Τα βασικά της οικονομικά μεγέθη για τη χρήση 2023 έκανε γνωστά η Ελλάκτωρ, επισημαίνοντας ότι τα καθαρά κέρδη της ήταν 116 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,6 εκατ. πέρυσι. Ακόμη, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 242,2 εκατ. ευρώ και αυξημένα κατά 46% σε σχέση με το 2022, με περιθώριο EBITDA 63%. Όσο για τα κέρδη προ φόρων, ήταν 143,6 εκατ. ευρώ, όταν το 2022 ήταν 28,8 εκατ. (αύξηση +400%). Επίσης, η εταιρεία κατέγραψε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 73,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του ομίλου ανήλθαν, την 31/12/2023, σε 521 εκατ. ευρώ, έναντι 364 εκατ. στο τέλος του 2022. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ήταν 975 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,80 ευρώ ανά μετοχή. Τα ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας ήταν 897 εκατ. ευρώ, ήτοι 2,57 ευρώ/μετοχή.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου μαζί με τις διακοπείσες δραστηριότητες, έχουν ως εξής:
– Συνολικές πωλήσεις ομίλου 808,5 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (1.043,5 εκατ.), λόγω της μείωσης των εσόδων του κλάδου του περιβάλλοντος και της μη ενσωμάτωσης του κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η πώληση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.
– Συνολικό EBITDA ομίλου 229 εκατ. ευρώ, ενώ το 2022 το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε σε 239,2 εκατ. ευρώ.
– Συνολικά κέρδη προ φόρων ομίλου: 116,3 εκατ. ευρώ, έναντι 67,7 εκατ. πέρυσι (αύξηση 72%).
– Συνολικά καθαρά κέρδη ομίλου: 85,2 εκατ. ευρώ, έναντι 21,2 εκατ. πέρυσι, (μετά τα αποτελέσματα της πώλησης των κλάδων κατασκευής/ΑΠΕ διαμορφώθηκαν σε 80,1 εκατ. ευρώ, έναντι 518,6 εκατ. αντίστοιχα).

Οι κλάδοι παραχωρήσεων, ανάπτυξης ακινήτων, κατασκευής
Η Ελλάκτωρ επισημαίνει, πως το 2023 τα έσοδα του κλάδου των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 283 εκατ. ευρώ, έναντι 269 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% ή 14 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο τομέας της ανάπτυξης ακινήτων εμφάνισε στο 2023 έσοδα ύψους περίπου 10,4 εκατ. ευρώ, έναντι εσόδων 9,8 εκατ. για το 2022 (αύξηση κατά 6% ή 0,5 εκατ. ευρώ). Τέλος, επειδή το 2023 πωλήθηκε το σύνολο των μετοχών της Άκτωρ ΑΤΕ στην Intrakat, η Ελλάκτωρ παρουσίασε τις δραστηριότητες της κατασκευής ως διακοπείσες, τονίζοντας πως περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες της Άκτωρ ΑΤΕ και των συμμετοχών της μέχρι την 07/11/2023. Το διάστημα 01/01-07/11/2023, ο τομέας της κατασκευής σημείωσε έσοδα 421 εκατ. ευρώ, έναντι 542,8 εκατ. για το 2022, σημειώνοντας μείωση 22,4%. Όπως εξηγεί η εταιρεία, η μείωση αυτή «προέρχεται κυρίως από την ενοποίηση του κλάδου για διάστημα 10 μηνών εντός του 2023 λόγω της πώλησης του συνόλου των μετοχών της Άκτωρ ΑΤΕ στην Intrakat».