Μειωμένο κύκλο εργασιών και όγκο πωλήσεων κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2023 ο όμιλος ElvalHalcor, επηρεασμένος από την ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η Ευρώπη και την πτώση της ζήτησης κυρίως στον κατασκευαστικό, αλλά και σε άλλους οικονομικούς κλάδους, συγκριτικά με ένα α’ εξάμηνο 2022 που είχε χαρακτηριστεί από υπερβάλλουσα ζήτηση στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Ειδικότερα, ο όγκος πωλήσεων του ομίλου μειώθηκε κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, με τον κλάδο αλουμινίου μάλιστα να πετυχαίνει ελαφριά αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 1%, εξαιρώντας την επίπτωση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ από το β’ τρίμηνο (-0,8% συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωσή της.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,79 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023, μειωμένος κατά 8,6%, συγκριτικά με 1,96 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2002. Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη a-EBITDA μειώθηκαν κατά 18% και διαμορφώθηκαν στα 130,9 εκατ. ευρώ, έναντι 159,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος, παραμένοντας πάντως σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του α’ εξαμήνου 2021 (85,2 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 28,8 εκατ. ευρώ, έναντι 121 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, ενώ η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, η μείωση του κεφαλαίου κίνησης και η ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων έδωσαν στον όμιλο τη δυνατότητα να μειώσει τον καθαρό δανεισμό του κατά 70 εκατ. ευρώ από την 31η Δεκεμβρίου 2022 και κατά 163,3 εκατ. ευρώ από το α’ εξάμηνο 2022.

Οι επιμέρους κλάδοι
Στον κλάδο του αλουμινίου, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 12,1%, στα 863,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 982,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης των τιμών των μετάλλων και της επίδρασης της απο-ενοποίησης της ΕΤΕΜ. Ο κλάδος έδωσε έμφαση σε προϊόντα που απευθύνονται σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και αγορές όπου η ζήτηση ήταν περισσότερο ανθεκτική, αντισταθμίζοντας τον αντίκτυπο αγορών που επλήγησαν περισσότερο από την αύξηση των επιτοκίων, όπως ο κλάδος δόμησης και κατασκευών. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, ο Τομέας Αλουμινίου της μητρικής εταιρείας διέθεσε περίπου 34,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες επενδύσεις για τις θυγατρικές του κλάδου ανήλθαν στα 4,7 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό.

Στον κλάδο του χαλκού, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 927,3 εκατ. ευρώ, έναντι 977,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, επηρεαζόμενος αρνητικά από τις μειωμένες τιμές των μετάλλων και τον μειωμένο όγκο πωλήσεων. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν μείωση κατά 7,8% για την περίοδο καθώς η μείωση της ζήτησης που ξεκίνησε από το β’ εξάμηνο του 2022 συνεχίστηκε, επηρεάζοντας κυρίως τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού και δευτερευόντως τους σωλήνες χαλκού. Αντίθετα, θετική ήταν η πορεία των πωλήσεων της θυγατρικής Sofia Med. Αναφορικά με τις επενδύσεις του κλάδου, διατέθηκαν περίπου 12,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία ποσό 4,5 εκατ. αφορούσε επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της εταιρείας, ενώ ποσό 7,8 εκατ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build