Η Μεταλλειολόγος Μηχανικός που συμμετείχε στο World Tunnel Congress 2023 αναδεικνύει την αξία των γυναικών στον μεταλλευτικό κλάδο.

Μπορεί ο μεταλλευτικός κλάδος να θεωρείται διαχρονικά ένας από τους πιο ανδροκρατούμενους, ωστόσο η «Ελληνικός Χρυσός» πρωτοπορεί έχοντας θεσπίσει το κατάλληλο πλαίσιο για την ύπαρξη ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εργασίας, όπως τονίζει η κυρία Ειρήνη Ψυχάρη, Μεταλλειολόγος Μηχανικός και στέλεχος της «Ελληνικός Χρυσός».

Κυρία Ψυχάρη, ποια η θέση της γυναίκας στο σύγχρονο επιχειρείν, και συγκεκριμένα στον (εντός ή εκτός εισαγωγικών) ανδροκρατούμενο κλάδο των μεταλλευτικών επιχειρήσεων;

Στη σύγχρονη εποχή, οι γυναίκες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε διάφορους κλάδους. H μεγαλύτερη ένταξη και συμμετοχή τους συμβάλλει καθοριστικά στο σύγχρονο επιχειρείν, ακόμα και σε ρόλους που μέχρι πρότινος θεωρούνταν στερεοτυπικά «ανδροκρατούμενοι».

Ειδικότερα στον μεταλλευτικό κλάδο, οι γυναίκες ιστορικά αποτελούσαν και αποτελούν τη μειοψηφία στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε περισσότερες γυναίκες να έχουν ενταχθεί σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία. Αν και έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε, οι εταιρείες πλέον φαίνεται να αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την αξία που προσδίδουν οι γυναίκες στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών προοπτικών και δεξιοτήτων για την πρόοδο και την ανάπτυξή του.

Ποια είναι η στρατηγική και φιλοσοφία της Hellas Gold και της μητρικής της Eldorado Gold, όσον αφορά στη διαφορετικότητα και κυρίως στον ρόλο της γυναίκας;

Η Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ειρήνη Ψυχάρη επί το έργον στα μεταλλεία Κασσάνδρας της «Ελληνικός Χρυσός»

Η «Ελληνικός Χρυσός» αναγνωρίζει έμπρακτα τη σημασία της διαφορετικότητας και της ισότητας των φύλων στον μεταλλευτικό κλάδο. Γι’ αυτό έχει θεσπίσει το κατάλληλο πλαίσιο για την ύπαρξη ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος εργασίας που αποδέχεται και ενσωματώνει τη διαφορετικότητα και δεν κάνει διαχωρισμούς μεταξύ των δύο φύλων. Mέσα από διάφορες πρωτοβουλίες που εναρμονίζονται και με τη διεθνή στρατηγική του ομίλου της Eldorado Gold, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εργαζομένων της, ανεξαρτήτως φύλου και στερεοτυπικών προσεγγίσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Ελληνικός Χρυσός», στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, διακρίθηκε με το εθνικό Σήμα Ισότητας SHARE για τις δεσμεύσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζει και με τις οποίες αναπτύσσει μια εταιρική κουλτούρα που προωθεί την ίση μεταχείριση των δύο φύλων και την ισότητα στη λήψη των αποφάσεων ανεξαρτήτως φύλου και άλλου είδους διάκρισης. Επιπλέον, η εταιρεία συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία International Women in Mining, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενδυνάμωση των γυναικών της μεταλλευτικής βιομηχανίας, καθώς και στην ωρίμανση και μετάβαση του μεταλλευτικού κλάδου στην εποχή των ίσων ευκαιριών για όλους.

Πώς μπορεί η πολιτεία με το εκπαιδευτικό της σύστημα, αλλά και οι εταιρείες με την ιδιωτική πρωτοβουλία να ξεπεράσουν αυτές τις αγκυλώσεις;

Η εξάλειψη των βαθιά ριζωμένων κοινωνικών στερεοτυπικών αντιλήψεων και η πρόοδος προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων είναι μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί συλλογική προσπάθεια από τους ενδιαφερόμενους φορείς κάθε κλάδου, τους φορείς χάραξης πολιτικής και την κοινωνία στο σύνολό της. Για να είναι αυτό εφικτό πρέπει η συμπερίληψη και η διαφορετικότητα να αναδειχθούν ως προτεραιότητα για όλες τις εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους θα αναπτύξουν πολιτικές και διαδικασίες που θα εγγυώνται την ίση μεταχείριση μεταξύ των φύλλων.

Αυτό σημαίνει ότι θα παρέχουν ίσες ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης, θα συνεργάζονται μεταξύ τους και θα μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές υποστηρίζοντας τη γυναικεία παρουσία στον κλάδο. Εξίσου σημαντικό είναι να καθιερώνουν συστήματα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας. Ακόμη, οι εταιρείες μπορούν να επικοινωνούν την εικόνα της σύγχρονης μεταλλευτικής βιομηχανίας σε νέες γυναίκες, μέσω εκστρατειών ενημέρωσης σε συνεργασία με πανεπιστήμια και σχολεία, ώστε σταδιακά να εξαλειφθεί κάθε προκατάληψη που σχετίζεται με το φύλο.

Ταυτόχρονα, το κράτος πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, ενσωματώνοντας στο πρόγραμμα σπουδών θέματα ισότητας, ίσης μεταχείρισης και αμοιβαίου σεβασμού.

Μια εταιρεία που ενσωματώνει τις αρχές της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, εκτός του ότι κάνει το σωστό, έχει και επιχειρηματικά οφέλη για την ίδια;

Η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων αποδίδει καλύτερα, δημιουργεί λύσεις και βελτιώνει τις λειτουργικές επιδόσεις της επιχείρησης, κάτι που αντανακλάται στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων. Δημιουργώντας ένα περιβάλλον αξιοπρέπειας και αλληλοσεβασμού, οι εταιρείες προσελκύουν και διατηρούν άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο, που φέρουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, εμπειριών και προοπτικών. Αυτή η διευρυμένη δεξαμενή ταλέντων δίνει στην εκάστοτε επιχείρηση ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τέλος, όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι τους εκτιμούν, τους συμπεριλαμβάνουν και τους σέβονται, είναι πιο πιθανό να αφοσιωθούν στην εργασία τους με αποτέλεσμα να ενισχύεται η απόδοσή τους, αλλά και ταυτόχρονα να δεσμευτούν στην επιχείρηση, μειώνοντας σημαντικά τις οικειοθελείς αλλαγές στο προσωπικό, οι οποίες συχνά όταν συμβαίνουν αποδεικνύονται ζημιογόνες για έναν οργανισμό.