Για ζητήματα στρεβλώσεων στην οικοδομική βιομηχανία της Κύπρου κάνει λόγο, σε σχετικό του σημείωμα, το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Λευκωσίας.
Τα ζητήματα αυτά, επισημαίνει το Γραφείο, τα προκαλεί η διαχρονική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τις συμβάσεις του δημοσίου και ειδικότερα με αυτές οι οποίες αφορούν στον τομέα των έργων, κυρίως των οδικών. Τρεις μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες, η Cyfield, η Iacovou Brothers και Cybarco, έχουν, σύμφωνα με το Γραφείο, «προνομιακή» παρουσία, γεγονός το οποίο «δημιουργεί εκ των πραγμάτων μεγάλα ερωτηματικά για το καθεστώς που διέπει την προκήρυξη και την κατακύρωση των δημόσιων συμβάσεων, διαδικασία η οποία, όπως αποδεικνύεται, εξοστρακίζει μικρούς και μεσαίους εργολήπτες, αφήνοντας πεδίο μόνο για λίγες μεγάλες εταιρείες».

Η κυβέρνηση γνωρίζει, ποιες δράσεις έχει αναλάβει
Όμως, από την εξέταση των ζητημάτων που αναφύονται προκύπτουν, τονίζει το Γραφείο και θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία ολιγοπωλιακών συνθηκών στον χώρο της κυπριακής οικοδομικής βιομηχανίας, τα οποία σε μια τουλάχιστον περίπτωση φέρεται να σχετίζονται άμεσα με το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «εθνικοί εργολάβοι». Το Γραφείο διαβεβαιώνει, ότι τα ζητήματα αυτά είναι γνωστά στην κυβέρνηση και προσθέτει πως στο Υπουργείο Μεταφορών της Κύπρου βρίσκεται μάλιστα σε εξέλιξη και έρευνα προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία δημιουργίας «μονοπωλιακών» φαινομένων στην οικοδομική βιομηχανία, καθυστερήσεων και παρατάσεων στην ολοκλήρωση δημόσιων συμβάσεων και να διαμορφωθούν, παράλληλα, προτάσεις για την πιο ορθολογική διαχείριση των δημόσιων έργων. Επιπλέον, από επίσημα στοιχεία του Τμήματος Δημόσιων Έργων, τα οποία αφορούν σε συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη προκύπτει ότι, πέραν του 50% των έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί, έχει κατακυρωθεί σε τρεις μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει, επίσης, πως σε αρκετά από τα έργα αυτά έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις.