Ανατέθηκε και ξεκινά το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης και συνολικής ανακαίνισης του υφιστάμενου, ιδιόκτητου κτιρίου του Ερευνητικού Κέντρου (ΕΚ) «Αθηνά», το οποίο βρίσκεται επί των οδών Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου στο Μαρούσι Αττικής. Το ΕΚ «Αθηνά», ως κύριος του project, η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), ως φορέας επίβλεψης της υλοποίησής του και ο ανάδοχός του, η Ergmasin Deals PC, συνυπέγραψαν τη μεταξύ τους σύμβαση. Σημειώνεται, ότι η ανάδοχος έχει 360 ημερολογιακές ημέρες για να ολοκληρώσει τις επεμβάσεις που απαιτούνται. Ας σημειωθεί, ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν στο ποσό των 3.372.800 ευρώ (με τον ΦΠΑ).

Κύριοι στόχοι των έργων που θα γίνουν είναι η λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης και της η/μ υποδομής του, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Θα πραγματοποιηθούν και εργασίες που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
Τέλος, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την κατά νόμο επίβλεψη των εργασιών μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καθώς και όποια ενημέρωση ή αναθεώρηση της άδειας δόμησης απαιτηθεί για την υλοποίηση της μελέτης εφαρμογής.