Βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη παρουσίασε το 2021 η Παπαπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ – Δρομέας, χάρη σε ένα ισχυρό από πλευράς πωλήσεων δεύτερο εξάμηνο, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στη διάρκεια της χρονιάς λόγω της πανδημίας και των ανατιμήσεων. Συνολικά ο όμιλος παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5% (22,10 εκατ. ευρώ έναντι 21,04 εκατ.) συγκριτικά με το 2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά από αναβαλλόμενους φόρους κατέληξαν κέρδη ποσού 1,05 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 749.000 ευρώ το 2020.

Όπως αναφέρει στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της η εταιρεία, παρά το γεγονός ότι εξάγει την πλειονότητα της παραγωγής της και χάρη στην εκτέλεση συμβάσεων μεγάλων έργων έχει εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό ύψος ετήσιων πωλήσεων για τα επόμενα χρόνια, η αύξηση της αξίας των υλικών και της ενέργειας θα έχει επίδραση στην αποτελεσματικότητά της. Οι πωλήσεις της Δρομέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούν τον ένα από τους δύο σημαντικούς πυλώνες της εταιρείας, σε ένα έργο της τάξης των 25 εκατ. ευρώ περίπου για την επόμενη 5ετία.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη το Μάρτιο του 2021 και η εταιρεία έλαβε υπ’όψιν την ανοδική προοπτική των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας στην προσφορά της, ενώ η σύμβαση προβλέπει αναθεώρηση των τιμών αναλόγως των συνθηκών. Ο άλλος μεγάλος πυλώνας πωλήσεων είναι ο Γερμανικός Στρατός όπου η εταιρεία εκτελεί έργα για την επόμενη 4ετία της τάξης των 50 εκατ. ευρώ. Στις συμβάσεις αυτές, οι οποίες στην πλειονότητά τους προέρχονται από παλαιότερες του κορονοϊού προσφορές, μετά από τεκμηριωμένη παρουσίαση των αυξήσεων Α΄ και Β΄ υλών και ενέργειας από την εταιρεία, έγιναν αποδεκτές ανάλογες αναθεωρήσεις τιμών ικανές να διατηρήσουν σε μεγάλο ποσοστό την κερδοφορία που αρχικά προϋπολογιζόταν από την υλοποίηση των έργων για τη Δρομέας.

Σημειώνεται ότι η εισηγμένη εντός του 2021 αναθεώρησε τρεις φορές τον τιμοκατάλογό της, προσπαθώντας να εξισορροπήσει την αύξηση του κόστους που της επιβλήθηκε μέσω της αύξησης του κόστους ενέργειας αλλά και υλικών απορροφώντας ένα μέρος και μετακυλίοντας το υπόλοιπο στους καταναλωτές. Η μεσοσταθμική αύξηση του τιμοκαταλόγου ανήλθε σε μεσοσταθμικό ποσοστό 20% περίπου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build