Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έκανε γνωστά τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνάς της για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, για το έτος 2022. Ανάμεσα στα δεδομένα που κατέγραψε η εν λόγω έρευνα είναι και το ότι το σύνολο των επενδύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, για το 2022, ανήλθε στο ποσό των 12,4 εκατομμυρίων ευρώ και ήταν αυξημένο σε σχέση με το 2021 (9,7 εκατομμύρια ευρώ) και το 2020 (10,6 εκατομμύρια ευρώ).

Ο σκοπός της έρευνας και οι βασικές μεταβλητές της
Σκοπός της έρευνας αποτελεί η παρουσίαση στοιχείων για την κατανάλωση ενέργειας, τις επενδύσεις, καθώς και τα απορρίμματα των επιχειρήσεων που παράγουν χυτοσίδηρο και χάλυβα. Η έρευνα καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις της Ελλάδας οι οποίες κατατάσσονται στους κλάδους 24.51 και 24.52 της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων της Ε.Ε., Nace Αναθ. 2. Όσον αφορά, δε, στις βασικές μεταβλητές της έρευνας, αυτές είναι τα απορρίμματα χυτοσιδήρου και χάλυβα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι δαπάνες για επενδύσεις.

Ειδικότερα:
• Το σύνολο των απορριμμάτων προς χρήση στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 2022, σε σχέση με το αντίστοιχο σύνολο του έτους 2021, εμφάνισε αύξηση κατά 11,2%.

Αύξηση σε ποσοστό 21,4% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.
• Το σύνολο των απορριμμάτων που καταναλώθηκε στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 2022, σε σύγκριση με το αντίστοιχο σύνολο του έτους 2021, παρουσίασε αύξηση κατά 2,6%.

Αύξηση σε ποσοστό 13,9% είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση της χρονιάς 2021 με τη χρονιά 2020.
• Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 2022, συγκριτικά με την αντίστοιχη κατανάλωση του έτους 2021, παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 0,9%.

Αύξηση κατά ποσοστό 14,1% είχε εμφανιστεί όταν είχε πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.
• Το σύνολο των επενδύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 2022 ανήλθε σε 12,4 εκατομμύρια ευρώ.
Το έτος 2020, το σύνολο των επενδύσεων ήταν 10,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2021, ανήλθε σε 9,7 εκατομμύρια ευρώ.