Δήμος Αγιάς και Όθρυς ΑΤΕ έβαλαν τις υπογραφές στη μεταξύ τους σύμβαση για την υλοποίηση του έργου του εκσυγχρονισμού και της αποκατάστασης της λειτουργικότητας του αρδευτικού δικτύου του Δήμου. Η διάρκεια του συμφωνητικού είναι 18 μήνες. Στόχοι του έργου είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων γεωτρήσεων και αντλιοστασίων, η αναβάθμιση των υποδομών άρδευσης, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υδάτων και ο έλεγχος των διαρροών νερού.

Το φυσικό του αντικείμενο περιλαμβάνει:

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τοπικών σταθμών ελέγχου άρδευσης (ΤΣΕΑ) σε 35 θέσεις για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη) στις υποδομές του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Αγιάς

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός κεντρικού σταθμού ελέγχου στον Δήμο. Στον σταθμό θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και εγκαταστάσεις εξοπλισμού και λογισμικών του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, καθώς και η ενσωμάτωση των τοπικών σταθμών άρδευσης σε μία ενιαία βάση λήψης των σημάτων

• Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός σταθμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης αγρομετεωρολογικών παραμέτρων για την υποβοήθηση μετάβασης στη γεωργία ακριβείας και, κυρίως, στον τομέα της άρδευσης για την εξοικονόμηση νερού.