Με έναν «αστερίσκο» έγινε δεκτή η αίτηση της Βαράγκης για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Όπως προκύπτει από το κείμενο της επικυρωτικής απόφασης, το δικαστήριο έκανε δεκτή εν μέρει τη σχετική αίτηση της εταιρείας, βάσει της οποίας μεταβιβάζονται στο νέο φορέα, την εταιρεία «Varangis Furniture & Interiors A.E.», το 99% του ενεργητικού της εταιρείας, το σύνολο του προσωπικού και υποχρεώσεις της τάξεως του 15,1% επί των συνολικών υποχρεώσεών της, ενώ τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της εταιρείας και στην συνέχεια η Βαράγκης θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί. Το μόνο σημείο της συμφωνίας εξυγίανσης που δεν αποδέχθηκε το δικαστήριο ήταν ο όρος 3.1.9.

Ο όρος αυτός προέβλεπε ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οποιουδήποτε πιστωτή προς την υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμφωνία, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των κατά τόπο αρμόδιων αρχών (Υποθηκοφυλακείων, Κτηματολογικών Γραφείων και Ενεχυροφυλακείου) για την άρση του συνόλου των υφιστάμενων υποθηκών, ενεχύρων ή κατασχέσεων, η απόφαση του Πτωχευτικού Δικαστηρίου θα επείχε θέση εντολής στον προϊστάμενο του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογικού Γραφείου να προβεί στην άρση των κατασχέσεων/εξασφαλίσεων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επίδοση της απόφασης και να εκδώσει σχετικό πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι το ενδιαφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο πάσης κατάσχεσης ή βάρους.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο όρος αυτός έπρεπε να εξαιρεθεί, καθώς η συμφωνία εξυγίανσης, όταν επικυρωθεί, δεσμεύει μεν το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης, όχι όμως και τρίτους που δεν είναι πιστωτές, (π.χ. υποθηκοφύλακα, προϊστάμενο κτηματολογικού γραφείου, όργανα διοίκησης). Κατά τ’ άλλα, το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της εξυγίανσης, με βάση την έκθεση του εμπειρογνώμονα που εκτιμά ότι η υλοποίηση της συμφωνίας εξυγίανσης μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες υλοποίησης της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build