Ηλεκτρονικό, ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό προκήρυξε το Ελληνικό Κτηματολόγιο, δημοπρατώντας υπηρεσίες συµβούλου τεχνικής υποστήριξής του. Η υποστήριξη που ζητά το Ελληνικό Κτηματολόγιο αφορά στη διοίκηση, στον συντονισµό, στην παρακολούθηση και, εν τέλει, στην επίσπευση των έργων της κτηµατογράφησης και ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηµατολογίου, µε στόχο τη διασφάλιση της ολοκλήρωσής τους εντός των χρονοδιαγραµµάτων που έχουν τεθεί, καθώς και στην προετοιµασία του οργανισµού για την περίοδο µετά το πέρας της κτηµατογράφησης. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι 2.405.600 ευρώ με ΦΠΑ. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει στον ανάδοχο που θα αναδειχθεί πρόσθετες υπηρεσίες. Το δικαίωµα της προαίρεσης είναι 1.804.200 ευρώ, συν ΦΠΑ. Άρα, η συνολική µέγιστη εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, με το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται σε 4.209.800 ευρώ με ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύµβασης είναι 18 µήνες.