Η ΟΤΜ ΑΕ θα παράσχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την επίβλεψη των γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και εργαστηρίου που εκτελούνται στα πλαίσια της οδικής σύνδεσης του πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με το ανατολικό μέτωπο σήραγγας Τυμφρηστού. Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών είχε απ’ ευθείας προσκαλέσει την προαναφερθείσα εταιρεία να αναλάβει αυτές τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και εκείνη ανταποκρίθηκε. Εν τέλει, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, Κωνσταντίνου Μαγουλά, η σύμβαση ανατέθηκε απ’ ευθείας στην εταιρεία. Το τελικό οικονομικό αντικείμενο του συμφωνητικού ανέρχεται σε 37.076 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ η διάρκειά της θα είναι οκτώ μήνες.

Οι υπηρεσίες που θα παράσχει η ΟΤΜ ΑΕ
Οι γεωτεχνικές έρευνες υπαίθρου και εργαστηρίου στο πλαίσιο του οδικού έργου είναι ήδη σε εξέλιξη και απαιτείται συνεχής παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού που θα συμβάλλει στην τήρηση του συμβατικού αντικειμένου και στην άρτια εκτέλεση των εργασιών. Είναι, παράλληλα, επείγουσα η ανάγκη υποβοήθησης της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στην επίβλεψη των έργων, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας του στελεχιακού δυναμικού της.

Το αντικείμενο των υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνεχή παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού στις θέσεις που εκτελούνται ερευνητικές εργασίες (γεωτρήσεις και επί τόπου δοκιμές), παρακολούθηση του είδους και του χρόνου απασχόλησης των χωματουργικών μηχανημάτων για τη διάνοιξη προσπελάσεων στις θέσεις εργασιών, τήρηση των όσων προβλέπονται στα εγκεκριμένα προγράμματα εργασιών και τεκμηρίωση των λόγων μείωσης ή ματαίωσης εργασιών εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, τήρηση των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών διάνοιξης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες καθώς και των προδιαγραφών επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής και, τέλος, σύνταξη τακτικών ενημερωτικών εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, την εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος και πιθανές καθυστερήσεις ή προβλήματα.