Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (RIC: HELr.AT, Bloomberg: ELLAKTOR:GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του A’ Εξαμήνου 2022.

Ι. Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου στο Α’ Εξάμηνο 2022.

Αποτελέσματα.

Δεδομένης της αναμενόμενης πώλησης του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες αυτού του κλάδου παρουσιάζονται ξεχωριστά, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 – «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». Για λόγους συγκρισιμότητας τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου ΑΠΕ παρουσιάζονται  και ως μέρος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αλλά και διακριτά για τη σωστή και πλήρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου για το Α΄ Εξάμηνο 2022:

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Διακοπείσες Δραστηριότητες

ΑΠΕ

Σύνολο
εκατ. H1’21 H1’22 YoY H1’21 H1’22 YoY H1’21 H1’22 YoY
Πωλήσεις 341,7 425,7 25% 51,6 53,7 4% 393,3 479,4 22%
Κόστος πωληθέντων* (307,9) (323,7) (5%) (10,4) (10,1) 2% (318,2) (333,8) (5%)
Μεικτό κέρδος* 33,8 102,1 >100% 41,3 43,5 5% 75,1 145,6 94%
Έξοδα διάθεσης & διοίκησης* (25,4) (27,4) (8%) (0,6) (0,6) (4%) (26,0) (28,0) (8%)
Λοιπά έσοδα & λοιπά κέρδη/(ζημίες)* 2,6 (3,1) <(100%) (0,0) 0,6 >100% 2,6 (2,5) <(100%)
Μερίδιο κέρδους /(ζημίας) από συμμετοχές κύριων δραστηριοτ. (1,8) 1,5 >100% (0,0) (0,1) <(100%) (1,8) 1,5 >100%
EBITDA 9,2 73,1 >100% 40,7 43,4 7% 49,9 116,5 >100%
EBITDA Margin (%) 3% 17%   79% 81% 13% 24%
EBITDA συγκρίσιμο 35,4 82,1 >100% 40,7 43,4 7% 76,1 125,5 65%
Συγκρίσιμο EBITDA Margin (%) 10% 19%   79% 81% 19% 26%  
Αποσβέσεις (43,0) (41,1) 5% (12,4) (12,4) 0% (55,4) (53,4) 4%
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (33,8) 32,1 >100% 28,3 31,0 10% (5,5) 63,1 >100%
Έσοδα από μερίσματα 0,8 1,5 81% 0,0 0,0 n.m. 0,8 1,5 81%
Χρηματοοικονομικά έσοδα & (έξοδα) (37,2) (28,0) 25% (5,9) (5,7) 4% (43,1) (33,7) 22%
Κέρδη/(ζημίες)προ φόρων (70,2) 5,6 >100% 22,4 25,3 13% (47,8) 30,9 >100%
Φόρος εισοδήματος (5,4) (13,0) <(100%) (1,2) (5,5) <(100%) (6,7) (18,5) <(100%)
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) (75,6) (7,4) 90% 21,1 19,9 (6%) (54,5) 12,4 >100%

 

*Χωρίς αποσβέσεις

Το συγκρίσιμο EBITDA του Α’ Εξαμήνου 2022 δεν περιλαμβάνει την εφάπαξ επιβάρυνση ποσού €9,0 εκατ., λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας “Ελπίς” στην Αττική Οδό, ενώ στο Α’ Εξαμήνου 2021 στο συγκρίσιμο EBITDA περιλαμβάνεται προσαρμογή ύψους €26,2 εκατ., σχετιζόμενη με απώλεια διαιτησίας στο Κατάρ, επηρεάζοντας τον κατασκευαστικό τομέα.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1ου Εξαμήνου 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

«Οι οικονομικές επιδόσεις του πρώτου Εξαμήνου 2022 της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, επιβεβαιώνουν τη νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σε συνέχεια της προσφοράς εξαγοράς από  τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ  (ΜΟΕ) του 75% νέας εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και με δεδομένη τη θετική απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ την 25.08.2022 για τη συναλλαγή, οι δραστηριότητες του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν πλέον για τον Όμιλο διακοπείσες δραστηριότητες, σύμφωνα με την εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες». Παρουσιάζονται, ωστόσο, ως μέρος του Ομίλου για σκοπούς συγκρισιμότητας των μεγεθών αλλά και διακριτά για την ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Ο Όμιλος παρουσίασε έσοδα €479 εκατ., αυξημένα κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εκ των οποίων τα €426 εκατ. είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) €125,5 εκατ., αυξημένα κατά 65%, από τα οποία τα €82,1 αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €30,9 εκατ. εκ των οποίων τα €5,6 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν για τον Όμιλο σε €12,4 εκατ. έναντι ζημιών €54,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ωστόσο για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν ζημίες €7,4 εκατ.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα, της οποίας το ανεκτέλεστο ανέρχεται πλέον σε €2,8 δισ., κατέγραψε οριακή θετική λειτουργική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και μετά από πολλά χρόνια συσσωρευμένων ζημιών.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις προκλήσεις που φέρει σε όλους τους τομείς η ενεργειακή κρίση,  ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ  μετά την εξυγίανση του ισολογισμού του προχωρά με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου που περιλαμβάνει τη δραστική μείωση του δανεισμού και την ανάπτυξη στους κύριους τομείς δραστηριότητάς του. Διαδραματίζουμε πλέον  πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου των υποδομών και στοχεύουμε στη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Στοιχεία Ισολογισμού.

  • €458 εκατ. ταμειακά και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου στις 30.06.2022 διαμορφώθηκε σε €2,9 δισ., στα ίδια περίπου επίπεδα με την 31.12.2021 (€2,8 δισ.).

Τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού) του Ομίλου στις 30.06.2022, συμπεριλαμβανομένων των διαθεσίμων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους €43 εκατ., μειώθηκαν στα €458 εκατ. από €470 εκατ. στις 31.12.2021, κυρίως λόγω της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνεια χωρίς αναγωγή €414,5 εκατ. και καταθέσεις €29,9 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €576 εκατ. στις 30.06.2022, εκ των οποίων €367 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι €578 εκατ. στις 31.12.2021.

Στο σύνολο των δανείων συμπεριλαμβάνονται ποσά από δάνεια της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ χωρίς δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρεία (non recourse debt) ύψους €414,5 εκατ. Δηλαδή χωρίς τα δάνεια της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, το σύνολο των δανείων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 30.06.2022 σε €1.004 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των δανείων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους €252 εκατ.).

  • Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές €42 εκατ. για το 1ο Εξάμηνο 2022

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε θετικό επίπεδο στα €42,3 εκατ. εκ των οποίων τα €12,6 εκατ. αφορούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι λειτουργικών εκροών ύψους €1,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.

  • €307 εκατ. ίδια κεφάλαια μετόχων

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €385 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2022 έναντι €363 εκατ. στις 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα  κατά €22 εκατ., ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε €307 εκατ. την 30.06.2022 έναντι €286 εκατ. την 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα κατά €21 εκατ.