Η ΔΕΗ δημοσιοποίησε σήμερα την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης η οποία έχει συνταχθεί βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Global Reporting Initiative (GRI), καθιστώντας γνωστό το σύνολο του έργου της και των πρακτικών που ακολουθεί για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

H Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του ομίλου έλαβε για πρώτη φορά ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση περιορισμένου εύρους (indented limited assurance), καλύπτοντας τις απαιτήσεις της “βασικής” (Core) επιλογής του προτύπου GRI αναφορικά με 14 βασικούς δείκτες της ΔΕΗ και 7 βασικούς δείκτες, αντίστοιχα για τις θυγατρικές του ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Παράλληλα, στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 παρουσιάζονται για πρώτη φορά:

  • τα αποτελέσματα του υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο των Scope 1, Scope 2 αλλά και αρκετών κατηγοριών του Scope 3 που εκλύονται από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ και των θυγατρικών της (Λιγνιτική Μεγαλόπολης, Λιγνιτική Μελίτης), αλλά και των εκπομπών Scope 1 και 2 για τον ΔΕΔΔΗΕ, βάσει του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Οι υπολογισμοί αυτοί αποτελούν μία πολύ σημαντική βάση ώστε να μπορέσει να μειώσει ο Όμιλος περαιτέρω τις εκπομπές του στο μέλλον, μέσα από την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των δεσμεύσεων της χώρας μας, στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών και θεσμών που συμμετέχει για μηδενικούς ρύπους το 2050,
  • η Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Analysis) των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες (για τη ΔΕΗ η Ανάλυση Ουσιαστικότητας διενεργείται για πέμπτη φορά). Δώδεκα χιλιάδες ογδόντα έξι (12.086) συμμετέχοντες από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών, αναγνώρισαν και ιεράρχησαν τα Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που τους ετέθησαν, παράλληλα με τις Διοικήσεις των Εταιρειών του Ομίλου με σκοπό τη συμβολή στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση,
  • οι επιδόσεις βάσει του δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και η σταδιακή ανταπόκριση της εταιρείας στις συστάσεις του TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) με τη διαμόρφωση σχετικών κλιματικών σεναρίων και πώς αυτά ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία και την οικονομική επίδοση του Ομίλου ΔΕΗ στο μέλλον,
  • η πρόοδος σε επιμέρους στόχους που είχαν τεθεί από τις Διευθύνσεις της ΔΕΗ για το 2020 και η παρουσίαση των επτά SDG’s (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης) που συμβάλλουν περισσότερο με τις δράσεις και τις επιδόσεις οι Εταιρείες του Ομίλου, από το σύνολο των δεκαεπτά SDG’s που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

Η έκθεση επίσης περιλαμβάνει ενημέρωση για τα σημαντικά στοιχεία του 2021, αλλά και στοιχεία από το νέο επικαιροποιημένο business plan 2022 -2026, ενώ παρουσιάζει και στόχους ESG που έχει θέσει η Εταιρεία για το μέλλον, τους οποίους θα διευρύνει και θα εξελίξει και σε επίπεδο ομίλου με μακροπρόθεσμη προοπτική και θα δημοσιευθούν στην επόμενη Έκθεση.

Ο Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε σχετικά: “Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 αποτελεί την πρώτη αποτύπωση των δράσεών μας για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση, σε επίπεδο Ομίλου. Τα στοιχεία που παρατίθενται επιβεβαιώνουν τις σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνουμε για τον μετασχηματισμό του Ομίλου ΔΕΗ, αποτελώντας παράλληλα την ‘πυξίδα’ για όσα πρέπει να γίνουν στο μέλλον. Είναι η απόδειξη για τη νέα στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης που διαμορφώνουμε και εξελίσσουμε με σκοπό την ενσωμάτωσή της σε όλες τις δομές, την κουλτούρα και την αλυσίδα παραγωγής αξίας του Ομίλου. Σκοπός μας άλλωστε είναι να μπορούμε να διαμοιράζουμε ολοένα και μεγαλύτερη ωφέλεια, μετρήσιμη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους μετόχους μας και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία καθιστώντας τον Όμιλο ΔΕΗ πρωτοπόρο για τον ενεργειακό κλάδο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη”.

Μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης εδώ.