Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συνυπέγραψε, με τον ανάδοχο, τη σύμβαση για την κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων. Η κοινοπραξία των ΕΚΤΕΡ ΑΕ και Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ είναι εκείνη που ανέλαβε να υλοποιήσει αυτό το έργο, ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του οποίου ανερχόταν στο ποσό των 12.486.592,30 ευρώ (με ΦΠΑ). Σημειώνεται, ότι βάσει σχετικού οροσήμου του Ταμείου Ανάκαμψης, το project πρέπει να υλοποιηθεί έως την 31/12/2025.

Το νέο κτίριο
Το προς ανέγερση κτίριο θα είναι συνολικής δόμησης 4.921,65 τετραγωνικών μέτρων και θα διαθέτει υπόγειο. Θα περιλαμβάνει, εξάλλου, ερευνητικά εργαστήρια, υποστηρικτικές αίθουσες σεμιναρίων εκπαίδευσης και ερευνητικών διαδικασιών, γραφειακούς χώρους υποστήριξης, ειδικούς μηχανολογικούς χώρους, εργαστηριακό εξοπλισμό και ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, φωτοβολταϊκό, οπτικοακουστικό εξοπλισμό, βοηθητικούς χώρους εξυπηρέτησης, σύστημα ελέγχου πρόσβασης και χώρους υγιεινής.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή του συνόλου των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ειδικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (όπως ειδικά συστήματα εφεδρικής ισχύος, αδιάλειπτης ισχύος, κλπ). Θα γίνουν, επίσης, οι απαραίτητες περιβαλλοντικές προσαρμογές με την προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας νερού και εργαστηριακών εκροών, όπως και η υλοποίηση του συνόλου των εργαστηριακών πάγκων ερευνητικών εργαστηρίων και ειδικού εξοπλισμού (όπως απαγωγοί, εστίες με φίλτρα προστασίας, κλπ).

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν οι ειδικοί χώροι εργαστηριακών εφαρμογών όπως στείροι χώροι πολλαπλών εφαρμογών, οι χώροι βιοασφάλειας (ενδεικτικά κυτταροκαλλιέργειες) και το σύνολο του απαραίτητου διαδικτυακού εξοπλισμού ενεργών και παθητικών συστημάτων, θα τοποθετηθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός για την δημιουργία των θέσεων εργασίας, θα εκτελεστούν διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και πρόσβασης στο κτίριο όπως και το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών και ενεργειακών παρεμβάσεων για τη δημιουργία κτιρίου ενεργειακά αυτόνομου (nearly zero energy building) με την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάνελ καθώς και των απαραίτητων στεγάστρων τοποθέτησής τους όπου απαιτηθεί.

Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος θα προχωρήσει και στα απαραίτητα έργα διασύνδεσης με την Πανεπιστημιούπολη των Ιωαννίνων, σε έργα προστασίας και ασφάλειας του campus και θα εκπονήσει/προσφέρει και ειδικές μελέτες και υπηρεσίες που θα απαιτηθούν. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση όλων των μελετών (κυρίων και υποστηρικτικών) και όλων των εργασιών, απολύτως τελειωμένων, καθώς επίσης και κάθε δαπάνη (μελετών και εργασιών) απαραίτητη για την εκτέλεση όλων των εργασιών, έστω και αν αυτή δεν καθορίζεται ρητά.