Βαίνουν προς υλοποίηση επεμβάσεις συντήρησης και ανακατασκευής του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Αμαρουσίου, καθώς το εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεσή τους υπογράφτηκε, από τη δημοτική αρχή και τον ανάδοχό τους. Ο τελευταίος είναι η εταιρεία Οδός ΑΤΕ, ο οποίος, στη διάρκεια του ανοικτού διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε, προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 50,89% και πέτυχε να της κατακυρωθεί η σύμβαση.

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες παρεμβάσεις οδοποιίας: καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, υπόβαση και βάση οδοστρωσίας, απόξεση και φρεζάρισμα υπάρχοντος ασφαλτικού, εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, εφαρμογή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, επισκευή φθορών οδοστρώματος, επισκευή καθιζήσεων, επισκευή και κατασκευή πεζοδρομίων.
Όσον αφορά στην προθεσμία για πραγματοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών, έχει οριστεί σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.