Τα βασικά οικονομικά της μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο του 2024 έκανε γνωστά η Ελλάκτωρ.Σημειώνεται, ότι η εταιρεία παρουσίασε τα στοιχεία διακριτά, σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ΣΔ) και διακοπείσες δραστηριότητες (ΔΔ).Να επισημανθεί, ότι η εταιρεία διευκρινίζει πως οι διακοπείσες δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την Άκτωρ ΑΤΕ.Από τα στοιχεία, λοιπόν, προκύπτει, ότι οι πωλήσεις της Ελλάκτωρ στους πρώτους τρεις μήνες του 2024 ανήλθαν στο ποσό των 90 εκατ. ευρώ και βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα σε σύγκριση με τις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου του 2023 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο ποσό των 51,3 εκατ. ευρώ και, συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2023, σημείωσαν αύξηση σε ποσοστό 15% (1ο τρίμηνο 2023 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 44,7 εκατ. ευρώ).Όσον αφορά στο περιθώριο EBITDA, διαμορφώθηκε στο 57%, έναντι περιθωρίου 49% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.Επιπροσθέτως, τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) της Ελλάκτωρ ανήλθαν σε 32,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 58% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 (σ.σ. 20,4 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες).Αναφορικά με τα καθαρά κέρδη, ήταν 24 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 13,2 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2023.Η αύξηση των καθαρών κερδών, ήταν της τάξης του 82%.

Θετικό το πρόσημο των υπόλοιπων στοιχείων
Από εκεί και έπειτα, στο πρώτο τρίμηνο του 2024 η Ελλάκτωρ κατέγραψε θετικές
λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 35,6 εκατ. ευρώ.Όσον αφορά στην καθαρή ρευστότητα του ομίλου, στις 31/03/2024 ήταν 493 εκατ. ευρώ, όταν στις 31/12/2023 ήταν 308 εκατ. ευρώ.Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε 707 εκατ. ευρώ την 31η Μαρτίου του 2024, έναντι 521 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023.Τέλος, αναφορικά με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Ελλάκτωρ, ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ (σ.σ. 1.004,4 εκατομμύρια ευρώ), ήτοι 2,89 ευρώ ανά μετοχή.