Όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος, ο Κύκλος Εργασιών παρουσίασε κάμψη της τάξης του 14%,  φτάνοντας τα €193 εκατ. έναντι €225 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2020. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ήταν επίσης μειωμένα, μιας και ανήλθαν σε €40 εκατ. έναντι €51 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των Παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της COVID-19 και των μέτρων περιορισμού (-€11,7 εκατ. έναντι του 1ου 3μήνου ‘20), του κλάδου της Κατασκευής (-€8,5 εκατ. έναντι του 1ου 3μήνου ‘20), αλλά και η σημαντική βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (+€7,8 εκατ. έναντι του 1ου 3μηνου ‘20) επηρέασαν το EBITDA του Ομίλου.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.03.2021 σε €403 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ. και καταθέσεις €38 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €715 εκατ. στις 31.03.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020, διαμορφώνοντας το δείκτη Net Debt / EBITDA σε 4,4x.

  • Στις Παραχωρήσεις, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €19,5 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2021, έναντι €31,3 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2020 (-38%), με την απόδοση να επηρεάζεται από το lockdown.
  • Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA παρουσίασε αύξηση κατά 39% και διαμορφώθηκε σε €27,6 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2021 έναντι €19,8 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.
  • Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,3 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2021 έναντι €4,0 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020 (+6%).
  • Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA παρουσίασε μείωση 39% και διαμορφώθηκε σε €0,8 εκατ. το 1ο 3μηνο έναντι €1,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 κυρίως λόγω των επιπτώσεων του lockdown.
  • Στην Κατασκευή, το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιά €10 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι ζημιάς €1 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Ο Ευθύμης Μπουλούτας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ σχολίασε τα αποτελέσματα, δηλώνοντας: “Παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της COVID-19, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επέδειξε ανθεκτική λειτουργική επίδοση με Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΕBITDA) στα €40 εκατ. έναντι €51 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης στη λειτουργική και χρηματοοικονομική του δομή. Ήδη ολοκληρώθηκε ομολογιακό δάνειο €50 εκατ. στην ΆΚΤΩΡ, το οποίο σε συνδυασμό με την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως €120,5 εκατ. δημιουργούν νέες βάσεις και προοπτικές βελτίωσης στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου”.

1. Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο 1ο τρίμηνο 2021

Κέρδη & Ζημιές

 Μείωση εσόδων κατά 14% έναντι του 1ου τριμήνου 2020

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το 1ο 3μηνο 2021 σε €193 εκατ. έναντι €225 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, μειωμένα κατά 14%, (ή κατά €32 εκατ.). Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €33 εκατ. (από €130 εκατ. σε €97 εκατ.). Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε μείωση εσόδων κατά €10 εκατ. (από €50 εκατ. σε €40 εκατ.), ενώ οι κλάδοι ΑΠΕ και Περιβάλλον παρουσίασαν αύξηση εσόδων κατά €8 εκατ. (από €24 εκατ. σε €32 εκατ.) και €2 εκατ. (από €22 εκατ. σε €24 εκατ.) αντίστοιχα σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2020.

Κόστος Πωληθέντων μειωμένο κατά 10% έναντι του 1ου τριμήνου ’20

Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε €143 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021, έναντι €159 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020,  μειωμένο κατά 10%, ή κατά €16 εκατ.

Μειωμένο μεικτό κέρδος

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €50 εκατ. το 1ο  3μηνο 2021 έναντι €66 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 ή 24% μείωση. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τους κλάδους της Κατασκευής (μεικτές ζημιές €7 εκατ.  το 1ο 3μηνο 2021 έναντι μεικτό κέρδος €4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020) και των Παραχωρήσεων (μείωση μεικτού κέρδους από €33 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 σε €22 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021), η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση κατά €7 εκατ. που σημείωσε το μεικτό κέρδος του κλάδου των ΑΠΕ κατά την ίδια περίοδο.

Έξοδα διοίκησης μειωμένα 24% έναντι του 1ου  τριμήνου ’20

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €12,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €16,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, μειωμένα κατά 24% και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο εξόδων διοίκησης των τελευταίων 9 τριμήνων.

Έξοδα διάθεσης στα ίδια επίπεδα με το 1ο τρίμηνο ’20

Τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν σε €0,9 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 1ο 3μηνο 2020.

Το περιθώριο EBITDA στο 21%

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €40,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021, σε σύγκριση με €50,5 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, σημειώνοντας μείωση 20%, δηλ. €10,3 εκατ.  Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε σε 20,8% το 1ο 3μηνο 2021 έναντι περιθωρίου 22,5% το 1ο 3μηνο 2020.

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €26,7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €26 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Το EBIT διαμορφώθηκε σε €13,4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 σε σύγκριση με €24,5 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Ζημιές προ φόρων €7 εκατ. το 1ο τρίμηνο ’21

Οι ζημιές προ φόρων ήταν €7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 σε σύγκριση με κέρδη €2,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Καθαρά Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές €9,9 εκατ. έναντι ζημιών €8,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Ισολογισμός

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 31.03.2021 σε €2,88 δισ. έναντι €2,82 δισ. στις 31.12.2020, σημειώνοντας αύξηση κατά €59 εκατ. που οφείλεται κυρίως στην αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου (έναρξη παραχώρησης 01.01.2021).

€403 εκατ. ταμειακά και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ανήλθαν στις 31.03.2021 σε €403 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020.

Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ.), ανήλθε στις 31.03.2021 σε €1.081 εκατ. έναντι €1.082 εκατ. στις 31.12.2020.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ. και καταθέσεις €38 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €715 εκατ. στις 31.03.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020.

Ίδια Κεφάλαια μετόχων  €224 εκατ.

Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €224 εκατ. έναντι €230 εκατ. στις 31.12.2020 καθώς τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα του 3μήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημιά €5,5 εκατ. έναντι ζημιάς €11,6 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020.

2. Επίδοση ανά τομέα στο 1ο τρίμηνο 2021

Κατασκευή

Επαναπροσδιορισμός μεγέθους του κλάδου της Κατασκευής

Το  1ο 3μηνο 2021 ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε έσοδα €97 εκατ., μειωμένα κατά 26% (ή €33 εκατ.) έναντι εσόδων €130 εκατ. το 1ο  3μηνο 2020, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.

EBITDA : -€9,8 εκατ. το 1ο  τρίμηνο ’21

Το EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€9,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι -€1,2 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Το 1ο 3μηνο 2021 οι ζημιές προ φόρων ήταν €15,4 εκατ. έναντι ζημιών €6,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

 Ανεκτέλεστο

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 31.03.2021 σε €1.7 δισ. Το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβάνει νέα έργα οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφούν.

Παραχωρήσεις

Η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα περιορισμού είχαν σημαντική επίπτωση στο 1ο τρίμηνο ’21

Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €40,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021, μειωμένα κατά 20% έναντι εσόδων €50,4 εκατ. το 1ο  3μηνο 2020. Η μείωση των εσόδων στο 1ο 3μηνο 2021 οφείλεται  στη μειωμένη κυκλοφορία  (Αττική Οδός –28%) ως αποτέλεσμα των  περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Μείωση EBITDA κατά 38% έναντι του 1ου τριμήνου ’20

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων ανήλθε σε  €19,5 εκατ. το 1ο  3μηνο 2021 έναντι €31,3 εκατ. το  1ο 3μηνο 2020 παρουσιάζοντας μείωση κατά 38%.

Το 1ο  3μηνο 2021 οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε €4,2 εκατ. έναντι κερδών €5,2 εκατ. το 1ο  3μηνο 2020.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ανεπηρέαστες από το COVID-19

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο  3μηνο 2021 ανήλθε σε €32,5 εκατ. έναντι  €23,9 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 36%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος.

Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 1ο  3μηνο 2021 ανήλθε σε €27,6 εκατ. έναντι €19,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 40% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.

Το 1ο 3μηνο 2021 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €18,4 εκατ. έναντι €12,1 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 (+52%).

Δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο Αιολικών στην Ελλάδα

493 MW εγκατεστημένη ισχύς στις 31.03.2021. Επιπλέον άδειες ισχύος έως και 496MW βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου με την EDPR.

Περιβάλλον

Αύξηση κύκλου και εργασιών EBITDA

Τα έσοδα του Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε €24,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021, αυξημένα από τα €22,4 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 κατά 8%.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,3 εκατ. το 1ο  3μηνο 2021 έναντι €4 εκατ. το 1ο  3μηνο 2020 (+6%).

Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €2,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Ανάπτυξη Ακινήτων

Μείωση κύκλου εργασιών και EBITDA

Τα έσοδα του τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων διαμορφώθηκαν στα €1,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021, έναντι €1,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020, μειωμένα κατά 32%, λόγω επίπτωσης του COVID-19.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €0,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι €1,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 (-38%).

Οι ζημιές προ φόρων ήταν €0,1 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι κερδών €0,3 εκατ.  το 1ο  3μηνο 2020.