Το ποσό των 79,2 εκατομμυρίων ευρώ άντλησε η ΓΕΚ Τέρνα μέσα από τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, η οποία στέφθηκε από επιτυχία, καθώς λόγω αυξημένης ζήτησης τελικώς διατέθηκαν 6.000.000 συνολικά κοινές μετοχές έκδοσής της ΓΕΚ Τέρνα (ποσοστό 5,8% του μετοχικού της κεφαλαίου) σε τιμή 13,20 ευρώ ανά μετοχή, αντί των αρχικά ανακοινωθεισών 5.000.000 μετοχών.
Σημαντική εξέλιξη που απορρέει από το placement της ΓΕΚ Τέρνα είναι ότι πλέον το ποσοστό των ξένων θεσμικών στο μετοχικό της κεφάλαιο ξεπερνά το 25%, καθώς στη διαδικασία συμμετείχαν δέκα μεγάλοι επενδυτές από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – μεταξύ αυτών και υπάρχοντες θεσμικοί μέτοχοι.

Τι ανακοίνωσε η εταιρεία
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση των 6.000.000 μετοχών σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές «επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της εταιρείας, βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών, ενώ επίσης παρέχει επιπρόσθετα κεφάλαια που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας και θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην εταιρεία και στους μετόχους της. Παράλληλα, η διασπορά και η μετοχική βάση της εταιρείας διευρύνεται με τη συμμετοχή περισσότερων θεσμικών επενδυτών, η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρείας».

Δανεισμός μετοχών από εταιρεία συμφερόντων του Γ. Περιστέρη
Σημειωτέον, ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού που επελέγη για τη διάθεση των μετοχών, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας δεν θα υποστούν αραίωση (dilution), καθώς η διάθεση των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές θα συνδυαστεί με ισόποση έκδοση νέων μετοχών και ακύρωση ισάριθμων ιδίων μετοχών της εταιρείας, έτσι ώστε να μην μεταβληθεί τελικά ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία και η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, ενεργώντας ως ενδιάμεσος, σύνηψαν με τη μέτοχο της ΓΕΚ Τέρνα Perge Ltd, η οποία είναι συμφερόντων του Γιώργου Περιστέρη, συμφωνία δανεισμού ισάριθμων μετοχών της.

Οι δανεισθησόμενες μετοχές θα διατεθούν στους επενδυτές της ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω του ενδιαμέσου και, σε δεύτερη φάση, ο ενδιάμεσος θα αποκτήσει ίσο αριθμό νέων μετοχών, στην τιμή διάθεσης της ιδιωτικής τοποθέτησης, μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και στη συνέχεια θα επιστρέψει τις μετοχές αυτές στην Perge Ltd, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση δανεισμού μετοχών. Επομένως, θα λάβει χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την έκδοση ισάριθμων με τις μετοχές νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, την έγκριση της οποίας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα εισηγηθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί άμεσα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build