κτίριο Α και Α’ και Β’ όροφος του Κτιρίου Β – θα εκτελεστούν μεταξύ άλλων ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών τοίχων, οροφών και σιδηρών επιφανειών),
• Προσβασιμότητα ΑμεΑ/εμποδιζόμενων ατόμων στους χώρους του ΣτΕ,
• Κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού νέων ψευδοροφών στον Α’ και Β’ όροφο του Κτιρίου Β και, τέλος,
• Κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των νέων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξωτερικού φωτισμού ανάδειξης των Κτιρίων Α και Β του Συμβουλίου της Επικρατείας προς τις οδούς Σταδίου, Αρσάκη, Πανεπιστημίου και Πεσμαζόγλου καθώς και προς το αίθριο (θα γίνει μεταξύ άλλων πολλών, εγκατάσταση ειδικών χαρακτηριστικών νέων φωτιστικών ανάδειξης/προβολής των όψεων των κτιρίων).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build