Θετικές προοπτικές για την πορεία των επενδύσεων και των εργασιών της Dimand διαβλέπει για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 η διοίκηση της εταιρείας, μετά από ένα πρώτο εξάμηνο που χαρακτηρίστηκε από ισχυρή αύξηση του τζίρου και από επιστροφή στην κερδοφορία. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 4,06 εκατ. ευρώ, από 2,60 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, δηλαδή αυξημένος κατά 56%.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επένδυσης (Project Management), η οποία αποτελεί κύρια δραστηριότητα σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.
Τα μικτά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 88% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (από €656.333 σε €1.236.824), κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών.
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του ομίλου ανήλθαν από 2,15 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 σε 3,32 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 45%, κυρίως λόγω της αυξημένης δραστηριότητας του ομίλου που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού του προσωπικού του ομίλου και των γενικών λειτουργικών εξόδων θυγατρικών εταιρειών του ομίλου.
Στο α’ εξάμηνο του 2022, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 1,09 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,83 εκατ. κατά την προηγούμενη περίοδο.
Η σημαντική αύξηση των κερδών οφείλεται κατά κύριο λόγο στο καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία (€8.039.445 έναντι καθαρής ζημίας €2.289.753 την προηγούμενη περίοδο) και εν μέρει στην αύξηση του μικτού κέρδους του ομίλου.

Οι πυλώνες της στρατηγικής της Dimand
Για το εγγύς μέλλον, η Dimand προσβλέπει:
– στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την έναρξη εκμετάλλευσης επενδυτικών και μη ακινήτων (όπως το κτίριο γραφείων της Kaizen)
– στην αγορά ή/και μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση/εκμετάλλευση νέων ακινήτων (ενδεικτικά ακινήτων σε Αθήνα, Μαρούσι και Θεσσαλονίκη)
– στην επίτευξη συμφωνιών για την πώληση ακινήτων ή/και συμμετοχών (ενδεικτικά υπό ανέγερση έργων στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στην Παιανία και στη Θεσσαλονίκη)
– στη διεκδίκηση μέσω δημοσίων διαγωνισμών, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ακινήτων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα (ΣΔΙΤ) σε συνεργασία με επώνυμες τεχνικές εταιρείες (ενδεικτικά του ΣΔΙΤ για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στη Αθήνα, ΣΔΙΤ Γενικής Γραμματείας Υποδομών).
Παράλληλα η Dimand προσβλέπει στη συνέχιση και ανάληψη νέων έργων παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης ή/και συντήρησης ακινήτων του ομίλου αλλά και τρίτων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build