Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (RIC: HELr.AT, Bloomberg: ELLAKTOR:GA) ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη Δ’ Τριμήνου και Οικονομικής Χρήσης 2021:

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2021 ανήλθε σε €915,5 εκατ., αυξημένος κατά 2,6% σε σύγκριση με τη χρήση 2020 (€892,3 εκατ.), ενώ στο Δ΄ τρίμηνο του 2021, ο Κύκλος Εργασιών σημείωσε αύξηση 23,4%, στα €277,8 εκατ. από €225,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Το Μεικτό Κέρδος κατά τη χρήση 2021 ανήλθε σε €207,2 εκατ. αυξημένο κατά 87,3% σε σύγκριση με το 2020 (€110,6 εκατ.).

Η Λειτουργική Κερδοφορία, για τη χρήση 2021, ενισχύθηκε κατά πολύ, με συγκρίσιμα(σ.σ. εξαιρουμένης της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων κατά €26,2 εκατ. συνεπεία αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ) EBITDA €191,1 εκατ., ήτοι αύξηση >100% σε σχέση με τη χρήση 2020 (€34,4 εκατ.).

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), στη χρήση 2021, ανήλθαν σε €164,9 εκατ. έναντι €34,4 εκατ. το προηγούμενο έτος. Στο Δ’ τρίμηνο 2021 το EBITDA ανήλθε σε κέρδη €59,8 εκατ. έναντι ζημιών €78,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA στη χρήση 2021 διαμορφώθηκε σε 21% έναντι 4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ το περιθώριο EBITDA συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης των €26,2 εκατ. διαμορφώθηκε σε 18%.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε κέρδη €53,9 εκατ. έναντι ζημιών €76,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Στο Δ’ Τρίμηνο 2021 το ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε κέρδη €31,8 εκατ. έναντι ζημιών €107,1 εκατ. πέρυσι.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2021 ήταν ζημίες €28,6 εκατ. έναντι ζημιών €149,7 εκατ. στη χρήση 2020. Αντίθετα το Δ’ τρίμηνο 2021 ήταν το δεύτερο συνεχόμενο κερδοφόρο €11,3 εκατ. μετά από 5 ζημιογόνα τρίμηνα (-€125,5 εκατ. πέρυσι).

Το EBITDA του Ομίλου το 2021, ύψους €164,9 εκατ. έναντι €34,4 εκατ. (2020), επηρεάστηκε θετικά, από τη βελτίωση όλων των Κλάδων και συγκεκριμένα:

  • της Κατασκευής, η οποία παρουσίασε βελτίωση κατά 52% μειώνοντας δραστικά τις ζημίες (EBITDA 2021 -€75,4 εκατ. έναντι -€156,3 εκατ. το 2020),
  • των Παραχωρήσεων κατά +€18,7 εκατ., αύξηση 15% (EBITDA €142,8 εκατ.)
  • του Περιβάλλοντος κατά +€12,5 εκατ., αύξηση >100% (EBITDA €16,7 εκατ.)
  • των ΑΠΕ κατά +€11,2 εκατ., αύξηση 15% (EBITDA €84,4 εκατ.) και
  • της Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων κατά +€1,9 εκατ., αύξηση 45%.

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.12.2021 σε €470,4 εκατ. έναντι €405,7 εκατ. στις 31.12.2020 κυρίως λόγω, αφενός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €120,5 εκατ. και αφετέρου της επίτευξης θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους €66,7 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €426 εκατ. και καταθέσεις €13 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €577,9 εκατ. στις 31.12.2021 έναντι €707,1 εκατ. στις 31.12.2020.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2021, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

«Το 2021 ήταν ένα έτος ορόσημο για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Με νέα στρατηγική στόχευση ο Όμιλος πέτυχε να αναδείξει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον κλάδο υποδομών με ταυτόχρονη ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικής του θέσης.

Ταυτόχρονα κατέγραψε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα με λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και περιθώριο λειτουργικών κερδών στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 4 ετών. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρουσίασε για το 2021 αύξηση του κύκλου εργασιών στα €916 εκατ. (+3%) και λειτουργική κερδοφορία €165 εκατ. σε σύγκριση με €34 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τέλος ο Όμιλος παρουσίασε λειτουργικά Κέρδη (EBIT) €54 εκατ. έναντι ζημιών €76 εκατ. το 2020.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου €120 εκατ. η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέγραψε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές €67 εκατ. (σε σύγκριση με ζημιές €24 εκατ. το 2020), μείωσε τον καθαρό δανεισμό στα €578 εκατ. ενώ αύξησε τα ταμειακά διαθέσιμα σε €470 εκατ. Στον κλάδο Κατασκευής η κεφαλαιακή ενίσχυση κατά €99 εκατ., επέτρεψε την επανεκκίνηση των έργων και τη σταδιακή ανάκαμψη του κύκλου εργασιών, τάση που είναι εμφανής κατά το 2ο εξάμηνο του έτους. Ο κλάδος αναδιαρθρώθηκε κεφαλαιακά, περιόρισε δραστικά τις ζημίες του σε επίπεδο EBITDA, ενώ κατόρθωσε να υπογράψει πλειάδα νέων έργων με το ανεκτέλεστο να ανέρχεται πλέον σε €2,5 δισ.

Τέλος η βιώσιμη ανάπτυξη τοποθετήθηκε στο επίκεντρο της επιχειρησιακής δραστηριοποίησης του Ομίλου. Αποτελούμε πλέον ένα Όμιλο με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα με παραγωγή 1,380GWh ενέργειας από πράσινες πηγές ενώ η δραστηριότητά μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέτρεψε την εκπομπή 2,7εκατ. τόνων CO2 ισοδύναμου.

Εκτιμούμε ότι το 2021 τέθηκαν τα θεμέλια ώστε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ να επιτελέσει ουσιαστικό ρόλο σε ένα περιβάλλον με αυξημένη ζήτηση σε έργα παραχωρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυκλικής οικονομίας και υποδομών και τη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους μας».