Ο κύκλος εργασιών της ElvalHalcor το 2024 διαμορφώθηκε στα 3.293,4 εκατ. ευρώ, μειωμένος 11,3% από το 2022 (3.714,0 εκατ. ευρώ), όπως ανακοίνωσε η θυγατρική της Viohalco. Στο ίδιο διάστημα, ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε 4,6% συγκριτικά με το 2022, διατηρήθηκε, όμως, σημαντικά αυξημένος σε σχέση με το 2021. Παράλληλα, ο κλάδος του αλουμινίου, εξαιρώντας την επίπτωση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ από το δεύτερο τρίμηνο του έτους, είχε ελαφρά αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 0,4% (-1,6% συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση της ΕΤΕΜ).

Μειωμένα τα Adjusted EBITDA
Ακόμη, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA) του Ομίλου μειώθηκαν κατά 11,8% και ανήλθαν σε 239,3 εκατ. ευρώ το 2023, όταν το 2022 ήταν 271,2 εκατ. ευρώ. Πάντως, παρέμειναν, επισημαίνει η εταιρεία, «σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του 2021 (166,8 εκατ. ευρώ)». Επίσης, το 2023 τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη ήταν 213,3 εκατ. ευρώ (2022: 364,6 εκατ.) και παράλληλα τα EBITDA ήταν 176,4 εκατ. ευρώ (2022: 326,2 εκατ.). Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως, λέει η εταιρεία, «τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων», που «διαμορφώθηκαν σε ζημίες 47,4 εκατ. ευρώ για το 2023 έναντι κερδών 61,5 εκατ. το 2022».

Όσον αφορά στο ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος), διαμορφώθηκε στα 52,7 εκατ. ευρώ για το 2023, αυξημένο κατά 26,8% από το 2022 (41,5 εκατ.) και η μεταβολή αυτή οφείλεται «στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού και περιορίστηκε από τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που ανέρχονταν στο 58% του συνολικού δανεισμού στο τέλος της περιόδου». Επιπρόσθετα, τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 32,8 εκατ. ευρώ το 2023 (2022: 161,9 εκατ.) και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν 28,5 εκατ. ευρώ (0,0759 ευρώ/μετοχή), όταν το 2022 ήταν 159,3 εκατ. (0,4245 ευρώ/μετοχή). Εντός του έτους, μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός κατά 142,2 εκατ. ευρώ. Τέλος, την 30/06/2023 πληρώθηκε το μέρισμα για τη χρήση 2022, που ήταν 0,06 ευρώ/μετοχή. Το ΔΣ της ElvalHalcor θα προτείνει στην τακτική ΓΣ των μετόχων της 23/05/2024 την έγκριση διανομής μεικτού μερίσματος 0,04 ευρώ/μετοχή.