Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Εργοδομική Βοιωτίας ΑΒΕΤΕ συνυπέγραψαν το μεταξύ τους εργολαβικό συμφωνητικό, στο πλαίσιο της β’ φάσης της συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Βοιωτίας. Η προαναφερθείσα εταιρεία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 29% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου, έχοντας πλέον 720 ημέρες στη διάθεσή της για να το αποπερατώσει. Επισημαίνεται, ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του project ήταν 4,2 εκατ. ευρώ (συν ΦΠΑ).

Όπως προβλέπεται, θα γίνουν, μεταξύ πολλών άλλων, κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης, φρεζάρισμα υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος και μικρών τοπικών τμημάτων του που έχουν υποστεί ρηγματώσεις ή καθιζήσεις καθώς και όσου βάθους απαιτηθεί και αποκατάστασή τους με ασφαλτική στρώση, καθαρισμός και διάνοιξη τάφρων, κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα C16/20, κατασκευή τοίχων συγκράτησης καταπτώσεων, τοποθέτηση πινακίδων πληροφοριακών, επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών, χιονοδεικτών και στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή διαγράμμισης οδοστρώματος και, τέλος, αφαίρεση των φθαρμένων αρμοκαλύπτρων γεφυρών και αντικατάστασή τους με νέα σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία αν χρειαστεί.