Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, κατακυρώθηκε η σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις περιοχές της Κινέττας, του Δυτικού Πανοράματος και της Γαλήνης του Δήμου Μεγαρέων, μετά τις αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές από τις οποίες αυτές επλήγησαν την περίοδο 2017-2019. Η υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων κρίνεται ως απολύτως επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του οδικού δικτύου του εν λόγω ∆ήµου και να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών του. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης των έργων ανερχόταν στο ποσό των 5.450.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Πολλοί οι διεκδικητές, νικήτρια η ΕΛΤΕ ΕΠΕ
Στον διαγωνισμό που έλαβε χώρα για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου συμμετείχαν εννέα οικονομικοί φορείς, όμως η προσφορά του ενός εξ αυτών, συγκεκριμένα της M J N Vehicles Mον. IKE, απορρίφθηκε, καθώς η εταιρεία δεν προσκόμισε στην αναθέτουσα αρχή πρωτότυπη έγχαρτη εγγύηση συμμετοχής ούτε υπέβαλε εγγύηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, όπως και είχε ζητηθεί. Έτσι, οι διεκδικητές του έργου απέμειναν οκτώ και ήταν οι ΕΛΤΕ ΕΠΕ, Αφοί Παπαϊωάννου ATEBE Ιντερκάτ, Με. Κον. ΑΕ, Εργοροή ΑΤΕ, Τεχνική Έργων ΑΕ, Εδραίος ΑΤΕ, Οδός ΑΤΕ και Ελληνική Τεχνική ΑΤΕΒΕ. Εν τέλει, από όλες τις προσφορές προτιμήθηκε εκείνη που έδωσε η ΕΛΤΕ ΕΠΕ, με μέση έκπτωση 21,50% και, έτσι, το εργολαβικό συμφωνητικό κατακυρώθηκε σε αυτήν την εταιρεία.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Οι οδικές υποδομές και τα συνοδά υδραυλικά έργα στις περιοχές Κινέττας, Δυτικού Πανοράματος και Γαλήνης εμφανίζουν σημαντικές βλάβες, που συνίστανται κυρίως σε νεροφαγώματα του καταστρώματος των οδών, υποσκαφές των επιχωμάτων, μεταφορά φερτών και άλλων υλικών επί του καταστρώματος, καταστροφή μεγάλων τμημάτων ασφαλτοτάπητα με αποκολλήσεις, έντονες ρηγματώσεις και καθιζήσεις, καταστροφή των αποχετευτικών συστημάτων των οδών (τάφροι ομβρίων, μικρά τεχνικά), κατολισθήσεις πρανών. Θα γίνει αποκατάσταση των ζημιών, με όλες τις απαραίτητες παρεµβάσεις (οδοποιίας, υδραυλικών, γεωτεχνικών και στατικών).