Αν στο παρελθόν υπήρξαν εμπόδια και αιτιάσεις για χρονοτριβές στον δρόμο προς μια αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, η έλευση της πανδημίας έρχεται να αποτελέσει βασικό καταλύτη εξελίξεων για σημαντικές αλλαγές με στόχο την εμβάθυνση βιώσιμων πρακτικών από μεριάς κρατών και επιχειρήσεων.

 

Mπορεί εδώ και αρκετά χρόνια η κυκλική οικονομία να μην αποτελεί άγνωστο όρο στους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ», σήμερα όμως θεωρείται μια μη αναστρέψιμη μείζονα παγκόσμια τάση, σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας με πολλαπλά οφέλη.

 

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους τομείς και τις βιομηχανίες έχει τη δυνατότητα να παραγάγει καθαρό οικονομικό όφελος ύψους 1,8 τρισ. ευρώ έως το 2030, να αποφέρει περισσότερες από 1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας στην Ε.Ε. και να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Σε έναν βαθμό αποτελεί την μετεξέλιξη της ανακύκλωσης, έχει όμως και μια σημαντική διαφορά:

 

Στην ανακύκλωση, ένα χρησιμοποιημένο προϊόν αποσυντίθεται σε πρώτες ύλες που ανακτώνται προς επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγή νέων προϊόντων. Στην κυκλική οικονομία, το προϊόν σχεδιάζεται εξαρχής, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ανακατασκευή και επαναμεταποίηση, για να επαναχρησιμοποιηθεί ως καινούργιο. Με αυτό τον τρόπο συγκρατείται αισθητά η αλόγιστη εξάντληση, ανεπιστρεπτί, των πλουτοπαραγωγικών πόρων του πλανήτη και την καταστροφή της βιόσφαιρας λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της συνεπαγόμενης κλιματικής αλλαγής.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ

Σε αυτό το πλαίσιο, για τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η συμμετοχή όλων των φορέων της οικονομικής ζωής καθώς το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, νέους τρόπους σύλληψης και σχεδιασμού προϊόντων. Για παράδειγμα, διαδικασίες, αλυσίδες αξίας, ακόμα και επιχειρηματικά μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, σχεδιάζονται εξαρχής με γνώμονα την ανακατασκευή, την επαναμεταποίηση, επισκευή και την επανάχρηση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων.

 

Πολλά κράτη έχουν θέσει την κυκλική οικονομία στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής τους, καθώς συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων, στον περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εκτός από τα οφέλη για το περιβάλλον, συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ευημερία αποτελώντας πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας.

 

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ο τομέας των υποδομών βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνίας και οικονομίας: Από το μέρος που ζούμε και δουλεύουμε, τον τρόπο που ταξιδεύουμε ή απολαμβάνουμε τον ελεύθερό μας χρόνο.

 

Υπό αυτό το πρίσμα, ο τομέας των υποδομών, των κατασκευών ιδιωτικού και δημοσίου συμφέροντος και κατ’ επέκταση τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται, δεν μπορούν να λείψουν από τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, σε συνέχεια των αρχών που έχει θέσει η Ε.Ε.

 

Ο κατασκευαστικός τομέας όχι μόνο συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στο συνολικό ΑΕΠ της Ε.Ε. με εκατομμύρια θέσεις εργασίας αλλά είναι επίσης σημαντικός καθώς χρησιμοποιεί σε σημαντικό ποσοστό ενδιάμεσα προϊόντα-δομικά υλικά, πρώτες ύλες, χημικές ουσίες, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και σχετικές υπηρεσίες.

 

Ο τεράστιος όγκος αυτών και η υψηλή κατανάλωση ενέργειας, λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής των κατασκευών που χρησιμοποιούνται, καθιστούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας επιτακτική λύση.

 

ΚΡΙΣΙΜΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Είναι γεγονός λοιπόν, πια, πως οι δυνατότητες για μεγαλύτερη μείωση του κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με την εφαρμογή κυκλικών μεθόδων, εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα στις υποδομές με δευτερογενή χρήση αδρανών υλικών από κατεδαφίσεις. Ακόμα περισσότερο με νέα, μη τοξικά, πράσινα υλικά, μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και διάρκειας ζωής με τα οποία μειώνεται, παράλληλα, το κόστος δαπανών συντήρησης ή αντικατάστασης τους. Για όλα αυτά, όμως απαιτούνται οι ανάλογες πιστοποιήσεις.

 

Για τις ανάγκες του παρόντος αφιερώματος, ο κ. Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Eurocert, παρουσίασε τη νέα καινοτόμα πιστοποίηση, Zero Waste to Landfill, για τις ανάγκες της κυκλικής οικονομίας. Όπως αναφέρει:

«Ο όρος Zero Waste-To-Landfill (ZWTL) σημαίνει μηδέν απόβλητα για υγειονομική ταφή. Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τον στόχο αυτό μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως:

 • Μείωση της κατανάλωσης και των αποβλήτων
 • Επαναχρησιμοποίηση υλικών
 • Ανακύκλωση, κομποστοποίηση και χρήση αναερόβιας

διεργασίας

 • Ανάκτηση ενέργειας.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurocert εκπόνησε το Πρότυπο Zero Waste-To-Landfill (ZWTL-EU1), το οποίο εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και αποτελεί τη βάση για την πιστοποίηση ZWTL.

 

Το Πρότυπο ZWTL-EU1 περιλαμβάνει απαιτήσεις που περιστρέφονται γύρω από την ακόλουθη βασική εξίσωση:

Ο στόχος είναι το ποσοστό εκτροπής (Dr) να τείνει στο 100%, που σημαίνει πως η μάζα των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής να τείνει στο μηδέν. Το Πρότυπο ZWTL-EU1 επιτρέπει την ακόλουθη ταξινόμηση αποτελεσμάτων, βάσει του ποσοστού εκτροπής:

 • Zero Waste to Landfill 90% – 94% (Ελάχιστα απόβλητα)
 • Zero Waste to Landfill Gold 95% – 99% (Σχεδόν μηδενικά απόβλητα)
 • Zero Waste to Landfill Platinum 100% (Μηδενικά απόβλητα).

 

Μετά από επιτυχημένο έλεγχο που διενεργείται από την Eurocert, ακολουθώντας τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του Προτύπου ZWTL-EU1, απονέμεται Πιστοποιητικό Επαλήθευσης για μία από τις παραπάνω βαθμίδες και παρέχεται το δικαίωμα χρήσης του Σήματος ZWTL. Το Πιστοποιητικό Επαλήθευσης έχει ετήσια διάρκεια, με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ έτος».

 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εστιάζοντας περισσότερο στην αγορά σκυροδέματος, τις υποδομές και τα δομικά υλικά συνολικά, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, κ. Νίκος Πανταζάρας, αναλύει τις αλλαγές που έχει κομίσει στην αγορά η κυκλική οικονομία, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα και σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την περαιτέρω διείσδυση των εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών στον κλάδο.

 

Σύμφωνα με τον κ. Πανταζάρα: «Με τον όρο αυτό εννοούμε το μοντέλο της επιμήκυνσης του κύκλου ζωής των προϊόντων συγχρόνως με την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης ενέργειας και υλικών.

 

Η μεταστροφή από το γραμμικό μοντέλο “προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη” στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας που δίνει έμφαση στη “μείωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση”, απαιτεί αλλαγές σε ολόκληρες αλυσίδες αξίας, από το σχεδιασμό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα δομικά υλικά και τις υποδομές, οι κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, πέραν των ήδη γνωστών προτερημάτων την ανθεκτικότητας, της μεγάλης διάρκειας ζωής, της διαμόρφωσης σύμφωνα με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις ενός έργου και του χαμηλού κόστους, προσαρμόζονται ήδη στις απαιτήσεις του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας.

 

Η τσιμεντοβιομηχανία υλοποιεί ήδη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, χρησιμοποιώντας ως εναλλακτικές πρώτες ύλες απόβλητα που άλλως θα οδηγούντο στην ταφή, όπως τέφρα από την καύση ορυκτών καυσίμων σε θερμικά εργοστάσια, σκωρίες της χαλυβουργίας και υπολείμματα βωξίτη, προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων κ.λπ.

 

Συγχρόνως, αξιοποιεί ως εναλλακτικά καύσιμα διάφορα απόβλητα όπως ελαστικά αυτοκινήτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ιλύες διυλιστηρίων, χαρτοπολτό, υπολείμματα από την ανακύκλωση αυτοκινήτων και υλικών συσκευασίας, αστικά απόβλητα όπως αποξηραμένη ιλύ μονάδων βιολογικού καθαρισμού και απόβλητα γεωργικής παραγωγής (π.χ. ορυζοφλοιός και βαμβακόσπορος).

 

Πέραν του προφανούς οφέλους από την αποφυγή ταφής των ανωτέρω υλικών, με την επεξεργασία και μετατροπή τους σε εναλλακτικές πρώτες ύλες και καύσιμα, επιτυγχάνεται η σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και η αποφυγή εξόρυξης και χρήσης πρωτογενών πρώτων υλών και ορυκτών καυσίμων.

 

Σημειώνεται ότι οι προαναφερθείσες εναλλακτικές πρώτες ύλες και καύσιμα υφίστανται συστηματικούς ελέγχους κατά την παραγωγή τους αλλά και πριν εισαχθούν στη παραγωγική διαδικασία του τσιμέντου. Κατά την αξιοποίησή τους δεν προκύπτουν απόβλητα αφού ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν, οπότε ανακτώνται πλήρως.

 

Οι προϋποθέσεις προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό υποκατάστασης πρώτων υλών και καυσίμων με εναλλακτικά είναι:

 • Εφαρμογή σαφούς νομοθετικού πλαισίου για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.
 • Διαμόρφωση οικονομικών κινήτρων (όπως το τέλος ταφής) που θα επιτρέψουν την εκτροπή των αποβλήτων από την ταφή και την επεξεργασία και μετατροπή τους σε υλικά χρήσιμα για τη τσιμεντοβιομηχανία».

 

ΌΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ: ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σε μία περίοδο με πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπου οι πολιτικές στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς στρέφονται προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο όμιλος Ηρακλής ηγείται της προσπάθειας, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχει στο επίκεντρο την υποκατάσταση πρώτων υλών και καυσίμων με εναλλακτικά υλικά.

 

Όπως εξηγεί η κυρία Λένα Μπέλση, Επικεφαλής της Δραστηριότητας Εναλλακτικών Καυσίμων & Πρώτων Υλών του ομίλου Ηρακλής: «Υπηρετώντας διαχρονικά τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, επενδύουμε συστηματικά σε “πράσινες” πρακτικές που προάγουν την κυκλική οικονομία. Ενδεικτικά μόνο μέσα στο 2020 επενδύσαμε πάνω από 4 εκατ. ευρώ για την επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσιά μας παραγωγής τσιμέντου, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως για εμάς η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δραστηριότητάς μας.

 

Υιοθετώντας την καινοτόμο μεθοδολογία της “συν-επεξεργασίας”, πετυχαίνουμε τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εγκαταστάσεών μας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, έχουμε την ευκαιρία να πρωταγωνιστούμε στην ολοκληρωμένη και υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων των σύγχρονων κοινωνιών, χτίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον χωρίς απορρίμματα.

 

Η προσήλωση και σκληρή δουλειά που πραγματοποιούμε καθημερινά για την μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία αναγνωρίστηκε για ακόμη μια φορά μέσω της διάκρισής μας με το χρυσό βραβείο στα Environmental Awards 2020».

 

ELVAL COLOUR: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Elval Colour, ηγέτιδα εταιρεία παραγωγής σύνθετων πάνελ αλουμινίου και βαφικών συστημάτων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των κτιρίων, δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από δράσεις ουσίας.

 

Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη σε διάφορους κλάδους επιτρέπει τη σταθερή βελτίωση των τεχνολογικών, ποιοτικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Έχοντας ως στόχο τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015) και υπεύθυνες πρακτικές, επενδύοντας διαρκώς σε νέες υποδομές.

 

H εταιρεία έχει αναπτύξει μια σειρά προϊόντων τα οποία είναι βασισμένα στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, την αύξηση της βιωσιμότητας των προσόψεων και των στεγών και τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

 

Ο σχεδιασμός και η παραγωγή των προϊόντων, από την επιλογή των πρώτων υλών έως και την εγκατάσταση, πραγματοποιείται με υπευθυνότητα και αρχές την εξοικονόμηση πόρων, την αειφορία και την ανακυκλωσιμότητα. Με βασικό υλικό το αλουμίνιο και με την επιλογή κατάλληλων βαφικών συστημάτων, 100% φιλικά προς το περιβάλλον, τα προϊόντα της Elval Colour συμβάλλουν στο διαχρονικό design.

 

Η Elval Colour επικεντρώνεται στην καινοτομία και πιστεύει ότι είναι κρίσιμο να εμπλέκεται στον σχεδιασμό ενός κτιρίου προτού ακόμη ξεκινήσει η κατασκευή του. Ακόμη και σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας, μπορεί να δείξει διάφορες περιβαλλοντικά φιλικές εναλλακτικές δυνατότητες, όπως επικαλύψεις εξοικονόμησης ενέργειας και λύσεις για ελαχιστοποίηση της σπατάλης υλικών.

 

Επιπλέον, μπορεί να προτείνει προσόψεις, οι οποίες εφαρμόζουν τις αρχές ενός κυκλικού μοντέλου: εύκολη αποσυναρμολόγηση, προσαρμοστικότητα και τεκμηρίωση.

 

ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ISOMAT

Συνυφασμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η έννοια της κυκλικής οικονομίας για τον όμιλο Isomat που αποτελεί μία ελληνική παραγωγική εταιρεία δομικών χημικών και κονιαμάτων με πολυεθνικό χαρακτήρα. Η «στροφή» προς την κυκλική οικονομία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μιας ευρείας σειράς δράσεων.

 

Όπως εξηγεί η διοίκηση: «Αρχικά, αναζητούμε πρώτες ύλες από προμηθευτές που εφαρμόζουν το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς, ενώ παράλληλα επιδιώκουμε συνεχώς τη χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων πρώτων υλών. Έπειτα, μέσα από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, αναπτύσσουμε προϊόντα με αυξημένο χρόνο ζωής, οικολογικά, βιώσιμα και με χαμηλά επίπεδα οργανικών πτητικών ενώσεων.

 

Κατά τον σχεδιασμό τους, φροντίζουμε ώστε τα προϊόντα μας να διαθέτουν μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα και περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται και στις σχετικές πιστοποιήσεις που διαθέτει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων του ομίλου, όπως, μεταξύ άλλων, το Οικολογικό Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eco-Label, τα Green Building πρωτόκολλα αλλά και τα ευρωπαϊκά πρότυπα συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης ETICS. Η “πράσινη” προσέγγιση, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στα προϊόντα, αλλά και στον σχεδιασμό των συσκευασιών τους.

 

Στην Isomat εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. Πραγματοποιούμε ανακύκλωση υλικών όπως χαρτί, πλαστικό και μέταλλο, αλλά και διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων με την αποστολή τους σε αδειοδοτημένες εταιρείες. Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε δράσεις τόσο για την επαναχρησιμοποίηση νερού και διαλυτών, όσο και για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Τέλος, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η σταδιακή αντικατάσταση των πετρελαιοκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων με ηλεκτροκίνητα και η δημιουργία εργοστασίων παραγωγής σε χώρες του εξωτερικού για την ελαχιστοποίηση των μεταφορικών αποστάσεων».

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΈΡΓΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ MOBACT ΚΑΙ NAMALAB

Στο αντικείμενο του αυτοματισμού και καθοδήγησης των μηχανημάτων έργων οδοποιίας και χωματουργικών εξειδικεύεται η Mobact, όπως εξηγεί ο κ. Μιχάλης Καριζώνης, M. Eng. Πολιτικός Μηχανικός 3D Paving Specialist Mobact Machine Control.

 

Το αντικείμενο του Machine Control είναι η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας Laser και GPS για τη μετατροπή των μηχανημάτων έργων σε «έξυπνα μηχανήματα», που διασφαλίζουν ένα ασφαλές και «πράσινο» ψηφιακό εργοτάξιο.

Σύμφωνα με τον κ. Καριζώνη, η χρήση του καινοτόμου εξοπλισμού Machine Control που προσφέρει η Mobact έχει πολλαπλά οφέλη για τους εργολάβους και τις τεχνικές εταιρείες:

 • Αύξηση της παραγωγικότητας των μηχανημάτων,
 • Εξοικονόμηση υλικών και καυσίμων,
 • Ακρίβεια στην εφαρμογή της μελέτης,
 • Παράδοση του έργου εντός προδιαγραφών και εντός χρονοδιαγράμματος,
 • Ασφάλεια εργοταξίου.

 

«Η Mobact εμπορεύεται συστήματα καθοδήγησης μηχανημάτων με Laser και GPS, ενώ παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης μετά την πώληση. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας στο αντικείμενο του Machine Control, μας επιτρέπει να προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το φάσμα των έργων υποδομής», τονίζει χαρακτηριστικά.

 

Στην έρευνα και τον σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού δραστηριοποιείται η εταιρεία Namalab, υπηρεσίες που βασίζονται:

 • στο υψηλό επίπεδο κατάρτισης των συνεργατών,
 • στη χρήση κατάλληλου και διακριβωμένου εξοπλισμού,
 • και στη δυνατότητα παροχής κάθετων υπηρεσιών, οι οποίες εκκινούν από τον σχεδιασμό των απαιτούμενων ερευνών, την εκτέλεση αυτών και καταλήγουν σε πλήρη αξιολόγηση και μελέτη, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

 

Όπως σημειώνει από την πλευρά του ο κ. Χρήστος Στρατάκος, η Namalab αναλαμβάνει τον ποιοτικό έλεγχο κατασκευής και την εγκατάσταση επιτόπου εργαστηρίων, τα οποία εφαρμόζουν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, για το οποίο η εταιρεία έχει λάβει διαπίστευση από την ΕΣΥΔ ΑΕ.

 

ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ

«Όλες οι έρευνες εκτελούνται βάση των πλέον πρόσφατων εθνικών και διεθνών προτύπων και υποστηρίζονται από μελετητική ομάδα έμπειρων μηχανικών και γεωλόγων που καλύπτει αντικείμενα γεωτεχνικής μηχανικής, επιθεωρήσεων και μη-καταστροφικών ελέγχων δομικών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιθεωρήσεων και δοκιμών οδοστρωμάτων οδών και αεροδρομίων, μελετών αποτίμησης επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών και επεμβάσεων/επιδιορθώσεων, καθώς επίσης μελετών νέων κατασκευών.

 

Εκτός των άλλων διαθέτουμε ιδιόκτητο σύστημα γεωραντάρ για έρευνες σε μικρό και μεγάλο βάθος, σύστημα εντοπισμού μεταλλικών αγωγών και όχημα καταγραφής χαρακτηριστικών οδικού δικτύου», τονίζει.

 

Αναφερόμενος στις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά της οδοποιίας ελέω κυκλικής οικονομίας, ο κ. Στρατάκος τονίζει πως: «Οι βασικές έννοιες της κυκλικής οικονομίας στα έργα οδοποιίας σχετίζονται αφενός με τις ανάγκες που αυτά εξυπηρετούν, αφετέρου με τη χρήση υλικών τα οποία δεν επιβαρύνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και προέρχονται κυρίως από ανακύκλωση.

 

Παρότι έχουν γίνει ήδη σημαντικά βήματα, ακόμα και σε κανονιστικό επίπεδο, σχετικά με την έρευνα και τις προδιαγραφές ανακυκλώσιμων υλικών, θεωρώ ότι υπάρχει πεδίο επέκτασης αυτών και εισαγωγής νέων διαδικασιών και προτύπων. Οι αλλαγές στην αγοράς της οδοποιίας σχετίζονται με την εισαγωγή νέων υλικών, μεθοδολογιών εφαρμογής, ανακύκλωσης, αλλά και με την επιθεώρηση και συντήρηση των έργων, ώστε να εφαρμόζονται προγράμματα περιοδικών ή/και προληπτικών επεμβάσεων, μειώνοντας τα συνολικά κόστη χρήσης και την περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω πρόσθετων και βαρύτερων εργασιών.

 

Ο σημαντικότερος παράγοντας σε μία τέτοια μετάβαση είναι ο άνθρωπος. Για τον λόγο αυτό απαιτείται βούληση και σωστή εκπαίδευση, κυρίως στους νέους συναδέλφους μηχανικούς, οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν στην πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης».