Ποιές είναι οι τεχνολογίες που απευθύνονται στην κατασκευαστική αγορά, ποια τα οφέλη που κομίζουν. Η τεχνολογία ΒΙΜ δεν είναι η μόνη καινοτομία που «μεταμορφώνει» τη βιομηχανία υποδομών.

 

Οι πρόσφατες προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού στην εφοδιαστική αλυσίδα αύξησαν, σε διεθνές επίπεδο, τα κόστη για τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, υποχρεώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις εταιρείες να αναζητήσουν πιο αποδοτικούς τρόπους για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των τεχνικών έργων.

 

Ορισμένες από τις ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν αναδειχθεί και μπορούν να βοηθήσουν την αγορά να αντεπεξέλθει στη νέα πραγματικότητα είναι: η τεχνολογία ΒΙΜ, οι αρθρωτές κατασκευές, τα big data, η επαυξημένη πραγματικότητα, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, καθώς και η ρομποτική. Το σημαντικό στοιχείο αυτών των τεχνολογιών είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποσπασματικά ή και σε συνδυασμό, για ακόμη πιο βελτιωμένα αποτελέσματα στην πράξη.

 

Προκειμένου να συμβαδίσει με την αυξανόμενη ζήτηση, ο κατασκευαστικός κλάδος ανά τον κόσμο συνειδητοποίησε πως δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στον 2D σχεδιασμό, καθώς η συγκεκριμένη τεχνολογία ενδέχεται να βρίθει ανακριβειών με συνακόλουθα προβλήματα στην παράδοση των τελικών έργων. Από την άλλη, οι τεχνολογίες των Virtual Twins και του 3D modelling μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών και να επιταχύνουν τις εργασίες. Μια εικονική αναπαράσταση των εργασιών που θα εκτελεστούν στο εργοτάξιο εγγυάται την πρόβλεψη αστοχιών προτού ακόμα ξεκινήσουν οι εργασίες.

 

Αυτοί οι κίνδυνοι, λοιπόν, μπορούν να διορθωθούν ή να μετριαστούν πριν ξεκινήσει η κατασκευή, αποφεύγοντας τις δαπανηρές καθυστερήσεις. Οι τεχνολογίες 3D μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε βήμα του κύκλου ζωής ενός έργου – από τον σχεδιασμό και την κατασκευή, έως τις εργασίες και τη συντήρηση.

 

ΌΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ, ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

Η τεχνολογία Building information modelling (BIM) δημιουργεί ένα ψηφιακό πρωτότυπο ενός πραγματικού έργου πριν από την κατασκευή του. Αυτό επιτρέπει την ενοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη σχεδίαση, την προσομοίωση, τη διαχείριση έργων και τη λειτουργικότητα κατασκευής.

 

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη -σχεδιαστές, εργολάβοι, προμηθευτές κ.λπ.- μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τελευταία ενημέρωση του έργου σε 3D, επιτρέποντας ταχύτερη λήψη αποφάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων που συνεργάζονται σε ένα μόνο έργο.

 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ»

Η τεχνολογία των «ψηφιακών διδύμων» (digital twins) είναι η επανάσταση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και θεωρείται ως μια ανατρεπτική (disruptive) τεχνολογία. Σύμφωνα με την ιδέα των digital twins, για κάθε έμβια ή μη έμβια ύπαρξη/οντότητα, (physical object) δημιουργείται ένα ψηφιακό «αντίγραφο», το ψηφιακό δίδυμό του. Έτσι, για οτιδήποτε, π.χ. για άτομα, προϊόντα, συστήματα, μηχανές κ.λπ., επιχειρείται η σύνδεση του φυσικού μοντέλου λειτουργίας με το υπολογιστικό μοντέλο στο εικονικό περιβάλλον. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται με την παραγωγή και χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real-time data).

 

Στο υπολογιστικό περιβάλλον του κυβερνοχώρου (virtual cyber-space), το οποίο μπορεί να φιλοξενείται π.χ. σε ένα data server, συγκεντρώνονται ετερογενείς πληροφορίες που αφορούν το φυσικό αντικείμενο. Σ’ αυτές συγκαταλέγονται λεπτομέρειες για τα στοιχεία αλλά και για τη δυναμική του αντικειμένου, πληροφορίες από το περιβάλλον του αντικειμένου, όπως επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες άλλων οντοτήτων από το μελετώμενο φυσικό αντικείμενο (επί παραδείγματι, εμπειρίες χειριστών κατά την παραγωγή, εμπειρίες τελικών χρηστών κ.λπ.)

 

ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ

Η αρθρωτή κατασκευή (modular construction) είναι μια βέλτιστη πρακτική για την κατασκευαστική βιομηχανία καθώς περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων εκτός του εργοταξίου και στη συνέχεια την παράδοσή τους στο εργοτάξιο. Παράλληλα με αυτήν τη μεθοδολογία, το BIM χρησιμοποιείται επίσης για τη διασφάλιση της καταλληλότητας της τοποθεσίας και των απαιτήσεων σχεδιασμού. Η αρθρωτή κατασκευή επιτρέπει στους τους εργολάβους να παραδίδουν τα έργα σε λιγότερο χρόνο και μικρότερα κόστη, μειώνοντας τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος κατασκευής που προσεγγίζει έως και 50%.

 

ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

Τα Big Data μπορούν να υποστηρίξουν γρήγορη, ακριβή λήψη αποφάσεων από πολλές πηγές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, κάνοντας τα εργοτάξια πιο έξυπνα και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα.

 

Για παράδειγμα, όσον αφορά τη συντήρηση και τις λειτουργίες, η τρισδιάστατη ανάλυση των δεδομένων IoT μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό συγκεκριμένων ζητημάτων επί τόπου. Χρησιμοποιώντας ενσωματωμένους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, μπορεί να εντοπιστεί ένα κομμάτι εξοπλισμού που ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα συντήρησης.

 

Τέλος, η αυτόνομη κατασκευή με τη χρήση προηγμένης ρομποτικής για την αντικατάσταση ή τη βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών, καθιστά πιο αποτελεσματικές και ακριβείς τις εργοταξιακές εργασίες. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality), η οποία διασφαλίζει πως μια κατασκευή εκτελείται όπως στο σχέδιο. Η χρήση του εικονικού περιβάλλοντος, λοιπόν, επιταχύνει τα έργα και προβλέπει τα λάθη.