Η Intrakat αναδείχθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης ως προσωρινός ανάδοχος του έργου που αφορά σε μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση φοιτητικών εστιών του προαναφερθέντος εκπαιδευτικού ιδρύματος με σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Τα παραπάνω ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προσθέτοντας πως η εταιρεία έχει έξι μήνες στη διάθεσή της για να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες και να προσκομίσει τα δικαιολογητικά οριστικής κατακύρωσης. Το αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης προβλέπει βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών και κατασκευή νέων μονάδων εστίασης, σίτισης και αναψυχής φοιτητών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στις Πανεπιστημιουπόλεις του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου.

Το συνολικό κόστος του έργου είναι 255.365.600 ευρώ με τον ΦΠΑ (και 205.940.000 ευρώ δίχως τον ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ανέρχεται κατά μέγιστο στα 30 χρόνια. Στο πλαίσιο της σύμβασης σύμπραξης προβλέπεται πως ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (ΙΦΣ), εκτός του ότι θα χρηματοδοτήσει το έργο με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, θα εκτελέσει μερικές ακόμη ενέργειες απαραίτητες για να ολοκληρωθεί αυτό – λόγου χάρη, θα εκπονήσει το σύνολο των τεχνικών μελετών που απαιτούνται, θα υλοποιήσει τις εργασίες κατασκευής και την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών και θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια τής σύμβασης. Τέλος, ο ιδιωτικός φορέας θα επιστρέψει το έργο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build