Έρευνα με τίτλο «The future of real estate» αναφορικά με τον κλάδο των ακινήτων στην Ελλάδα εκπόνησε και παρουσίασε η KPMG. Η μελέτη του παγκόσμιου οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών αναδεικνύει, συγκεκριμένα, αντιπροσωπευτικούς αριθμοδείκτες που παρουσιάζουν τις επιδόσεις του κλάδου παγκοσμίως και τις σχετικές μεταβολές του εξαιτίας των σημαντικών εξελίξεων της τελευταίας εικοσαετίας. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται στην απόδοση του εγχώριου κλάδου και παρουσιάζει τις τρεις κύριες δέσμες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του στην Ελλάδα, που είναι οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι developers και τα διεθνή funds. Επ’ αυτού, παρατίθενται οι μεγαλύτερες εταιρείες ανά άξονα δραστηριοποίησης, οι οποίες συνθέτουν το ανταγωνιστικό τοπίο του κλάδου συνδυαστικά με βασικούς δείκτες απόδοσης, η εξέλιξη των οποίων κατά την τελευταία πενταετία καταδεικνύει την αλλαγή του ελληνικού κλάδου προς το καλύτερο.

Τα βασικά ευρήματα για τον ελληνικό κλάδο ακινήτων
Σύμφωνα με τη μελέτη, ο εγχώριος κλάδος παρουσιάζει σαφή σημάδια ανάκαμψης, αφήνοντας πίσω του την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας και τις προκλήσεις που έφερε η παγκόσμια πανδημία COVID-19.
Επίσης, αποκαλύπτεται πως η έντονη δραστηριότητα του ελληνικού κλάδου αναφορικά με την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων συνοδεύεται από σημαντικές επενδύσεις από διεθνείς όσο και τοπικούς επενδυτές κεφαλαίων. Υπάρχει, παράλληλα, σημαντική δραστηριότητα από χρήστες ακινήτων, καθώς μεγάλες εταιρείες θέτουν ψηλά τον πήχη των προδιαγραφών και απαιτούν ποιοτικούς χώρους οι οποίοι καλύπτουν και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Όσον αφορά, δε, στη δραστηριότητα στην αγορά κατοικιών, κρίνεται έντονη, με αυξημένη ζήτηση από ντόπιους και, ειδικότερα, ξένους αγοραστές.

Κύριες τάσεις και προκλήσεις
Επιπλέον, η μελέτη καταδεικνύει ότι οι εταιρείες και οι ενδιαφερόμενοι του κλάδου βρίσκονται, σταθερά πλέον, σε ένα περιβάλλον «αλλαγής».Ακόμη, οι proptech επενδύσεις όχι μόνον εμφανίζουν σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια αλλά συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο των εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και καινοτομίας. Επιπροσθέτως, τα κριτήρια βιωσιμότητας και οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις για μηδενικούς ρύπους αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον των ακινήτων, το οποίο οι μελέτες εμφανίζουν «υπεύθυνο» για το 40% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα. Σημειώνεται, ακόμη, αυξημένη ζήτηση καινοτόμων λύσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, με έμφαση να δίνεται στους τομείς της κατανάλωσης ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας, των «έξυπνων» κατασκευών εκτός εργοταξίου και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Τέλος, νέες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως Internet of Things (IoT), Big Data, GIS, AI και Machine Learning, είναι πλέον διαθέσιμες και συνεχώς εξελίσσονται, παρέχοντας πρόσβαση σε ολοένα και περισσότερα δεδομένα, η συνδυαστική διαχείριση των οποίων είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη και κατόπιν τη χρηστή διαχείριση και συντήρηση των χώρων και ιδιοκτησιών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build