Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκήρυξε δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό για να αναθέσει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης για την ανάθεση της σύμβασης που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Επισημαίνεται, ότι το επίμεχο κτίσμα βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας 40, στην Αθήνα Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 56.236,57 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), ενώ η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της ορίστηκε σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Τέλος, την Δευτέρα 01/04/2024 στις 14:30 έχει προγραμματιστεί να εκπνεύσει η διορία που δόθηκε για υποβολή των προσφορών.