Με τέσσερα σχήματα – εκ των οποίων δύο κοινοπραξίες – και αυξημένο το ενδιαφέρον παικτών που δεν κατεβαίνουν εύκολα στους δημόσιους διαγωνισμούς προχωρά στην επόμενη φάση του ο διαγωνισμός για το νέο βιοκλιματικό κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών στην Πειραιώς. Η Άβαξ, η ΓΕΚ Τέρνα, η κοινοπραξία της Intrakat με τη Redex και του Μυτιληναίου με τη Dimand προκρίθηκαν στη β’ φάση του ΣΔΙΤ, αφήνοντας εκτός την κοινοπραξία της Τεκάλ με τη λιβανική ALJIHADS.A.L., καθώς και τη Μηχανική, θέμα που είχε εξάλλου αναδείξει το Build, καθώς η κατασκευαστική «έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις».
Το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου θέλει το έργο να έχει βρει προσωρινό ανάδοχο εντός του 2022. Η σύμβαση καλύπτει περίοδο 30 ετών, εκ των οποίων έως 3 έτη αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και τα επόμενα 27 έτη την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης, ενώ ο προϋπολογισμός του ΣΔΙΤ ανέρχεται σε 112,6 εκατ. ευρώ.

Εξοικονόμηση 90 εκατ. ετησίως για το δημόσιο
Το νέο κτιριακό συγκρότημα θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, που σήμερα στεγάζονται σε 13 διάσπαρτα, μισθωμένα κτίρια, και θα συνδέεται μέσω μίας πεζογέφυρας με την οδό Πειραιώς εξασφαλίζοντας την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο κτήριο και τις αναπλάσεις του περιβάλλοντος χώρου. Η μετεγκατάσταση όλων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών σε ένα νέο κτίριο, που θα πληροί τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου εργασιακού χώρου, σχεδιασμένου με άξονα τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση και τη μικρότερη δυνατή συντήρηση, θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην απαλλαγή εξόδων για μισθώσεις κτιρίων, εξασφαλίζοντας οικονομικό όφελος για το δημόσιο από τα μισθώματα της τάξης των 90 εκατομμυρίων στα 30 έτη, σύμφωνα με το υπουργείο.

Επιπλέον θα συμβάλει στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής, με ισχυρή «πράσινη ταυτότητα», αποτελώντας σημαντικό τοπόσημο και μαζί το νέο κέντρο καινοτομίας στις παλιές εγκαταστάσεις της Χρωπεί, θα αλλάξουν την εικόνα της περιοχής και θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα, το συνολικό μεικτό εμβαδόν των χώρων που θα πρέπει να χωροθετηθούν στην ανωδομή είναι 19.815 τ.μ. και το σύνολο των υπόγειων χρήσεων, εκτός των χώρων στάθμευσης, είναι 6.000 τετραγωνικά.