Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020 δημοσίευσε ο όμιλος Ελλάκτωρ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εταιρεία, για περισσότερα από 70 χρόνια, ο Όμιλος Ελλάκτωρ, μέσα από σύγχρονα έργα Υποδομής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λειτουργεί ως βασικός μοχλός ανάπτυξης των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται αλλά και της χώρας γενικότερα.

Συνδυάζοντας την πολυετή αυτή διαδρομή του, τη βαθιά τεχνογνωσία των ανθρώπων του και την καινοτόμα φιλοσοφία του, ο Όμιλος Ελλάκτωρ επιχειρεί με περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, στοχεύοντας πάντα στη συνεπή και συνεχή δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το σύνολο της κοινωνίας.

Έχοντας τοποθετήσει στο επίκεντρο της επιχειρησιακής του δραστηριότητας την ουσιαστική προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, εναρμονισμένος με τις διεθνείς πρακτικές και τους παγκόσμιους στόχους της Βιώσιμης ανάπτυξης, ο Όμιλος συστηματοποιεί τις προσπάθειές του, με στόχο την αύξηση της θετικής του επίδρασης και προσφοράς στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις του Ομίλου Ελλάκτωρ για το 2020, στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορείτε να βρείτε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020.