Διαμάχη με φόντο την κατασκευή του νέου Δημαρχείου Χαλανδρίου ανέκυψε ανάμεσα στον Δήμο Χαλανδρίου και την ανάδοχο εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ, με την τελευταία να ζητά με ένστασή της την έγκριση του έκτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ), που έχει υποβάλει από τον Ιανουάριο, χωρίς να λάβει απάντηση από τον Δήμο. Όπως αναφέρει στην ένστασή της η ΕΡΕΤΒΟ, υπάρχουν προβλεπόμενες από τη μελέτη εργασίες που δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πριν την έγκριση και εκτέλεση των προτεινόμενων να περιληφθούν στον 6ο ΑΠΕ εργασιών, όπως:

– Αδυναμία ολοκλήρωσης του κελύφους του κτιρίου, καθόσον στα υαλοπετάσματα εντάσσονται θύρες που πρέπει να φέρουν ειδικό μηχανισμό «access control», απαραίτητο για τον έλεγχο της προσβασιμότητας στους χώρους του κτιρίου που απαιτείται. Πρόσθετα, σε αρκετά σημεία προβλέπονται παράθυρα με ειδικό σύστημα χειρισμού «tip tronic».
Τόσο οι καλωδιώσεις των παραπάνω όσο και οι ειδικοί μηχανισμοί πρέπει να τοποθετηθούν κατά την επεξεργασία των αλουμινίων στο εργοστάσιο του προμηθευτή και δεν μπορούν να τοποθετηθούν εκ των υστέρων.

– Τα εσωτερικά κινητά γυάλινα διαχωριστικά τύπου Asset δεν έχουν παραγγελθεί, διότι εκ των υστέρων κρίθηκε απαραίτητο να φέρουν σύστημα «service unit» μετά των ειδικών εξαρτημάτων για την τοποθέτηση πριζοδιακοπτικού υλικού και άλλων συναφών ηλεκτρομηχανολογικών εξαρτημάτων. Περιλαμβάνουν, ακόμη, ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς/μοτέρ και χειριστήρια για την κίνηση των ενσωματωμένων στα διαχωριστικά περσίδων, που δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου. – Ομοίως δεν έχουν παραγγελθεί οι υαλοπίνακες των υαλοπετασμάτων που αναβαθμίστηκαν σε έξτρα διαυγείς «Diamond Cut» και αφορούν στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου.

Σύμφωνα με την ΕΡΕΤΒΟ, η μη ολοκλήρωση των εργασιών αυτών καθυστερεί την έναρξη άλλων αλληλένδετων εργασιών. Οι εργασίες αυτές υποχρεωτικά θα προγραμματιστούν για έναρξη μετά την σφράγιση και προστασία του κτιρίου έναντι βροχοπτώσεων, χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών. Πάντως, η ένσταση της ΕΡΕΤΒΟ απορρίφθηκε ως άνευ αντικειμένου από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, με το σκεπτικό ότι η υποχρέωση σύνταξης και ελέγχου των ΑΠΕ αφορά τη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία και συνεπώς δεν υπάρχει σιωπηρή απόρριψη αιτήματος, ώστε να χωρεί ένσταση, άρα η ένσταση είναι άνευ αντικειμένου.