Σήμερα, Τρίτη 22/06, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ με ηλεκτρονικά μέσα, για να περιοριστεί η διάδοση της COVID-19 και να διασφαλιστεί η υγεία των μετόχων, των εργαζομένων της εταιρείας και γενικά του κοινού. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αποτέλεσαν αντικείμενο ψηφοφορίας ήταν τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του N. 4548/2018 για τη χρήση 2020 .

5. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2020.

6. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

7. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

8. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).

9. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του N. 4706/2020.

10. Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-Ορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών.

11. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.

12. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και λοιπές ανακοινώσεις.

Τα πρώτα δύο θέματα “τράβηξαν” το ενδιαφέρον

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα δύο πρώτα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, οι οικονομικές καταστάσεις δηλαδή του 2020, παρουσιάστηκε στους μετόχους ότι τα συνολικά έσοδα του 2020 κυμάνθηκαν σε 892 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 δισ. ευρώ το 2019, με την πτώση να οφείλεται στον κλάδο των κατασκευών. Ο δανεισμός “άγγιξε” τα 725 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020, ενώ ήταν 628 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019. Τα ίδια κεφάλαια κυμάνθηκαν σε 332 εκατ. ευρώ (από 533 το 2019), με την πτώση να οφείλεται κυρίσως στις ζημιές μετά από φόρους.

Τα ταμειακά διαθέσιμα έφτασαν 406 εκατ. ευρώ το 2020 έναντι 463 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ το ΕΒΙΤDA τα 30 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 80 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Επίσης, υπήρξε εισήγηση για μη διανομή μερίσματος, η οποία έγινε δεκτή. Τα αποτελέσματα έγιναν δεκτά σε ποσοστό 96,4%.

Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση επί του δεύτερου θέματος, σχετικά με τη συνολική διαχείριση της προηγούμενης διοίκησης για το 2020, με τους μετόχους να αρνούνται να την εγκρίνουν. Το εν λόγω θέμα απορρίφθηκε από το 81,54% των μετόχων, με αποτέλεσμα να μην εγκριθεί η συνολική διαχείριση της προηγούμενης διοίκησης. Λίγο νωρίτερα, στα πλαίσια της εισήγησής του, ο κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, Πρόεδρος του ομίλου Eλλάκτωρ και Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης, σχολίασε σχετικά πως η διοίκηση πρότεινε να μην εγκριθεί η συνολική διαχείριση για τη χρήση του 2020, καθώς “βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαχειριστικός έλεγχος για τα πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης (σ.σ.: Καλλιτσάντσης – Εξάρχου)”.