Πέραν του ερευνητικού έργου που παράγει, πρόκειται να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας με σημαντικό αποτύπωμα τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στην οικονομία και τον χώρο των επιχειρήσεων.

Η EN.I.R.I.S.S.T (Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics) είναι μία μοναδική και πρωτοποριακή Ερευνητική Υποδομή που εστιάζει σε τρεις σημαντικούς τομείς τόσο για την παγκόσμια οικονομία όσο και ειδικότερα για τη χώρα: τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η Eρευνητική Yποδομή εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

«Η δημιουργία της εθνικής αυτής υποδομής έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό υφιστάμενο κενό στους συγκεκριμένους τομείς. Ταυτόχρονα έχει στόχο να στηρίξει την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κυβερνητικούς φορείς στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικών, όπως και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, καθώς επίσης και τους ίδιους τους πολίτες με στόχο την αύξηση της προσβασιμότητάς σε χρήσιμες υπηρεσίες και της συνολικής ευημερίας τους», επισημαίνει η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αμαλία Πολυδωροπούλου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του EN.I.R.I.S.S.T.

6 Πλατφόρμες, 8 ΑΕΙ και 3 ΕΚ
Στo πλαίσιo της Ερευνητικής Υποδομής αναπτύσσονται 6 πλατφόρμες, οι οποίες αφορούν τη Ναυτιλία και το Θαλάσσιο Περιβάλλον, τη Ναυτιλία και τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές, τις Χερσαίες και της Διατροπικές Μεταφορές, τις Επιβατικές Μετακινήσεις, τη Ναυτιλιακή Κληρονομιά και τις Υποδομές. Στις υπηρεσίες της EN.I.R.I.S.S.T εντάσσονται οι νέες τεχνολογίες και η βιωσιμότητα, η οδική ασφάλεια και τα city logistics.

«Η υλοποίηση της εθνικής αυτής ερευνητικής υποδομής αποτέλεσε πρόσκληση και πρόκληση ταυτόχρονα για την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα της χώρας με το εντυπωσιακό αποτέλεσμα να συμμετέχουν σε αυτήν 8 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 3 Ερευνητικά Κέντρα, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας και εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιδρύματα και οργανισμούς στην Ευρώπη αλλά και πέραν της ηπείρου μας», επισημαίνει η κυρία Πολυδωροπούλου.

Με ερευνητικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον
Πέραν του υψηλού ερευνητικού έργου που παράγει, η EN.I.R.I.S.S.T. αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό κέντρο αριστείας στους τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με σημαντικό αποτύπωμα τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στην οικονομία και τον χώρο των επιχειρήσεων, την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς.

Η καινοτόμος υποδομή προβάλλει και ενισχύει τη διαχείριση αποβλήτων θαλάσσιων μεταφορών και ατυχημάτων, την ανάπτυξη εργαλείων βελτιστοποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού, την ανάπτυξη υπηρεσιών για την οδική ασφάλεια, την ηλεκτροκίνηση, την προώθηση των πράσινων μετακινήσεων και την ανάλυση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως είναι τα αυτόνομα οχήματα.

«Πρόκειται για τομείς και υπηρεσίες στις οποίες έχει στραμμένο το βλέμμα της η ακαδημαϊκή, αλλά και η επιχειρηματική κοινότητα τα τελευταία χρόνια», εξηγεί η κυρία Πολυδωροπούλου, δίνοντας ως παράδειγμα την υπηρεσία βελτιστοποίησης στόλου και προγραμματισμού που αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές και βρίσκεται σε φάση απόδοσης σε ένα ευρύτερο κοινό και ειδικότερα σε εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους.

«Συνεπώς, η EN.I.R.I.S.S.T. θα δώσει την ευκαιρία για επενδύσεις και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου, μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων λύσεων και τη χρήση καινοτόμων εργαλείων τεχνολογίας. Στην ακαδημαϊκή κοινότητα δίνεται η ευκαιρία για περαιτέρω έρευνα και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται και προβάλλεται το υψηλό επίπεδο επιστημονικής έρευνας που επιτελείται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας», προσθέτει η Επιστημονική Υπεύθυνη της ερευνητικής υποδομής.

Ήδη έχει εξασφαλιστεί η επέκτασή του προγράμματος, με το πρόγραμμα EN.I.R.I.S.S.T+ το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφερειακή Αριστεία, μέσα από το οποίο θα επεκταθούν υφιστάμενες υπηρεσίες και θα αναπτυχθούν και δυο νέες πλατφόρμες που αφορούν τα λιμάνια και τα Logistics 4.0.