Το ΚΕ.ΜΕ.Α., στο πλαίσιο της Δράσης συγχρηματοδοτούμενης σε ποσοστό 75% από κοινοτικούς πόρους και 25% από Εθνικούς πόρους με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασία» και της σχετικής του δραστηριότητας για την Προστασία των Υποδομών Ζωτικής σημασίας, αναπτύσσει στις εγκαταστάσεις του πιλοτικό Συντονιστικό Κέντρο, κατόπιν προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών δυνατοτήτων. Κύριος στόχος του Κέντρου είναι η δυνατότητα ανταλλαγής ενημέρωσης και πληροφοριών μεταξύ των φορέων διαχείρισης κρίσεων και πρώτης ανταπόκρισης και των λειτουργών και διαχειριστών των Υποδομών Ζωτικής σημασίας, σε θέματα ασφάλειας.

Η εθνική πλατφόρμα ΕΥΖΣ και το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα στοχεύουν στη συστηματική πληροφόρηση των Υποδομών για το επίπεδο επικινδυνότητά τους, κατόπιν ανάλυση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων και ανθρωπογενών απειλών. Επιπλέον, οι λειτουργοί των υποδομών καλούνται να παρέχουν πιλοτικά αναφορά των έκτακτων περιστατικών ασφάλειας που υπερβαίνουν τα όρια της Υποδομής τους, μέσω ασφαλούς διαδικτυακής εφαρμογής, με σκοπό την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων καθώς και την αποτύπωση περιστατικών ασφάλειας. Η επιστημονική επεξεργασία των τελευταίων, σε συνεργασία με τις Υποδομές και τους επιχειρησιακούς φορείς, γίνεται για λόγους βελτίωσης του σχεδιασμού προστασίας των υποδομών σε εθνικό επίπεδο. Το κέντρο και οι λειτουργίες του αναπτύσσονται στα πρότυπα των ευρωπαϊκών CIWIN και ERNCIP.

Ως «Προστασία» νοούνται όλες οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της λειτουργικότητας, της συνέχειας και της ακεραιότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας με στόχο την αποτροπή, τον μετριασμό και την εξουδετέρωση απειλής, κινδύνου ή τρωτού σημείου (ΠΔ 39/2011).

Κύριοι στόχοι του Συντονιστικού Κέντρου
Το Συντονιστικό κέντρο (ΣΚ) έχει ως στόχους τους παρακάτω:

 • Ενδυνάμωση της συνεργασίας και επικοινωνίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε θέματα ασφάλειας.
 • Συνεχής ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών βελτίωσης του επιπέδου ασφάλειας των υποδομών.
 • Δυνατότητα ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ:
  α) των Εθνικών Αρχών,
  β) των εμπλεκόμενων Φορέων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων,
  γ) των λειτουργών/διαχειριστών των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.
 • Επίσης στόχος του ΣΚ είναι η διαχείριση των κινδύνων, όπως :
  » Ανθρωπογενείς απειλές (Threats),
  » Φυσικοί κίνδυνοι (Natural Hazards),
  » Τεχνολογικοί κίνδυνοι (Technological hazards).
 • Αναπόσπαστο κομμάτι του ΣΚ αποτελεί το Πληροφοριακό Σύστημα, που στοχεύει στην:
  » Συστηματική πληροφόρηση για το επίπεδο επικινδυνότητας,
  » Εφαρμογή Αναφοράς Έκτακτων Περιστατικών,
  » Αποτύπωση των περιστατικών ασφάλειας σε χάρτη σε επίπεδο χώρας,
 • Στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΚ εντάσσεται κάθε κίνδυνος/απειλή η εκδήλωση του οποίου μπορεί να έχει αντίκτυπο στη λειτουργία των υποδομών στην περιοχή που θα εκδηλωθεί, έχει δηλαδή χωρική διάσταση και μπορεί να οριστεί με γεωγραφικές διαστάσεις.
 • Ο τρόπος διαχείρισης της πληροφορίας για τους κινδύνους/απειλές απο το ΣΚ είναι ο ίδιος, ανεξαρτήτως του είδους του κινδύνου (all hazards approach).
 • Συστηματική χαρτογράφηση φυσικών κινδύνων και απειλών σε χαρτογραφικό υπόβαθρo υψηλής ανάλυσης, στο οποίο αποτυπώνονται επεξεργασμένα δεδομένα από διαφορετικές πηγές και υπηρεσίες για την ενημέρωση των υποδομών για το περιβάλλον ασφάλειας στην περιοχή τους.
 • Εκτίμηση και χαρτογραφική απεικόνιση του επιπέδου της διακινδύνευσης (risk) κάθε Υ.Ζ.Σ ως προς επιμέρους κινδύνους και απειλές, καθώς και του ενδεχόμενου αντικτύπου σε διασυνδεδεμένες Υποδομές.
 • Αναφορά και καταγραφή έκτακτων περιστατικών (ασφάλεια) στις Υ.Ζ.Σ σε πραγματικό χρόνο για τη διασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού και έγκαιρης ανταπόκρισης, καθώς και αποθήκευση, διαχείριση και στατιστική ανάλυση των περιστατικών με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού προστασίας των υποδομών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το Συντονιστικό Κέντρο αποτελείται από:

 • τον φυσικό χώρο φιλοξενίας και λειτουργίας του ΣΚ,
 • την υλικοτεχνική υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών (h/w -s/w ), Video wall, σύστημα τηλεδιάσκεψης, workstations, servers, και servers Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών GIS,
 • την εθνική πλατφόρμα με τα υποσυστήματα εκτίμησης επικινδυνότητας (RISK):
  » Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών GIS
  » Λογισμικό για δημιουργία χαρτών χωρικής κατανομής επικινδυνότητας για κρίσιμες υποδομές .
 • την εθνική πλατφόρμα με τα υποσυστήματα καταγραφής και αναφοράς περιστατικών (REPORTING). Στο υποσύστημα καταγράφονται τα στοιχεία του λειτουργού της υποδομής, τα στοιχεία της υποδομής ( Είδος/Τομέας, Θέση), τα στοιχεία του περιστατικού, όπως: ώρα έναρξης/λήξης, προέλευση (φυσικής, ανθρωπογενής, ατύχημα), ο αντίκτυπος και ο χαρακτηρισμός σοβαρότητας του περιστατικού.

Η κα Έλλη Παγουρτζή είναι Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ και Project Manager Δράσης Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών ΚΕ.ΜΕ.Α.