O ρόλος των Καινοτόμων Φωτοκαταλυτικών Χρωμάτων στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους (IAQ) και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Μεταξύ των υφιστάμενων τεχνικών (ανανέωση με νωπό εξωτερικό αέρα, χρήση υπεριώδους μικροβιοκτόνου ακτινοβολίας κ.λπ.) που μετριάζουν το πρόβλημα της μόλυνσης στο εσωτερικό περιβάλλον, η φωτοκατάλυση, ως εναλλακτική τεχνολογία, θεωρείται η πιο ασφαλής καινοτόμος, αποτελεσματική, οικονομική και πολλά υποσχόμενη λύση.

Το έργο VISIONS έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας εσωτερικού αέρα και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, χρησιμοποιώντας ένα ήδη αποδεδειγμένα καινοτόμο φωτοκαταλυτικό νανο-υλικό που μειώνει ατμοσφαιρικούς ρύπους, χρησιμοποιώντας το ορατό φως σε αντίθεση με τα υπάρχοντα προϊόντα στην αγορά που λειτουργούν με τη χρήση UV ακτινοβολίας.

Ένα νέο εργαλείο μείωσης των ρύπων
Η προτεινόμενη τεχνολογική λύση θα είναι σε θέση να μειώσει έως και 40% συγκεκριμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους (π.χ. NOx, VOC) συμβάλλοντας στη μείωση της ζήτησης σε συστήματα καθαρισμού αέρα, κλιματισμό και άλλον μηχανικό εξαερισμό και σε έως 10% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, με σημαντικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ζήτηση και στον περιορισμό του κοινωνικοοικονομικού κόστους από τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους. Ως εκ τούτου, το VISIONS, σε πλήρη συμφωνία με το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, αποτελεί ένα δυνητικά νέο εργαλείο για την αποτελεσματική μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, συμβάλλοντας παράλληλα στις εθνικές και συντονισμένες προσπάθειες για την προώθηση τεχνολογιών Πράσινης Ανάπτυξης για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Κύριοι Στόχοι του Έργου:

 1. Βελτιστοποίηση και αναβάθμιση φωτοκαταλυτικού κονιάματος (VISIONS Photo-Powder), το οποίο αναπτύχθηκε σε εργαστηριακή κλίμακα μέσω του έργου IP FP7 (CLEAR-UP)
 2. Ημι-βιομηχανική παραγωγή καινοτόμων φωτοκαταλυτικών χρωμάτων (Photo-Paints) ενσωματώνοντας το VISIONS Photo-Powder σε διάφορους τύπους χρωμάτων για εφαρμογές σε πραγματική κλίμακα.
 3. Εφαρμογή τριών καινοτόμων φωτοκαταλυτικών χρωμάτων σε πραγματική κλίμακα σε κτίρια επίδειξης και του βέλτιστου φωτοκαλυτικού χρώματος στα κτίρια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.
 4. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του φωτοκαταλυτικού χρώματος για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας με τη χρήση αριθμητικής μοντελοποίησης (CFD) για διαφορετικά σενάρια με την εφαρμογή της προτεινόμενης τεχνολογίας κάλυψης.
 5. Ανάπτυξη δεικτών απόδοσης για αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής αποτελεσματικότητας όσον αφορά:
  τις αναμενόμενες μειώσεις συγκέντρωσης συγκεκριμένων ρύπων σε εσωτερικούς χώρους,
  τη μείωση της έκθεσης των κατοίκων σε αυτούς
  την αναμενόμενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
 6. Ανάπτυξη ενός εξελιγμένου Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS): Το Σύστημα θα χρησιμεύσει ως εργαλείο υποστήριξης για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων λύσεων, διαδικασιών και μεθόδων σε μελλοντικές εφαρμογές.
  Θα βασίζεται στα αποτελέσματα της ανάλυσης φωτοκαταλυτικής δραστικότητας, του κόστους-απόδοσης (CEA), του κόστους Ανάλυσης παροχών (CBA) και αξιολόγησης κύκλου ζωής (LCA).
 7. Ίδρυση spin-off εταιρείας που θα αναλάβει την διάχυση και προβολή των τεχνολογιών και προϊόντων του VISIONS (Photo-Paints & DSS)
 8. Ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης, επικοινωνίας και διάδοσης του έργου.

Σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου
Το έργο LIFE VISIONS είναι πλήρως συννυφασμένο και ενισχύει τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα, διενεργεί εκτενή ανάλυση του κύκλου ζωής της προτεινόμενης φωτοκαταλυτικής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός έργου, από την αρχική σύνθεση έως την ανακύκλωση και την τελική απόθεση.
Ακολουθώντας αυτήν τη διαδικασία προσμετρά ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους στον καθορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των υλικών που χρησιμοποιούνται.

*Η κυρία Θεωνή Καρλέση είναι Building Physicist, Senior Energy Consultant & Project Manager, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)


Εταίροι του έργου
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
(Δρ. Θωμάς Μάγγος – Συντονιστής)
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

VITEX Α.Ε.
EVOLUTION PROJECTS PLUS
Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης από 07/09/2020 – 06/09/2023 και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Website: https://lifevisions.gr
FB page https://www.facebook.com/LifeVisionsGR/
Twitter https://twitter.com/gr_visions
Linkedin https://www.linkedin.com/company/life-visions/?viewAsMember=true